BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Oppvekst felles - driftsbudsjett

Rammeområdet for oppvekst består av kommunalsjef, skolefaglig rådgiver og barnehageansvarlig rådgiver, kostnader til private barnehager, skolesamarbeid med Aukra kommune, Tøndergård og inntekter og utgifter for barn i samarbeid med andre kommuner. Bjørnsund leirskole, opplæringssenteret og kulturskolen hører også til rammeområdet.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: Rammeområdets lovpålagte oppgaver styres av blant annet av opplæringsloven, barnehageloven, folkehelseloven, og en rekke forskrifter, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Innsparing ny telledato er lagt inn med 1,0 mill. kroner. Korreksjon for tapte inntekter i 2020 som følge av pandemien er trukket ut igjen med 3,3 mill. kroner.

Reduksjon utgifter Tøndergård i 2021 er lagt inn med 700 tusen kroner og ytterligere 700 tusen kroner i 2022.

Opplæringssenteret taper inntekter som følge av færre flyktninger. Beløpet utgjør 700 tusen kroner og foreslås tilført rammen. Utgiftene er de samme.

Kommunedirektøren har lagt inn en million kroner i økning tilskudd til private barnehager. Dette skyldes at kostnadsnivået i de kommunale barnehagene økte betydelig fra 2018 til 2019. Det er likevel forventet færre barn i de private barnehagene i 2021. Det er tatt hensyn til i beløpet ovenfor.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.


I sak 117/2020 vedtok kommunestyret å redusere administrasjon med 650 tusen kroner. I 2021 er rammen til Oppvekst felles redusert med 400 tusen. Det gjelder sparte lønnsmidler kommunalsjef i 3 måneder i 2021. Rammen er tilført beløpet igjen i 2022.

Administrasjon/politikk:
Det legges opp til en ekstra besparelse på 650`på administrasjon.
Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere hvilke innsparinger som
skal gjennomføres, samt at vi ber om at dagens enhetsledermodell blir
evaluert med mål om innsparing. Posten ekstrautgifter politisk arbeid
reduseres med 1 million.


I kommunestyre sak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Rammeområdet rapporterer et forventet merforbruk på 2,3 mill. kroner. Kommunedirektøren
foreslår å bevilge 1,0 mill. kroner på dette tidspunkt. Rammen lav i forhold til forventet utgift, men
det legges inn et krav om å redusere forventet merforbruk ved å se på alle mulige innsparinger.

Husleie på budsjettet til Opplæringskontoret på kr. 850 tusen flyttes til Bygg og Eiendom.

Rammeområdet foreslås tilført 0,5 mill. kroner av Covid-19 midlene som følge av ekstra utgifter og
tapte inntekter. Tap av inntekt innenfor området gjelder kulturskolen og Bjørnsund leirskole.Endringer ramme

Oppvekst felles Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett 104 098 102 087 101 787 101 787
Deflator 2 810
Tiltak:
Innsparing private barnehager (telledato, vedtakstimer) -728
Innsparing overtid Bjørnsund leirskole 75
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. 566
Generelt trekk -1 034
Tapte inntekter foreldrebet. Private barnehager -1 300
Innføring 1 telledato -1 000
Full drift Bjørnsund leirskole -2 000
Reduksjon kostnad Tøndergård -700 -700
Økte kostnader private barnehager 1 000
Mindre inntekter opplæringssenteret 700
Ytterligere kutt i administrasjon -400 400
Ytterligere kutt i administrasjon -400
Forventet merforbruk 2021 1 000
Husleie opplæringskontoret til Bygg og Eiendom -850
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 500
Sum tiltak -4 171 -700 0 0
Ny Ramme 102 737 101 787 101 787 101 787
Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.