BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Politisk behandling

Formannskapets tilråding til vedtak - 21.11.2019

Formannskapets tilråding til vedtak:

1. Hustadvika kommunestyre vedtar budsjett for 2020 og økonomiplanen for 2020 -2023 slik det fremkommer nedenfor.

2. Driftsbudsjettet for 2020 vedtas på rammenivå for hvert rammeområde jfr saksutredningen slik det går fram av tabellen under:

3. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas med en brutto investeringsramme på 239,2 millioner kroner, med finansiering slik det går fram av tabellen i økonomiplanen.

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsbestemmelse i eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i nye Hustadvika kommune for 2020:

Overgangsperiode for harmonisering av eiendomsskatten påbegynnes i 2020, og skal vare ut år 2021.

Tidligere Fræna kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven§§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2020. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020 (jf.overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille.

Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille (esktl. § 13). I medhold av eiendomsskatteloven § 12a differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.

For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,- (esktl. §11).

Eiendomsskatten for 2020 skrives ut i 4 terminer.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:

a. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.

b. Følgende skal i henhold til tidligere vedtak få fritak:

Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.

c. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.

d. Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.

e. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

Tidligere Eide kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2020. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020. (overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 2 promille.

Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 5 promille (esktl. § 13). I medhold av eiendomsskatteloven § 12 differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.

For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,-.(esktl. §11).

Eiendomsskatten for 2020 skrives ut i 4 terminer.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen

tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:

a. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.

b. Følgende skal i henhold til tidligere vedtak få fritak:

Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.

c. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.

d. Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.

e. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

5. Hustadvika kommune tar opp lån på 162,8 i hht. lånebehov i punkt 3. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket herunder akseptere lånevilkårene. Kommunedirektøren gis også fullmakt til å refinansiere lån.

6. Økonomiske mål:

Netto driftsresultat: 1,75 %

Disposisjonsfond: 5%

Lånegjeld: Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost.

7. Det gjennomføres et prosjekt som skal lede frem til oppbygging og organisering av fremtidens helse og omsorgstjenester for Hustadvika kommune. Prosjektet gjennomføres med politisk eierskap i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg. I arbeidet skal de funn som fremkommer i PwC-rapporten vurderes som et sentralt bidrag i faktagrunnlaget. Arbeidet skal ferdigstilles til sommeren 2020, og presenteres som hovedtema på dialogmøte/budsjettmøte med kommunestyret og tillitsvalgte høsten 2020. Resultatet av prosjektet skal være en årlig kostnadsreduksjon på 20 mill. kroner, og dette er innarbeidet i økonomiplan for 2021-2023.

8. Prosjekt ny Haukås skole får et tillegg på 25 mill. kroner i 2021. Dette for å få inn bevilgning til gymnastikksal. Låneopptaket i 2021 vil øke med 20 mill. kroner. På årsbasis vil finansieringsutgiftene øke med 1,0 mill. kroner. Økning i rente og avdragsutgifter salderes mot avsetning til disposisjonsfond i 2022 og 2023.

Rammeområder - jfr. punkt 2 i vedtaket

Skjema 1B - Rammeområder Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Politisk styring 6 009 6 009 6 009 6 009
Kommunedirektøren 40 961 40 093 38 091 37 671
Samfunnsutvikling 31 581 31 243 30 743 30 743
Familiens hus 76 773 76 773 76 773 76 773
Oppvekst felles 100 624 99 896 99 896 99 896
Kommunale barnehager 55326 55 326 55 326 55 326
Skoler 180 302 180 302 178 302 177 302
Helse og velferd felles 28 761 28 761 28 761 28 761
Forebygging helse og rehabilitering 27 402 27 402 27 402 27 402
Hjemmebaserte tjenester 37 197 33 263 33 263 33 263
Institusjoner og omsorgsleiligheter 114 700 92 098 90 098 90 098
Bofellesskap 103 182 100 397 97 897 97 897
NAV 16 921 16 471 16 021 16 021
Kommunalteknikk -5 182 -5 182 -5 182 -5 182
Bygg og eiendom 33 195 38 195 38 195 38 195
Plan og byggesak 4 069 3 455 3 455 3 455
Brann og beredskap 8 430 8 430 8 330 8 330
Landbruk og miljø 3 341 3 141 3 141 2 448
Fellesutgifter pensjon -25 000 -20 000 -20 000 -20 000
SUM Skjema 1B 838 593 816 074 806 522 804 409

Kommunestyrets vedtak i sak 58/2019 - Økonomiplan 2020 - 2023 - Hustadvika kommune

Vedtak

1. Hustadvika kommunestyre vedtar budsjett for 2020 og økonomiplanen for 2020 -2023 slik det fremkommer nedenfor.

2. Driftsbudsjettet for 2020 vedtas på rammenivå for hvert rammeområde jfr saksutredningen slik det går fram av tabellen under. (Sist i dette avsnittet).

3. Investeringsbudsjettet for 2020 vedtas med en brutto investeringsramme på 233,2 millioner kroner, med finansiering slik det går fram av tabellen i

økonomplanen.

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsbestemmelse i eiendomsskatteloven § 13

tredje ledd for sammenslåtte kommuner, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i nye Hustadvika kommune for 2020:

Overgangsperiode for harmonisering av eiendomsskatten påbegynnes i 2020, og skal vare ut år 2021. Tidligere Fræna kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 2020. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020 (jf. overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille.

Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille (esktl. § 13). I medhold av eiendomsskatteloven § 12a differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.

For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,- (esktl. §11).

Eiendomsskatten for 2020 skrives ut i 4 terminer.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:

a. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.

b.Følgende skal i henhold til tidligere vedtak få fritak:

Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og

båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.

c. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.

d.Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.

e.Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt

eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

Tidligere Eide kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for

2020. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020. (overgangsregel til

eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 2 promille.

Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 5 promille (esktl. § 13). I medhold av eiendomsskatteloven § 12

differensieres satsen ved at den skattesats som gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av skattegrunnlaget.

For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,-. (esktl. §11).

Eiendomsskatten for 2020 skrives ut i 4 terminer.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:

a. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne

kommunen, fylket eller staten jf. § 7 bokstav a.

b.Følgende skal i henhold til tidligere vedtak få fritak: Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt

til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.

c. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak.

Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.

d.Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b.

e.Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt

eller bygget står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

5. Hustadvika kommune tar opp lån på 108 mill kroner i hht. lånebehov i punkt 3. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes

levetid. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket herunder akseptere lånevilkårene. Kommunedirektøren

gis også fullmakt til å refinansiere lån.

6. Økonomiske mål:

Netto driftsresultat: 1,75 %

Disposisjonsfond: 5%

Lånegjeld: Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost.’

7. Det gjennomføres et prosjekt som skal lede frem til oppbygging og organisering av fremtidens helse og omsorgstjenester for Hustadvika

kommune. Prosjektet gjennomføres med politisk eierskap i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg. I arbeidet skal de funn som

fremkommer i PwC-rapporten vurderes som et sentralt bidrag i faktagrunnlaget. Arbeidet skal ferdigstilles til sommeren 2020, og

presenteres som hovedtema på dialogmøte/budsjettmøte med kommunestyret og tillitsvalgte høsten 2020. Resultatet av prosjektet

skal være en årlig kostnadsreduksjon på 20 mill. Kroner, og dette er innarbeidet i økonomiplan for 2021-2023.

8. Omstillingsåret 2020

Omstillingsåret brukes til en gjennomgang av hvilke tjenestenivå Hustadvika kommune skal ha. Herunder bør det også gjennomføres en evaluering av

overtidsbruk/vikarbruk.

9. Institusjoner og omsorgsleiligheter

Kommunestyret bør ikke ta avgjørelser vedr. endringer i strukturer i budsjettbehandlingen. Vi blir flere eldre, og institusjonstjenesten og

omsorgsleiligheter må ses på i en større sammenheng. Det skal også settes i gang et prosjekt (ref pkt 7) som ser på den totale helse- og

omsorgstjenesten. Vi ønsker derfor å opprettholde alle avdelinger ved Fræna sjukeheim. Rammen økes med 2,448 mill i 2020 og 2021.

10. Vevang skole, gymsal

Vi ønsker at alle barn og unge skal ha mulighet for fysisk aktivitet. Det er ikke gymsal på Lyngstad skole, og aktivitetene som holdt til i Vevang skole

måtte avslutte da skolen ble nedlagt. Vi ønsker derfor å holde gymsalen åpen fram til våren 2020, eller til salg av skolen er avklart, slik at disse

aktivitetene kan fortsette. Kr. 50 000 legges til rammen for Kultur til dette formålet.

11. Bygdeboka

Det vil være synd om dette arbeidet avsluttes. Spesielt viktig er det at arbeidet får fortsette nå som Bygdeboka skal sammenfatte både «gamle

Fræna» og «gamle Eide». Næringslivet ønsker å bidra med finansiering av prosjektet forutsatt at kommunen bidrar tilsvarende. Vi foreslår at det

jobbes for å få til en 50/50 deling mellom næringsliv og kommune, og Kr. 200 000 legges inn igjen på rammen.

12. Aureosen skole legges ned fra 2020

Her er det forventet innsparing både på skysskostnader og drift av bygget. Det legges derfor inn et nedtrekk på rammen skole på kr. 562 000.

13. NAV

Nedtrekk ramme kr. 900 000 innsparing, bruk av statlige tiltak.

14. Mestringsenheten

Det må fortsatt satses på unge og psykisk helse. Mestringsenheten får derfor tillegg i rammen på kr. 450 000.

15. Vareleveringsvegen

Det utredes om dette vil løse felles varelevering og om dette er kommunens ansvar alene. Stenging av vanlig trafikk på Torget i Elnesvågen kan

gjennomføres med porter. Det er allerede satt av 4,5 mill til utvikling av Elnesvågen sentrum, samt 1 mill til å fullføre tiltak i Eide sentrum. 6 mill tas

derfor ut av investeringsbudsjettet i 2020. Redusert lånebehov 2020 gir en besparelse på kr. 300 000 i renter og avdrag.

16. Reiseliv

Det utredes om kommunen skal være med å investere i «Glasshuset» på Skarvøya, hvor Nasjonale Turistveger går inn med 50%. Det vises her til

Hustadvika kommune sin satsning på reiseliv og masterplanarbeidet.

17. Miljøtiltak

Det settes av kr. 100 000 til å investere i miljøtiltak. Det bør søkes om ulike tilskuddsordninger. Tiltaket legges til Utvalget for teknisk, miljø og næring.

18. Inndekning 2020

Tomtesalg næring økes med 50 mill i 2020, og går til nedbetaling av gjeld. Reduksjon årlig rente og avdrag utgjør 2,5 mill pr år.

Kr. 1.014 000 av dette settes av til disposisjonsfond, kr. 1.486.000 går til inndekning av pkt. 10.-18.

19. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å vurdere Hustadvika kulturskole sine behov for nye lokaler i sammenheng med utbygging av

Haukås skole. Kulturskolen sine rombehov bør om mulig ha ein samordna planleggingsprosess med Haukås skole for å få ei effektiv arealutnytting.

Rammeområder - vedtatt 12.12.2019

Skjema 1B - Rammeområder Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Politisk styring 6 009 6 009 6 009 6 009
Kommunedirektøren 40 961 40 093 38 091 37 671
Samfunnsutvikling 31 781 31 443 30 943 30 943
Familiens hus 76 773 76 773 76 773 76 773
Oppvekst felles 100 624 99 896 99 896 99 896
Kommunale barnehager 55 326 55 326 55 326 55 326
Skoler 180 140 180 140 178 140 177 140
Helse og velferd felles 29 211 29 211 29 211 29 211
Forebygging helse og rehabilitering 27 402 27 402 27 402 27 402
Hjemmebaserte tjenester 37 197 33 263 33 263 33 263
Institusjoner og omsorgsleiligheter 117 148 96 994 94 994 94 994
Bofellesskap 103 182 100 397 97 897 97 897
NAV 16 021 15 571 15 121 15 121
Kommunalteknikk -5 182 -5 182 -5 182 -5 182
Bygg og eiendom 32 945 37 945 37 945 37 945
Plan og byggesak 4 069 3 455 3 455 3 455
Brann og beredskap 8 430 8 430 8 330 8 330
Landbruk og miljø 3 341 3 141 3 141 2 448
Fellesutgifter pensjon -25 000 -20 000 -20 000 -20 000
SUM Skjema 1B 840 379 820 308 810 756 808 643
* Tallene i tabellen ovenfor er korrigert i henhold til nye punkt i budsjettvedtaket. Dette gjelder punkt 9, 10, 11, 12,
13, 14 og 17.