BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Disposisjonsfondet

Utvikling disposisjonsfond

Hustadvika kommune har et mål om å ha 5% av driftsinntekter på disposisjonsfond. Ved utgangen av perioden vil kommunen ha 5,26% av inntektene på disposisjonsfond, gitt regnskap i balanse alle fire årene. Det er først ved utgangen av økonomiplanen kommunen oppfyller disse kravene. Da med adskillig lavere rammer på enhetene enn hva som er både i 2020 og 2021.

Det ble i kommunestyresak 43/2021 vedtatt å redusere bruken av disposisjonsfond med ca. 9,7 mill. Dette er ikke tatt med grafen ovenfor.