BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Teknisk, miljø og næring

Samfunnsutvikling i Hustadvika kommune

Retningsplanen for teknisk, miljø og næring slår fast at Hustadvika kommune skal være en foretrukket bokommune. Mange i Hustadvika pendler til arbeid utenfor kommunen. Dette innebærer at næringsetablering og vekst i Molde også er viktig for våre innbyggere. Vi må evne å skape bolyst i Hustadvika ved å skape gode rammebetingelser for innbyggerne våre.

Dette fordrer;

 • gode oppvekstmiljø (barnehager, skoler, trygge skoleveier)
 • kulturtilbud
 • tilrettelagte rekreasjonstilbud
 • attraktive boligtomter med god infrastruktur
 • aktiv markedsføring
 • et sterkt og robust kommunesenter I Elnesvågen

Teknisk drift og forvaltning

Dette kommuneområdet ivaretar drift og forvaltning av kommunale veier, vann og avløp, bygg og eiendommer, plan-, byggesak, og oppmålingsoppgaver, samt brannforebygging og beredskap i hele Hustadvika kommune.

I følge retningsplan for teknisk, miljø og næring, skal Hustadvika kommune være en åpen og tilgjengelig kommune for innbyggerne. For å få til dette må gode digitale løsninger videreutvikles og de ansatte må gi god og tilstrekkelig veiledning til innbyggerne.

Miljø

I følge retningsplan for teknisk, miljø og næring, skal aktiviteten vår være bærekraftig. Bærekraft skal i denne sammenheng forstås som et begrep som skal ivareta miljøet samtidig med at behovene til innbyggerne i kommunen dekkes. Effektiv ressursbruk vil stå sentralt.

Viktige prinsipper som skal ivaretas er;

 • varsomhet ved risiko, usikkerhet og irreversible prosesser i naturen/miljøet. "Føre var"- prinsippet skal legges til grunn
 • sikker evaluering av naturverdier og konsekvenser, slik at planer og vedtak er kunnskapsbasert
 • bevare biologisk mangfold
 • folkelig deltakelse i beslutningsprosesser
 • globalt perspektiv

Næringsutvikling

Retningsplan for teknisk, miljø og næring peker spesielt på næringsutvikling innenfor landbruk, steinindustri og næringer basert på ressursene i sjøområdene våre.

Landbruk

Hustadvika er landets 4. største landbrukskommune (målt i melkeproduksjon). Dette gir kommunen en posisjon som vi må bygge videre på.

Næringen bør styrkes ved å etablere;

 • Aktivt jordvern
 • Sterke kompetansemiljø / kunnskapssenter
 • Lage en sterk, grønn klynge (bonde, forskere og leverandører)

Hustadvika skal ta en nasjonal posisjon i et landbruksperspektiv.

Næringsarbeid

Steinindustrien skal ha stort fokus i Hustadvika. På samme måte som landbruk, må steinindustrien videreutvikles i nært samarbeid mellom gruver, steinprodusenter, industri/ forbrukere/forhandlere. Kunnskapssenter eller en klynge bør etableres og videreutvikles. Hustadvika har en langstrakt kystlinje. Sjøområdene våre har et stort potensiale for fiskeri, oppdrett og landbasert produksjon av sjømat. Når det gjelder næringsareal er det viktig at Hustadvika kommune legger til rette for næringsutvikling i samarbeid med Molde kommune. Vårt fortrinn er at vi per i dag kan tilby næringsaktører tomtegrunn i rimelig nærhet til Molde. Dette tilbudet må utvides i takt med etterspørselen.

For å legge til rette for næringsutvikling må vi ivareta kontakt mellom kommune og næringslivet. Næringslivets behov og problemstillinger skal være godt kjent i de ulike kommunale enheter. Kommunen skal gjennomføre bedriftsbesøk sammen med Hustadvika Næringsforum. Kommunen skal legge til rette for næringslivet gjennom utvikling av næringsarealer, effektiv samferdsel og forvaltning av offentlige støtteordninger.

Mål for næringsarbeid og næringsutvikling:

 • Dalemyra Bransjesenter - etablere område for storhandel nær kommunesenteret
 • Gjennomføre reguleringsendring, prosjektere og opparbeide deler av feltet
 • Arbeide videre for nytt kryss for Holamyra Næringspark i Malmefjorden. Det er lagt frem forslag for spleiselag der kommune og næringsliv vil gå inn med 11 mill. av tilsammen 22 mill. Det må arbeides tett Statens Vegvesen og Fylkeskommunen.
 • Samarbeide tett med Hustadvika Næringsforum for å koordinere næringsutviklingsarbeidet i kommunen – felles bedriftsbesøk næringsforum og kommuneledelsen
 • Gjennomføre felles bedriftsbesøk i Hustadvika, og samarbeide om dialogmøter, frokost-/temamøter, Hustadvika-konferanse m.m.
 • Indre Harøy Øst - tilrettelegging for videre industriutvikling
 • Følge opp PLØK sak 16/2018 med tilrettelegging for utvidelse av industriområdet på Indre Harøy i hht. kommuneplanen
 • Industrifeltet Vika (Eide) – fullføre feltet med bygging av 3. og siste industrivegen
 • Breibandutbygging – bedre dekning på området med dårlig dekning