BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Brann og beredskap - driftsbudsjett

Enheten er delt i to arbeidsområder; brannforebyggendearbeid, og brann- og redningsarbeid.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Det er lagt inn en økning på 100 tusen til containerleie i 2020 og dette beløpet blir trukket ut igjen i 2023. Det er forventet et merforbruk på 1 mill. kroner i 2020 som følge av økte utgifter til lønn og drift. Dette beløpet foreslås lagt inn i rammen fra 2021.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I sak 117/2020 - budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 ble konteinerleie trukket ut i 2021 med 100 tusen kroner.

Endringer ramme

Brann og redning Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett 8 235 9 310 9 310 9 210
Deflator 222
Tiltak:
Conteinerleie -100
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. 48
Generelt trekk -95
Merforbruk 2020 1 000
Konteinerleie brann -100
Sum tiltak 853 0 -100 0
Ny Ramme 9 310 9 310 9 210 9 210