BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Inntekter - driftsbudsjettet

INNTEKTER

Anslaget på frie inntekter innebærer en nominell vekst for Hustadvika kommune fra 2020 til 2021 på 3,0 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 3,0 prosent.

Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2020 i statsbudsjettet 2021.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2021 før i januar 2022, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2021 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag.

Rammetilskudd

Rammetilskudd inkl. skatteutjevningsmidler utgjør 453,3 mill. kroner inkl. skatteutjevning for 2021. Kommunen mottar i dette beløpet også regionsentertilskudd på 4,3 mill. kroner og skjønnstilskudd på 2,7 mill. kroner. I 2020 utgjorde disse opprinnelig samlet 455 mill. kroner. Kommunen har i tillegg fått ca. 11 millioner ekstra Covid-19 midler for 2021. Dette kommer i tillegg til det som ble gitt i det opprinnelige statsbudsjettet. Kostnaden på dette er lagt på kommunedirektøren i budsjettet. Det må vurderes om dette skal fordeles i senere revideringer. Samlet rammetilskudd utgjør 464,2 mill. kroner.

Rammetilskuddet ble økt med 9,1 millioner i kommunestyresak 43/2021. Etter revidering er samlet rammetilskudd 473,2 mill.

Skatteinntekter

Skatteinntektene i Hustadvika er forventet å bli på 82 % av landsgjennomsnittet. Skatteinntektene er forventet å bli 366,0 mill. kroner i 2021. I 2020 utgjør disse 342 mill. kroner.

Skatteinntektene ble økt med 7 millioner i kommunestyresak 43/2021. Etter revidering er samlede skatteinntekter 373 mill.

Eiendomsskatteinntekter

Nye regler for 2020 medførte redusert eiendomsskatt. Det gjelder bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk (maskinskatten) og at reduksjonssatsen på formuesverdier (hus og hytter) nå er økt til 30 %.

Nytt i 2021 er at takstverdien på hus og hytter også blir redusert med 30 %. Dette medfører en reduksjon i kommunens inntekter for 2021. Kommunen kan ikke heve promillesatsen for å øke inntekten. Vi ligger på høyest lovlige sats, fire promille.

Kompensasjonen for endringer i regelverket for eiendomsskatt i 2020, bortfall av skatt på verk og bruk - produksjon, utgjør 4,5 mill. kroner for 2021. Ordningen er slik at kompensasjonen øker med 1/7 hvert år i takt med at kommunen mister inntektene. År 2021 er år 3 av 7. Dette er 2,2 mill. kroner mindre enn det som var forutsetningen da refusjonsordningen ble innført. I forslaget til Statsbudsjett er ordningen redusert slik at samlet refusjon for Hustadvika kommune nå er redusert fra 12 mill. kroner til 6,8 mill. kroner. Reduksjonen utgjør 5,2 mill. kroner i tapte inntekter for Hustadvika kommune per år fra 2025. I kommunens budsjett er dette innarbeidet i rammetilskuddet fra staten.

Inntekter på Eiendomsskatt ble i kommunestyresak 43/2021 økt med kr. 600 000,-. Nytt budsjett etter revidering er 58,8 mill.

Tilskudd fra andre

Tilskudd fra andre er lagt inn med samlet 46,5 mill. kroner i 2021 mot 48,2 mill. kroner i 2019. Dette er refusjon renter fra Husbanken på ulike ordninger, tilskudd ressurskrevende brukere, tilskudd fra havbruksfondet osv.

Ressurskrevende brukere:

  • På grunn av sterk vekst i ordningen for finansiering av ressurskrevende tjenester over tid foreslås det en innstramming ved å øke innslagspunktet med kr. 46 000,- kroner utover lønnsvekst. Dette vil føre til redusert inntekter for kommunen.
  • Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent.
  • Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen.

Budsjettet for tilskudd fra andre ble i kommunestyresak 43/2021 redusert med 1 mill. Nytt budsjett er 45,5 mill.

Renteinntekter

Det legges inn en forventning på 1,5 mill. kroner i renteinntekter for 2021. Det forventes en økning i renten i løpet av planperioden, men det er også forventet at kommunens likviditet blir dårligere. Beløpet på 1,5 millioner holdes derfor likt i planperioden.


Gevinst på finansielle omløpsmidler

Budsjett på 4,5 millioner i 2021 og resten av planperioden. Det forventes at kommunen vil ha om lag 106 millioner i aktive plasseringer 1. januar 2021. Det legges derfor i budsjettet opp til en avkastning på 4,25%.


Bruk og avsetting til fond.

Eide kommune har et udekket merforbruk fra 2019 som må dekkes i 2021. Det utgjør 5,0 mill. kroner og foreslås inndekket ved bruk av disposisjonsfond.

Resterende bruk av disposisjonsfond på 9 Mill. kroner er underskudd som følge av det er utdelt større rammer til enhetene enn hva kommunen har i inntekter i 2021.

Det ble i kommunestyresak 43/2021 vedtatt å redusere bruker av disposisjonsfond med ca. 9,7 mill. Og det ble vedtatt en økt bruk av bundne fond med ca. 8,8 mill.