BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Fellesutgifter pensjon - driftsbudsjett

Endringer ramme

Fellesutgifter pensjon Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett -25 000 -12 500 -12 500 -17 500
Deflator 0
Tiltak:
Korrigering ihht budsjett KLP/SPK 12 500 -5 000 2 500
Sum tiltak 12 500 0 -5 000 2 500
Ny Ramme -12 500 -12 500 -17 500 -15 000