BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Politisk styring - driftsbudsjett

Politisk styring

Her ligger lønn til ordfører, varaordfører, samt møtehonorar og utgifter til alle politiske utvalg i kommunen. Også revisjon og kontrollutvalg ligger her. Kommunedirektøren foreslår en økning i budsjettet i 2021 på 300 tusen kroner for å gjennomføre Stortingsvalget. Rammen er stram i forhold til aktiviteten og kommunedirektøren foreslår å øke rammen med 1 mill. kroner utover deflator.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte.

Endringer i rammen:

Ekstrautgifter politikere: Antall møter i 2020 tilsier at rammen i 2021 må økes.

Reserverte tilleggsbevilgninger: Kommunedirektøren foreslår å kutte denne posten. Den har ikke vært i bruk i 2020.

Reduserte kostnader revisjon: Revisjonsutgiftene er redusert fra 2020.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I sak 117/2020 vedtok kommunestyret i punkt 7 å redusere bevilgningen til politisk styring med 1 mill. kroner. Tekst:

Administrasjon/politikk:
Det legges opp til en ekstra besparelse på 650`på administrasjon. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere hvilke innsparinger som
skal gjennomføres, samt at vi ber om at dagens enhetsledermodell blir evaluert med mål om innsparing. Posten ekstrautgifter politisk arbeid
reduseres med 1 million.Endringer ramme

Politisk Styring Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett 5 922 6 084 5 784 6 084
Deflator 159
Tiltak:
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. 34
Generelt trekk -71
Valgår 300 -300 300 -300
Ekstrautgifter politikere 1 500
Reserverte tilleggsbevilgninger -560
Reduserte utgifter revisjon -200
Reversering ekstrautgifter politikere -1 000
Sum tiltak 3 -300 300 -300
Ny Ramme 6 084 5 784 6 084 5 784