BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Hjemmebaserte tjenester - driftsbudsjett

Under denne rammen er hjemmetjenesten plassert.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

I rammen er det foreslått trukket 0,6 mill. kroner i 2021 som følge av innføring av prosjekt "Hverdagsrehabilitering". I tillegg var det opprinnelig trukket ut 3,3 mill. kroner i 2021 som følge av innføring velferdsteknologi. Dette blir ikke realisert og trekket er fjernet. Ekstra nattevakt på et ressurskrevende tiltak er lagt inn med 1,8 mill. kroner.

Tidligere har en nattevaktsressurs fra Eide sykehjem vært ute i hjemmetjenesten. For å få en sømløs nattjeneste for hele Hustadvika kommune har enhetslederen på Eide sykehjem og hjemmetjenesten blitt enig om å overføre denne ressursen til hjemmetjenesten. Kommunedirektøren støtter denne omleggingen.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I sak 117/2020 budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble hjemmetjenesten tilført 1 mil. kroner fra og med 2023.

Tekst:

Når dekningsgraden skal ned, må flere få mer hjemmebasert omsorg.
Hjemmebaserte tjenester tilføres derfor 1 mill til rammen fra 2023.

I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Rammeområdet rapporterer ikke prognose for merutgift. Kommunedirektøren foreslår likevel å
bevilge 0,5 mill. kroner for å denne å ekstra belastning i forbindelse med Covid 19. Dette skal dekke
ekstra utgifter i forbindelse med daglig drift, smittebeskyttelse og andre ulemper i forbindelse med
pandemien.


Endringer ramme

Hjemmebaserte tjenester Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett 47 937 51 532 51 532 52 532
Deflator 1 294
Tiltak:
Hverdagsrehbilitering reduserte kostnader -600
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. 245
Generelt trekk -518
Ekstra nattvakt 1 800
Nattevakter fra Eide sykehjem 1 374
Økning hjemmetjenesten 1 000
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 500
Sum tiltak 2 801 0 1 000 0
Ny Ramme 52 032 51 532 52 532 52 532
Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.