BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Helse og velferd felles - driftsbudsjett

Helse og velferd sitt rammeområdet består av kommunalsjef, rådgiver, forvaltningskontor og utgifter til Aspekt. I tillegg hører mestringsenheten og enhet for integrering til i rammeområdet. I 2020 var kjøkkentjenesten en del av dette rammeområdet. Denne tjenesten er lokalisert ved institusjon og omsorgssentrene. Kommunedirektøren vurderer det som fornuftig å flytte kostanden til rammeområdet for institusjon og omsorgssentrene.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Prosjekter (rask psykisk helsehjelp og ungdomsprosjektet) på mestringsenheten ble vedtatt videreført i møte i kommunestyret 15.10.2020. Kommunedirektøren har beregnet at dette vil koste 1,78 mill. kroner. Rammen ble økt med 300 tusen i 2020 slik at prosjektet kunne pågå ut året. For 2021 må rammen økes med 1,48 mill. kroner slik at helårsvirkning oppnås. Økningen må benyttes til å ansette en psykolog som jobber med målgruppen.

Rammeområdet er styrket med 600 tusen i forbindelse med forslaget om nedleggelse av en institusjon.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I Kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Rammeområdet rapporterer ingen prognose på merforbruk på ordinær drift, men har ekstra
belastning som følge av Covid 19, her oppstår utgifter i forbindelse med samordninga av arbeidet
med bekjempelsen av pandemien og styring av smittesporing.

Kommunedirektøren foreslår å gi rammeområdet 1,0 mill. kroner av tildelte Covid 19 midler. Dette er
et skjønn for ekstra utgifter i forbindelse med pandemien.

Rammeområdet trekkes 300 tusen til forebygging Helse og rehabilitering, jfr, sak 117/20. Området
trekkes ytterligere 300 tusen i 2022 (helårsvirkning).

Enhet for Integrering vil nå ikke lenger ha egen fond å tilføre/bruke av ved årsavslutningen. Midlene
er tilført disposisjonsfondet. Se egen omtale om denne saken. Foreløpig er det ikke foreslått
endringer som følge av dette.


Endringer ramme

Helse og velferd - felles Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett 31 236 24 546 24 546 24 546
Deflator 843
Tiltak:
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. 172
Generelt trekk -242
Videreføring prosjekter Mestringsenheten - KS 15.10.20 1 480
Styrking som følge av nedleggese institusjon 600
Kjøkkentjenesten til Institusjoner og omsorgsleiligheter -9 543
Bevilging forebyggende tjenester til helse/rehab -300
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 1 000
Sum tiltak -6 833 0 0 0
Ny Ramme 25 246 24 546 24 546 24 546
Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.