BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Bygg og eiendom - driftsbudsjett

På denne enheten ligger alt av utgifter til forvaltning av formålsbygg (skoler, barnehager, sykehjem osv), også vedlikehold. I rammen ligger også alt av husleieinntekter.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Generell vedlikeholdspost på 5 mill. kroner ble kuttet i 2020 for å saldere budsjettet. Posten er lagt inn igjen fra 2024 men kun med 2,5 mill. kroner.

Bygghallen ved Fræna videregående skole ble solgt til fylkeskommunen i 2020. Dette medfører bortfall av en husleieinntekt på 700 tusen kroner i 2021. Rammeområdet hadde ikke utgifter på dette bygget. Rammen må økes tilsvarende for å opprettholde bevilgningen.

Reduserte utgifter Malme skole (drift og vedlikehold) er lagt inn i 2021 med 300 tusen kroner og 300 tusen i 2022.

Reduserte utgifter omsorgssenter (drift og vedlikehold) er lagt inn i 2022 med 600 tusen kroner.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I sak 117/2020 - i møte 17.12.2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 vedtok kommunestyret å legge inn en besparelse på 500 tusen i 2023 og 1 mill. kroner fra 2024 som følge av spart husleie.

Tekst: Intet i vedtaket.

I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Det er lagt inn et forventet merforbruk på 5 mill. kroner på denne rammen for 2021.
Kommunedirektøren mener enheten må tilføres 2 mill. kroner for å dekke opp økte strømutgifter,
byggevareutgifter og lignende.

Bygg og Eiendom har meldt inn behov for diverse utstyr som har relevans i forhold til bevilgning av
koronamidler fra staten. Det gjelder Ipader, og 5 stk. desinfeksjonsmaskiner. Samlet engangsutgift
utgjør 400 tusen kroner. Utstyret vil bedre renholdet, kommunikasjonen og etterfølgelse av rutiner.
Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet til dette formålet, midlene hentes fra myndighetenes
bevilgning til Covid 19. I tillegg rapporterer enheten om betydelige utgifter i forbindelse med
pandemien og tapte inntekter. Det foreslås samlet å bevilge 2 mill. kroner av tilskudd til Covid 19 fra
staten.

Rammeområdet tilføres 850 tusen som følge av flytting leieutgifter fra Opplæringssenteret.

Samlet tilføres da 4,85 mill. kroner.

Endringer ramme

Bygg og eiendom Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett 33 724 35 207 34 307 33 807
Deflator 910
Tiltak:
Vedlikeholdpost 0 2 500
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. 228
Generelt trekk -355
Mistet husleie bygghall 700
Redusert utgifter Malme skole -300 -300
Tap halleie grunnet nytt vedtak 300
Reduserte utgifter omsorgssenter -600
Besparelse husleie flyttet virksomhet komm. bygg -500 -500
Forventet merforbruk 2021 2 000
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 1 600
Engangsutgifter Covid-19 400
Husleie opplæringssenteret fra oppvekst felles 850
Sum tiltak 5 423 -900 -500 2 000
Ny Ramme 40 057 34 307 33 807 35 807
Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.