BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Mål for kommunens enheter - kvalitet

Målstyring

Hustadvika kommune skal ha en løpende rapportering fra enheten, og dette målkortet er kalt "kvikklunsjen".

I målekortet rapporteres de viktigste indikatorene innenfor kvalitet, nærvær/ trivsel og kostnadsutvikling.

I denne delen av økonomiplanen vises enhetenes mål for å oppnå økt kvalitet i tjenestene. De fleste mål er satt på enhetsnivå, med noen unntak. Alle skolene, barnehagene, institusjoner/omsorgssentre og bo/habilitering har satt felles mål for sitt tjenesteområde.

Kommuneadministrasjon

Kommuneadministrasjon er her definert som de som har ansvar og arbeidsoppgaver som ikke utføres i en enhet. Det gjelder stab- og støttefunksjoner innen skole og barnehageområdet, økonomi og regnskap, informasjon og sørvis-funksjoner, IKT, lønn- og personal, overordna beredskapsarbeid, ansvar for kommuneplan og folkehelsearbeid, forvaltning av arkiv-, kvalitetssystem og annet utviklingsarbeid.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat
Samfunnsikkerhet og beredskap

Hustadvika kommune jobber systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet for å skape trygghet for innbyggene og de som oppholder seg i kommunen, samt trygge materielle verdier

Hustadvika kommune hensyntar samfunnssikkerhet, krise og beredskap gjennom å integrere hovedmålsettingen i alt relevant planarbeid
Hustadvika kommune har oppdatert beredskapsplaner, både på overordnet nivå og på «lokalt» nivå
Hustadvika kommune er forberedt på kriser og uønskede hendelser gjennom aktiv bruk av kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for samfunnet og i tjenesteproduksjonen
Hustadvika kommune har oppdaterte lister i CIM over operative ressurs- og nøkkelpersoner i henhold til overordnet beredskapsplan
Hustadvika kommune har et års-hjul som skisserer arbeidet med beredskapsplan, øvingsplan, og evaluering basert på et fastsatt malverktøy
Kommuneplan

Hustadvika kommune har et helhetlig plansystem som fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner

Hustadvika kommune har et plansystem som ivaretar kommunen som samfunn og organisasjonHustadvika kommune har en kommunal planstrategi som sikrer prioritering av hvilke planer som er viktige å gjøre når, og hvordan
Folkehelse

Det skal drives et systematisk, langsiktig og kunnskapsbasert folkehelsearbeid der krav til kommunen i henhold til folkehelseloven er ivaretatt

Utarbeide en ny oversikt over helsetilstanden for Hustadvika kommune

Ansvaret for en helsefremmende samfunnsutvikling skal forankres både i kommunens politiske og administrative ledelse

Saker som fremmes til politisk behandling skal inneholde en drøfting av konsekvenser for bærekraft, folkehelsehelse og livskvalitet for innbyggerne

Politikere og administrasjon skal enes om en felles retning for en bærekraftig og helsefremmende samfunnsutvikling for Hustadvika kommune og i samarbeid sørge for at det settes av midler slik at prioriterte tiltak styrkes og har ressurser til å gjennomføres

Skal ha overordnet fokus i kommuneplanens handlingsdel (økonomiplanen)

Kommune, lag, foreninger, råd og utvalg bør ha et godt og forpliktende samarbeid som fremmer innbyggernes helse og livskvalitet. Innbyggere skal høres i aktuelle saker

Kommunen må legge til rette for gode prosesser knyttet til medvirkning og involvering
Økonomistyring

Få på plass nye rutiner for økonomistyring, rapportering og budsjett. Gi opplæring innenfor området til alle ledere i kommunen.

Innen utgangen av 2020
Utvikling og kvalitetsarbeid

Identifisere og utvikle strategiske grep innen utviklingsarbeid som kan styrke Hustadvika kommune til å bli en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv arbeidsgiver

Innen utgangen av 2020

Utvikle prosjektmetodikk for Hustadvika kommune som bidrar til struktur og helhet i prosjektarbeid

Innen utgangen av 2020

Ta i bruk metodikk som er brukersentrert og helhetlig i tjenesteutvikling

Innen utgangen av 2020
Arkiv

Sørge for at Hustadvika kommune ivaretar samfunnets og kommunens eget behov for arkiv på kort og lang sikt.

Utarbeide og implementere internkontroll for arkiv

Effektivisere og forbedre kommunens arkivforvaltning

Analysere, forenkle og forbedre prosesser

Digitalisere og søke nye løsninger som forbedrer og forenkler kontakten mellom kommunen og innbyggerne jf. regjeringens mål for digitalt førstevalg

SvarUt/SvarInn for arkivsystem, integrasjoner, eByggesak, eSignering
IKT

Ta i bruk fellesløsning i digitalisering for å tilby bedre tjenester til innbyggerne og ansatte i kommuneorganisasjonen

Delta i DigiFin-prosjektet til KS
Lønn- og personal

Gjennomføring av ny medarbeiderundersøkelse KS10-faktor

Innen første kvartal 2020

Få etablert og gjennomført opplæring for vernetjenesten i Hustadvika kommune

Innen første kvartal 2020
Sørviskontor

Førstelinjetjeneste for Hustadvika kommune sine innbyggere

Ha god kompetanse om de kommunale tjenestene, og formidle dette på en god måte uavhengig av kontakpunkt inn til kommunen (besøk, telefon, hjemmeside, e-post, chat)

Familiens hus

Familiens hus innbefatter tiltak funksjonshemmede, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, barneverntjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste, og leverer tjenester etter det gjeldende lovverk for de ulike tjenesteområdene.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat
Familiens hus

Samle alle tjenester slik at innbyggere opplever å få hjelp til ulike problemstillinger på et sted (ei dør inn)

Alle tjenesteområdene samlokaliseres i Familiens hus lokalisert på Eide. I tillegg vil det bli utført helsestasjons- og jordmortjenester i Elnesvågen

Samordne tjenester slik at vi oppnår større tverrfaglighet i tjenestetilbudet

Skape og prioritere deltakelse i faste samhandlingsarenaer internt i Familiens hus og også sammen med andre samarbeidspartnere
Ta i bruk BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) som en modell for tverrfaglig samhandling
Tiltak funksjonshemmede

Levere nødvendige og individuelt tilrettelagte tjenester av god kvalitet til barn og voksne med funksjonshemminger og / eller nedsatt funksjonsevne, og samordne tjenester som er lagt til avdelinga

Øke kompetansen i håndtering av utagerende atferd og tvang og makt
Øke kompetansen i bruk av individuell plan og fagsystemet ACOS IP
Helsestasjon

Tilbudet ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom og jordmortjeneste blir gitt ift de aktuelle Nasjonalfaglige retningslinjer for tjenestens ulike områder

Ingen avvik ved oppfølging av gravide, barn og unge jfr. retningslinjer
Implementering av HOPP i helsestasjon, barnehager, skole og SFO i alle Hustadvikas barnehager og skoler

Styrke tilbud om familieveiledning

Omprioritere stillinger / ressurser slik at man får 100 % familieterapeut
Barnevernstjenesten

Barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig og rett hjelp til rett tid

Følge opp vedtak som er fattet etter Lov om barneverntjenester
Ingen fristbrudd i saksbehandlinga
Kontinuerlig evaluere ordning vedrørende barnevernvakt
PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Levere gode tjenester i tråd med Opplæringslova og Barnehagelova

Alle stillinger besatt av kvalifisert personale
Byttet fagsystem
Følge opp tilmeldte saker innen akseptabel tid
Avsette tid og ressurser til hjelp til barnehager og skoler i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling

Nytt tjenesteområde i Hustadvika kommune

Vi ser det som både spennende og utfordrende å skulle etablere Familiens hus, da det blir et nytt tjenesteområde i kommunen. Det blir også krevende å skulle oppnå en effekt med bedre tjenester for innbyggerne på samtidig som vi skal holde den økonomiske ramma. Flere av tjenesteområdene i Familiens hus sørger for tjenester som er av uforutsigbar karakter. Fordelen med samorganiseringen er blant annet muligheten til å oppnå en vekselvirkning ift tverrfaglig samarbeid som vil gi et bedre tilbud til innbyggerne, samt at det kan bidra til å lette rekrutteringsarbeidet

Grunnskolen i Hustadvika

Skoleområdet i Hustadvika kommune har et særlig ansvar for at barn og unge har den kompetansen som skal styrke dem i møte med fremtidens utfordringer. Lesing, skriving og muntlige ferdigheter er sammen med regning og digitale ferdigheter en del av den faglige kompetansen, og nødvendige redskaper i læring og utvikling av faglig forståelse. Elevene i Hustadvika skal gjennom praktisk læring og kreative læringsformer få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. De skal lære seg å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar, oppleve medvirkning og rustes for livslang læring. Dette fordi de skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som bidrar til at de skal kunne utvikle sin egen identitet, mestre sine liv og for å kunne aktivt delta i videre utdanning, arbeid og samfunnsliv. Alle elever i Hustadvikaskolen skal bli møtt med tillitt og respekt, og de skal føle trygghet, inkludering og medbestemmelse. Elevens beste skal alltid være et grunnleggende hensyn.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat
Kvalifiserte lærere

I alle utlyste stillinger skal det tilsettes kvalifiserte søkere. Ved utlysing av stillinger må man ha en strategi på hvordan man kan nå ut til flest mulig aktuelle og kvalifiserte søkere.

Skoleeier skal gjennom blant annet videreutdanning for lærere sikre faglig kvalitet i skolen, basert på forskning, teori og erfaring. Videreutdanning i regi av Kompetanse for kvalitet fortsetter frem til 2025. Innsøking gjøres på grunnlag av kompetansekartlegging hver høst, og frem mot 2025 skal minst 11 lærere delta i Kompetanse for kvalitet hvert år.

Det er en klar målsetting at elever som har behov for tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever inkludering i skolen. All hjelp skal settes i verk tidlig, og den skal være tilpasset den enkelte og i hovedsak foregå innenfor inkluderende fellesskap

Hustadvikaskolen skal ha kvalifiserte lærere, og all undervisning skal bli gitt av en kvalifisert lærer
Mobbing

Det er nulltoleranse mot mobbing i Hustadvikaskolen

Andelen elever som opplever mobbing skal være 0. Elevens psykososiale miljø skal fremme helse, trivsel og læring. Alle som jobber i skolen skal sikre at alle elever har det bra i skolehverdagen. Skolen har aktivitetsplikt

0-toleranse mot mobbing
Hustadvikaskolen skal være et godt sted å lære, og et godt sted å være

Alle elever skal uttrykke opplevd tilhørighet og trivsel, og ha gode relasjoner til alle barn og voksne. Elevene skal hver dag oppleve møter med kompetente og trygge voksne som gir støtte og legger tilrette for mestring, danning og faglig utvikling.

På spørsmål om trivsel i elevundersøkelsen skal elevene i gjennomsnitt svare 4 eller bedre (skala 1-5 der 1 er lavest)

Svar på minst nivå 4
Nasjonale prøver

Hustadvikaskolen skal tilstrebe å ligge på gjennomsnittet eller bedre på nasjonale prøver, og skal bruke resultat fra prøvene til å tilrettelegge for undervisningen. Hver enkelt skole skal jobbe mot konkrete faglige mål med utgangspunkt i elevens egne forutsetninger. Resultat fra kartleggingsprøver, nasjonale prøver og eksamens- og standpunktkarakterer skal alltid evalueres og drøftes. Dette for å tilrettelegge for elevens læring, men også for å hele tiden videreutvikle det totale undervisningstilbudet.

Resultatet for Hustadvikaskolene skal være på gjennomsnitt eller bedre
Tidlig innsats

Alle skolene i Hustadvika kommune skal være dysleksivennlige skoler innen 2023.

Skolen skal ha gode system og kompetanse på å tidlig avdekke lese- og skrivevansker, samt andre språk og fagvansker. Elevenes leseferdigheter skal kartlegges og registreres systematisk, samt følges opp. Hensiktsmessige tiltak settes inn raskt.

I Hustadvika jobbes det strategisk for å kvalitetssikre lese- og skriveopplæringen gjennom å øke lærerens kompetanse på språk, lesing og skriving. Dette leseplanarbeidet skal sikre at alle barn og unge i Hustadvikaskolen får likeverdige muligheter for kunnskapsutvikling, ferdighetsutvikling, danning og livslang læring. Satsingen skal bidra til å styrke lærerens kompetanse til å identifisere og tilrettelegge det pedagogiske tilbudet. Skolene skal selv gjennomføre LOGOS-testinger og sette inn hensiktsmessige tiltak ved behov før en eventuell henvisning til PPT. Maksimal ventetid etter henvisning til PPT er 3 måneder.

Utarbeide og implementere system

Bjørnsund leirskole

Bjørnsund leirskole har årlig besøk av ca 1500 elever fra grunnskolen. Besøksskolene kommer geografisk fra Østlandet til Trøndelag. Leirskoleoppholdet strekker seg normalt fra mandag til fredag. På Bjørnsund leirskole lærer elevene om ulike sider ved livet i og ved havet. Vi gir elevene oppgaver der oppdagerglede og nysgjerrighet styrer arbeidsinnsatsen, og frisk luft og fysisk aktivitet er viktige innslag. Gjennom aktivitetene lærer elevene å samarbeide, og aktivitetene gir store naturopplevelser. Leirskolen har stort fokus på å formidle Bjørnsunds rike kystkultur, og hvordan folk har overlevd på kysten opp gjennom årene. Bjørnsund Leirskole er nær fullbooket frem til og med 2022.

Bjørnsund Leirskole drifter også rutebåt og konferansesenter/sommerpensjonat.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat

Tilby leirskoleopphold til 1500 elever hvert år.

100%

Gi elevene kunnskaper og ferdigheter innen områdene kystkultur, dyreliv og natur. Videre gi elevene varige positive opplevelser for livet.

Høy grad av tilfredshet på våre evalueringsskjema fra besøkende elever og lærere

Videreutvikle leirskolens potensiale som konferansesenter og reiselivsdestinasjon. Øke aktiviteten i sommerhalvåret og forsøke å utvikle ny aktivitet også vinterstid for å utnytte det flotte anlegget bedre.

Utvikle egen nettside for konferanse/ utleiedelen

Utvikle nye produkt i forbindelse med drift av passasjerbåten, som opplevelsesturer, havfisketurer mm.

Etablere samarbeid med andre aktører om bruk og utnytting av passasjerbåten

Utfordringer fremover

Selve leirskoledriften er et godt og gjennomprøvd produkt. Dette skal vedlikeholdes og videreutvikles, men det er ikke først og fremst her enhetens største potensiale ligger. Leirskolen har et fantastisk anlegg som vi ønsker å videreutvikle med økt aktivitet utenfor ukene med ordinær leirskole. Videreutviklingen av leirskolen innebærer at vi satser på i større grad å utnytte ledige helger, sommerferie og vinterstengningsperioden. Leirskolen har også et etterslep på vedlikeholdsbehov på anlegget. Ved å økt inntjeningen vil en bedre mulighetene til å ta vare på anlegget for fremtiden.

Hustadvika opplæringssenter

Hustadvika Opplæringssenter skal sikre spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter barnehageloven §19a og voksne etter Opplæringsloven § 4A-2, logopedhjelp til alle som har rett på det og opplæring for de som får utdelt diverse hjelpemidler som kommunikasjonsutstyr og hukommelseshjelpemidler.

Vi skal sørger for at fremmedspråklige som bosetter seg i kommunen får norskopplæring og tilbud om grunnskoleopplæring.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat
Hustadvika opplæringssenter skal ha respekt for likeverdighetsprinsippet og dermed gi et likt tilbud i hele kommunen.

Bestått statsborgerprøven

100%

Logopedtilbud lokalisert på opplæringssenteret for å sikre effektivitet og oppfølging via hjemmet

70%

Alle barnehager og skoler i Hustadvika kommune skal få tilbud om å delta på "rolltalk"-nettverk

100%

Utfordringer fremover

Opplæringssenteret har et stort arbeidsfelt som betyr at vi må ha kompetanse på mange områder, f.eks nye hjelpemidler, nye arbeidsmetoder rettet mot ulike typer vansker. I tillegg til dette blir vi påvirket av politiske beslutninger som gjør det vanskelig å planlegge skoleåret.

Barnehager i Hustadvika

Opplæringsløpet og dannelsesløpet starter i barnehagen og grunnlaget for god utvikling og god overgang til grunnskole begynner her. Barnehagene i Hustadvika har et viktig ansvar med tanke på å skape et tilgjengelig og likeverdig tilbud for alle barnehagebarn i kommunen, og sørge for at barn gis mulighet til å delta, medvirke og utvikle seg som medmenneske i samfunnet allerede fra tidlig alder av. Gjennom barnehageløpet skal barnet bli møtt på sine behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Barndommen har sin egenverdi, og barnehagene i Hustadvika skal ha en helhetlig tilnærming til barnet sin utvikling, hvor lek, omsorg, læring og danning skal sees i sammenheng.

Barnehagene i Hustadvika skal jobbe etter disse målene:

Kvalifisert personell

Barnehagene i Hustadvika skal oppfylle bemanningsnormen. Barnehagene i Hustadvika skal til enhver tid etterstrebe og oppfylle pedagognormen og ha kvalifisert pedagogisk personale. Barnehageeier kan legge til rette for utdanning av barnehagelærere, og videreutdanning for øvrige ansatte, for å sikre vekst av pedagogisk personell og økt faglig kvalitet og kompetanse i barnehagene.

Et godt sted å være, et godt sted å lære

Barnehagebarn skal oppleve trivsel og trygge miljø. Om et barn opplever å bli krenket eller mobbet, må barnehagen håndtere det, stoppe det og følge det opp. Barn og foreldre skal oppleve trivsel, trygghet og tilfredshet i sitt barnehagetilbud. Et godt samarbeid med foresatte er en målsetning. Foreldre kjenner sitt barn best, og barnehagen har en viktig oppgave med å møte og lytte til foresatte – samt å daglig dele observasjoner og opplevelser fra barnets hverdag i barnehagen.

Tidlig innsats

Barnehagen skal ha god kunnskap om barns utvikling, og ha gode systemer for å avdekke barn med utviklingsvansker. Tidlig innsats gjennom gode tiltak er viktig for å sikre barn et godt utviklingsløp. Barnehagen må lytte til foreldre og iverksette samarbeid med andre instanser raskt ved behov.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat
Kvalifisert personell

Barnehagene i Hustadvika skal ha kvalifisert og kompetent personale gjennom å oppfylle bemanningsnormen.

1 voksen per 3 barn under 3 år
1 voksen per 9 barn over 3 år

Barnehagene i Hustadvika skal ha kvalifisert og kompetent personale gjennom å oppfylle pedagognormen.

1 pedagog per 7 barn under 3 år
1 pedagog per 14 barn over 3 år

Barnehagene i Hustadvika skal etterstrebe og øke andelen ansatte med pedagogisk utdanning.

Minimum 44 % av de ansatte i barnehagene i Hustadvika skal ha pedagogisk utdanning

Barnehagene i Hustadvika skal etterstrebe og øke den faglige kompetansen på alt personale.

Det skal gjennomføres 1-2 felles fagdager per år
Barnehagene - et godt sted å være, og godt sted å lære

Barnehagene i Hustadvika skal ha utarbeidet egne handlingsplaner for det psykososiale miljøet knyttet til mobbing og krenkelser. Alle barn skal oppleve trivsel og trygghet i barnehagen sin.

0-toleranse mot mobbing
Tidlig innsats

Tidlig innsats gjennom gode tiltak for å sikre barn et godt utviklingsløp.

Utvikle gode systemer for å avdekke barn med utviklingsvansker, og sette inn raske og gode tiltak

Barnehagene i Hustadvika setter foreldresamarbeid høyt.

Barnehagene legger til rette for minimum to foreldremøter per år og minimum 2 SU-møter (samarbeidsutvalget).
Brukertilfredshet på foreldreundersøkelse skal være på 4 eller mer (på en skala fra 1-5, der 1 er dårligst)

Hustadvika kulturskole

Hustadvika kulturskoles visjon er: «Kulturskole for alle»

Kulturskolen er en lovfestet kommunal oppgave, forankret i opplæringsloven. For Hustadvika kulturskole er nasjonal rammeplan, lokal læreplan og læreplan for fagene styringsverktøy for innhold og organisering

Hustadvika kulturskole skal være et lokalt ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen, gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen musikk, visuelle kunstfag og dans. Skolen ønsker å skape engasjement, trivsel og glede. Elever skal føle mestring, og lærerne skal gjennom godt samarbeid hjelpe elevene å nå sine mål.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat
Breddetilbud

Legge til rette for flere breddetilbud basert på lek- og rytmebasert opplæring, gjerne i større grupper

Øke aktiviteten og elevtallet
Samarbeide med grunnskolene, SFO, barnehagene og andre tjenesteområder for å skape gode arenaer og fellesopplevelser med
Kjernetilbud

Utøve 1-1 og gruppeundervisning til 370 elevplasser innen dans, kunst og musikk.

Utøve dirigenttjenester for det frivillige musikkliv

Øke elevtallet med 10% innenfor eksisterende ressurser gjennom å utøve mer samspill i undervisningen
Opprette flere kunst- og dansegrupper innenfor gitt budsjettramme
Fordypningstilbud

Legge til rette for de elever som viser særlig evner og interesse i faget

Gi workshop og flere formidlingsmuligheter til eksisterende fordypningselever
Utvikle fordypningstilbud for dans- og kunstfagene
Undervisningslokaler

Legge til rette for gode og forskriftsmessig tilrettelagte arbeidsplasser/undervisningslokaler for våre lærere og elever

Nye tilrettelagte kulturskolelokaler i sentrum av Hustadvika

Kultur

Kultur i Hustadvika kommune innbefatter Idrett- og friluftsliv, Frivilligsentralen, frivillighet innenfor alle fag- og interessefelt, lag og organisasjoner, folkebibliotek, kunst og kulturliv for profesjonelle og amatører, kirka, museum og kulturarv, kulturformidling og reiseliv.

Kunst- og kulturlivet er en møteplass, et ytringsrom, kunsten skaper et refleksjonsrom over hvem vi er som mennesker og hvilket samfunn vi lever i. Kunst og kultur utfordrer det bestående – og tvinger oss til å se på verden med nye øyne. Kunst- og kulturlivet er en arena for å utvikle identitet og kreativitet – som skaper tilhørighet og fellesskap.

For at Hustadvika kommune skal være en relevant kommune, skape bo- og blilyst, må kommunen utvikle kulturlivet i tråd med både de nasjonale, regionale og lokale kulturplaner.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat

Hustadvika kommune skal ha en aktiv og planlagt kulturpolitikk. For å kunne skape et godt lokalt kulturliv må kommunen ha en aktivt utformet kulturpolitikk gjennom regional og lokal kulturplanlegging

Utarbeide planer for kulturområdet, jf. Kommunal planstrategi

Styrke kapasiteten i kulturenheten

Ta i bruk innovative og tekniske løsninger der det er naturlig

For å skape gode rammer for profesjonelt og frivillig kulturliv, idrett og friluftsliv må kommunen ta ansvar for å legge til rette for gode rammevilkår. Rammevilkår skapes gjennom tilskuddsordninger til lokale lag og organisasjoner, foreninger, lokale kunstprosjekter, kunstnere, festivaler og kunst- og kulturinstitusjoner.

Økte tilskudd til kultur, idrett og friluftsliv for å skape gode rammevilkår

Hustadvika kommune skal skape, stimulere og tilrettelegge for et mangfoldig og variert tilbud i lokalsamfunnet innenfor kultur, idrett, friluftsliv og reiseliv.

Hustadvika kommune skal bedre rammevilkårene for aktører innen kultur, idrett, friluftsliv og reiseliv

Barn og unge skal ha et godt, variert og tilgjengelig kunst- og kulturtilbud. For å skape et godt kulturliv må alle barn og unge få muligheten til å delta i og oppleve et mangfold av kunst- og kulturaktiviteter i nærmiljøet. Mangfoldet skapes gjennom et samspill mellom fritidsklubben, kulturskolen, frivillige lag og foreninger, DKS, UKM, kulturhus, bibliotek, profesjonelle kunst- og kulturaktører og ikke minst gjennom selvorganiserte kulturaktiviteter.

Sikre UKM og utvikle møteplasser for ungdom i løpet av planperioden. Utviklingen skal gjøres i samspill med barn og unge i Hustadvika kommune

For å skape et godt lokalt kulturliv, idrett- og friluftsliv, trengs det gode hus for kultur, og kommunen må ta ansvar, og tilrettelegge for at det profesjonelle og frivillige kulturlivet har egnede lokaler for kunstnerisk virke, både til fremføring og øving

Jobbe for gode og tilrettelagte lokaler for alle deler av kulturlivet

For å skape et godt lokalt kulturliv må det skapes i dialog med befolkningen og alle deler av kulturlivet. Forutsetningen for et godt lokalt kulturliv er at kulturen blir brukt av og utformet i samspill med en aktiv befolkning med engasjement for kulturen

Økt samskapning mellom Hustadvika kommune og alle deler av kulturlivet

"Sjekkliste for kulturen"

NOKU sin "sjekkliste for kulturen" er et godt verktøy for å synliggjøre det offenliges ansvar for det lokale kulturlivet, se mer her http://www.noku.no/sfiles/7/15...

Om alle de ti punktene i lista er oppfylt, vil lokalsamfunnet ha et rikt kunst- og kulturliv som vil være drivkraften for bedre livskvalitet og gode, demografiske samfunn. Sjekklista tar for seg alle forhold som må ligge til rette for at det skal skapes et godt og inkluderende kulturliv i kommunen.

Det lokale kulturlivet i Hustadvika kommune inkluderer Idrett- og friluftsliv, Frivilligsentralen, frivillighet innenfor alle våre fag- og interessefelt, lag og organisasjoner, folkebibliotek, kunst og kulturliv for profesjonelle og amatører, kirka, museum og kulturarv, kulturformidling og reiseliv. Alle våre målbeskrivelser og mål gjelder det utvidede kulturbegrepet

Forvaltningskontoret for helse og omsorgstjenester

Forvaltningskontoret er kommunens kontaktpunkt overfor innbyggere, sykehus og er kommunes koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Enheten har delegert ansvar og myndighet for saksbehandling av kommunale helse- og omsorgstjenester, TT-kort og HC kort. Enheten har den samlede oversikten og kompetansen rundt alle kommunale boliger, og er ansvarlig for saksbehandling og tildeling av bolig.

Innbyggerne skal oppleve et helhetlig og koordinert tjenestetilbud, basert på individuell vurdering med fokus på ressurser og mestring. Sentralt er pasienter og brukere sine behov, hverdagsmestring og økt livskvalitet.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat

Vurdert og tildelt bruk av velferdsteknologiske løsninger for å gi pasienter og brukere økt mestring, trygghet og kontroll over egen helse

Medisineringsstøtte, digitalt tilsyn og e-lås

Har nødvendig oversikt og kompetanse rundt tildeling av kommunale boliger

Reduksjon venteliste på kommunal bolig,

Utarbeidet handlingsplan for koordinerende enhet, IP og koordinator

1.kvartal 2020

Implementert rutiner for internkontroll

1.kvartal 2020

Fattet enkeltvedtak om utmåling av helse- og omsorgstjenester som blir gitt ved langtidsopphold i institusjon

I løpet av 2020

Tatt imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus

100%

Utfordringer fremover:

Det er et overordnet mål at flere skal bo lengre hjemme. Befolkningssammensetningen endres i årene fremover. Andelen eldre øker, og det blir etter hvert en sterk vekst blant de eldste eldre i Hustadvika kommune. I tillegg til denne økningen ser vi en økning blant yngre brukere, både barn med omfattende behov og yngre som faller utenfor arbeidslivet. Samtidig vil mangel på arbeidskraft utfordre oss som samfunn. For at vi skal klare disse utfordringene må vi endre holdningene være slik at vi er aktiv og ansvarlig i eget liv også når vi blir eldre. Det er viktig å bruke de ressursene vi har og mestre eget liv lengst mulig- hverdagsmestring og hva er viktig for deg?

Institusjoner og omsorgssenter med heldøgnsbemanning

Institusjoner og omsorgssenter med heldøgns bemanning yter helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Forvaltningskontoret tildeler tjenester etter den enkelte sitt behov, og ut fra gjeldene lovverk.

Vi yter tjenester som behandling, stell, pleie, ernæring, aktivisering, medikamenthåndtering, rehabilitering og hverdagsmestring ut fra den enkelte beboer sine behov for bistand.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat
Brukertilfredshet

Gjennomført brukerundersøkelser hvert tredje år

Brukertilfredshet på minimum 4,5 av 6
Kvalifisert personell

Har kvalifisert helsepersonell i alle stillinger som blir utlyst, med rett kompetanse i forhold til bemanningsplaner og kompetanseplaner

100%
Legemiddelhåndtering

Riktig legemiddelhåndtering, og fast gjennomgang av legemiddellister for å sørge for at beboerne kun får de legemidlene de har behov for til enhver tid

Gjennomgang av faste medisiner med tilsynslege/fastlege ved innkomst, og ellers to ganger pr år
Hverdagsmestring

Ansatte har et rehabiliterende tankesett i sin utøvelse av tjenesten. Unngå hjelperollen og jobbe med "hendene på ryggen". Ansatte har fokus på mestring.

I løpet av 2020
Internkontroll og rutiner

Tatt i bruk internkontrollsystemet

I løpet av 2020
IPLOS/ADL

IPLOS/ADL er til enhver tid oppdatert.

Kvartalsvis eller oftere ved endring i bistandsbehovet
e-læringskurs

Alle nyansatte har gjennomført e-læringskurs.

Gjennomføres før oppstart i kommunen

Utfordringer fremover

Hustadvika kommune vil møte betydelige utfordringer innen helse-, sosial- og omsorgssektoren de kommende årene. Vi vil få et økt antall eldre og pleietrengende som etterspør kommunale helse- og omsorgstjenester, både i og utenfor institusjon. Samhandlingsreformen stiller større krav til kommunene, som skal overta mer av behandlingsoppgavene fra spesialisthelsetjenesten. Det vil derfor bli helt nødvendig å se på geografisk struktur og organisering av tjenesten for en best mulig ressursutnyttelse. Kommunen må være forberedt på utviklingen gjennom godt planverktøy, kompetanseutvikling, god og effektiv tilrettelegging av tjenestetilbud og arbeidsplasser, samt være endringsvillige. I dette arbeidet er det viktig å satse på forebyggende tiltak og tiltak som bidrar til at alle mestrer sin hverdag.

Vi ser allerede at kommunen får nye og mer krevende oppgaver. Ferdigbehandlede pasienter blir utskrevet tidligere, og de har ofte sammensatte diagnoser som stiller større krav til kompetanse hos våre ansatte. Både innenfor somatikk, rus og psykiatri har vi nå et krav om akutt døgnplass (KAD). Samtidig merker vi økt konkurranse om kvalifisert arbeidskraft innenfor disse tjenesteområdene. Kommunen er avhengig av å rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere, fagarbeidere og andre med relevant fagkompetanse med spesialkompetanse.

For å imøtekomme kravene, satser Hustadvika kommune på å ta i bruk ny velferdsteknologi, og å utvikle hverdagsrehabilitering for å bedre våre brukeres mulighet for et lengre liv i eget hjem. Det settes derfor av betydelige midler til investering i velferdsteknologi gjennom felles satsing på området i regi av ROR. Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er nødvendige satsingsområder om en skal makte å løse flere oppgaver innenfor gitte rammer -så vel bemanningsmessige som økonomiske.

Kjøkkentjenesten

Kjøkkentjenesten består av 4 kjøkken i hele Hustadvika kommune som lager mat til de eldre inne på institusjon og hjemmeboende. Kjøkkentjenesten har fokus på ernæring, har tilpasset spesialkost og gir lik tjeneste til alle i kommunen.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat

Kjøkkentjenesten tilbyr god og næringsrik mat, og tilbyr spesialkost til de som har behov for det.

4,5

Nytt tjenesteområde i Hustadvika kommune

Alle de fire avdelingene i kjøkkentjenesten skal samarbeide for å gi lik tjeneste til alle, uavhengig av bosted. Vi skal samarbeide på tvers og skal lære av hverandre, bli mer effektive og gi bedre tilbud til brukerne våre.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester er i utgangspunktet alle tjenester som blitt ytt i hjemmet; alt fra bistand til personer med nedsatt funksjonsevne, personer med psykiske lidelser til hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hjemmebaserte tjenester i form av hjemmesykepleie og praktisk bistand, blir gjerne benevnt som hjemmetjenesten. Tjenesten har ansvar for å yte tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kommunen.

Tjenesten består av hjemmesykepleie, praktisk bistand (hjemmehjelp) og personlig assistanse/BPA. Hjemmesykepleien har i dag 12 ruter for å dekke behovet.

Enheten skal gi helhetlige tjenester basert på individuell vurdering, med fokus på: Forebygging - Brukermedvirkning - Hverdagsmestring

Enheten skal utvikle tjenesten ved å bruke innovasjon, kunnskap og kompetanse, og tverrfaglig samarbeid

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat
Implementere velferdsteknologi

Implementert og integrert velferdsteknologi som en naturlig del av helse og omsorgstjenesten.

I løpet av 2020
Hverdagsmestring

Ansatte har et rehabiliterende tankesett i sin utøvelse av tjenesten. Unngå hjelperollen og jobbe med "hendene på ryggen". Ansatte har fokus på mestring.

I løpet av 2020
Internkontroll og rutiner

Tatt i bruk internkontrollsystemet.

I løpet av 2020
IPLOS/ADL

IPLOS/ADL er til enhver tid oppdatert.

Kvartalsvis eller oftere ved endring i bistandsbehovet
e-læringskurs

Alle nyansatte har gjennomført e-læringskurs.

Gjennomføres før oppstart i kommunen

Mestringsenheten

Mestringsenheten har ansvar for å yte tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kommunen til innbyggere som har utfordringer innen psykiskhelse og/eller rus.

Mestringsenheten består av et ambulerende team, Gnisten dagsenter, ungdomsprosjekt og rask psykisk helsehjelp. Tjenestilbudet dekker behovet til alle brukergrupper i kommunen fra lett til moderate lidelser til alvorlige diagnoser.

Mestringsenheten skal gi helhetlige tjenester basert på individuell vurdering med fokus på: Forebygging, brukermedvirkning, koordinering, egen mestring og sikring av et verdig liv. I tillegg skal psykisk helse og rus sees i sammenheng der dette er aktuelt.

Mestringsenheten skal videre utvikle tjenesten gjennom økt mestringsfokus, kompetanse og tverrfaglig samarbeid.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat

Bidra til mestring av eget liv

Tydelig på forventninger ovenfor brukerne i forhold til måloppnåelse, som skal evalueres jevnlig
Alle brukere der det er behov og ønskelig er det etablert en mestringsplan

Mestringsenheten skal ha brukermedvirkning i behandlingen og legge til rette for tverrfaglig samarbeid

Implementert tilbakemeldingsverktøyet FIT til flere brukere
Tatt i bruk ACT (en retning i kognitiv terapi) til flere brukere
Etablert flere ansvarsgrupper til brukere med sammensatte behov
Gjennomført informasjon og besøk til samarbeidspartnere om Mestringsenheten sine tjenester
Hverdagsmestring

Ansatte har et rehabiliterende tankesett i sin utøvelse av tjenesten. Unngå hjelperollen og jobbe med "hendene på ryggen". Ansatte har fokus på mestring.

I løpet av 2020
Internkontroll og rutiner

Tatt i bruk internkontrollsystemet

I løpet av 2020
IPLOS/ADL

IPLOS/ADL er til enhver tid oppdatert.

Kvartalsvis eller oftere ved endring i bistandsbehovet
e-læringskurs

Alle nyansatte har gjennomført e-læringskurs.

Gjennomføres før oppstart i kommunen

Utfordringer fremover

Det er en generell trend at det er en økning i omfang av plager, spesielt blant ungdom. Det pågår en oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Tilsyn i kommune Norge har vist store avvik i forhold til tilfredsstillende oppfølging av de som har samtidige psykisk helse og rus utfordringer. Det er også større forventninger enn tidligere til at kommune skal tilby lavterskel-tilbud.

NAV Hustadvika

NAV Hustadvika ivaretar kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. De kommunale tjenestene som inngår i enheten er: råd og veiledning, økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud i en nødssituasjon, kvalifiseringsprogram, individuell plan, samt generelt forebyggende virksomhet.

NAV-kontoret driftes i partnerskap mellom kommunen og stat og leverer både kommunale og statlige tjenester.

Enheten bistår arbeidssøkere med å få jobb og arbeidsgivere med å skaffe arbeidskraft.

NAV gir også råd og veiledning til arbeidsgivere og arbeidstakere for å hindre sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.

NAVs lokaler ligger i sentrum av Hustadvika. NAV-veilederne har forhåndsbestilte samtaler på kontoret, samt på arbeidsplasser og legekontor, eller hos andre samarbeidspartnere. I lokalene i sentrum tilbyr enheten i tillegg muligheten for drop-in tre dager i uka.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat
Brukere

Hindre utenforskap

Økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet

Målrettet samhandling og kompetansebygging for å tilby bedre tjenester til arbeidsgivere

Styrke relasjonen og videreutvikle arbeidsgiverkontakten
Bidra til økt rekruttering til ledige stillinger

Bidra til bedre brukeropplevelser

Utvikle og gjennomføre god offentlig service
Brukerne møtes på riktig arena. Ta i bruk og videreutvikle digitale tjenester
Medarbeidere

Medarbeidernes kompetanse blir sett, utviklet og brukt.

Det er arenaer for læring og kunnskapsdeling
Kompetanseheving innen områdene arbeidsmarked, inkludering og veiledning

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten bosetter flyktninger etter anmodning fra IMDi (Integrering og mangfolds direktoratet). Vår viktigste oppgave er å sørge for at voksne deltar i kommunens introduksjonsprogram som har som formål å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og for å oppnå økonomisk selvstendighet.

Vi samarbeider tett med skoler, barnehager og NAV med integrering i skole, barnehage og arbeidsliv.

Vårt mål er at vi skal i størst mulig grad individ tilpasse vårt introduksjonsprogram slik at målet om økonomisk selvstendighet oppnås når de går ut av introduksjonsprogrammet. Barna skal oppleve trygghet i skolehverdagen og vi skal bidra med midler der det er nødvendig.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat

Deltakere i introduksjonsprogrammet går over til arbeid eller videre utdanning

70%

Flyktningene trives i kommunen og blir boende.

100%

Integrert barn i aktiviteter etter skolen.

Alle barn har tilbud

Videre utvikling:

Ankomsten av flyktninger har gått drastisk ned de siste årene. Det har resultert i en halvering av bosettinger i kommunen og nedbemanning i staben hos oss. Vi har de siste to årene i hovedsak bosatt overføringsflyktninger (OFF). Det er familier som kommer direkte til kommunen fra en tilværelse i Tyrkia, Libanon, Libya og Uganda. De har oftere helseplager og liten eller ingen utdanning. Dette fører til at den enkelte får et lengre løp i introduksjonsprogrammet. Dette fører igjen til at vi må prioritere annerledes innenfor vårt budsjett. Introduksjonsprogrammet er en rett og en plikt så da må vi redusere på ekstraressurser i skolene. Dette er en utfordring som vi må holde nøye øye med da utgiftene kan langt overstige de øremerkede statlige tilskuddene vi mottar.

Et gledelig utviklingstrekk er at vi merker liten eller ingen motstand i befolkningen til bosetting av flyktninger.

Helse og rehabilitering

Enheten består av legetjeneste, smittevern/miljørettet helsevern, fysioterapi/ergoterapi + hverdagsrehabilitering, hjelpemiddelformidling/forvaltning og helseavdeling Hustad fengsel.

Legetjenesten - kommunen har ansvaret for organisering av fastlegeordningen og skal sørge for at det er nok leger slik at de som ønsker det får plass på en fastleges liste.

Smittevern/miljørettet helsevern
- omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på folks helse i vid forstand. Arbeidet inkluderer godkjenning og tilsyn med blant annet skoler, barnehager og svømmebasseng. I tillegg ivaretakelse av ulike helsemessige hensyn i utslippssaker og plan- og byggesaker. Vaksinasjonskontoret står for vaksinering og rådgiving av utenlandsreisende og smitteoppsporing.

Fysioterapi/ergoterapi/friskliv/hverdagsrehabilitering
- avdelingen gir tilbud til tilviste barn i alderen 0-16 år, og til voksne med behov for tverrfaglig oppfølging eller hjemmebehandling. Kommunefysioterapitjenesten har tilbud om 15 gruppetreningstimer hver uke. Ergoterapeut har fokus på aktivitet og deltagelse, er hjelpemiddelansvarlig, gjør boligtilrettelegginger m.m. Frisklivssentral og lærings- og mestringstilbud arbeider med helsefremmende og forebyggende tjenester og har tilbud til mennesker som står i fare for å utvikle eller har kroniske og langvarige helseutfordringer. Tilbudene blir gitt både individuelt og i grupper. Hverdagsrehabilitering driver med rehabilitering i brukernes hjem og har ansvar for implementering av hverdagsmestring innen helse, sosial og omsorg.

Hjelpemiddelformidling/forvaltning
- har ansvar for utkjøring av hjelpemiddel som kommer fra NAV Ålesund. Avdelingen tar imot oppdrag/oppgaver fra enkeltbrukere, ergo- og fysioterapi, hjemmesykepleie, forvaltningskontor og fra de forskjellige institusjonene. Ansvar for å drifte kommunens trygghetsalarmer ligger også til denne avdelingen og oppgavene er programmering, utplassering og oppfølging via nett og ute hos bruker.

Helseavdeling Hustad fengsel
- vertskommunen der fengsel ligger skal yte helsetjenester til innsatte. Staten ved Helsedirektoratet gir hvert år tilskudd til drift av helseavdelinga ved Hustad fengsel.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat
Legetjenesten

Flere velger fastlege i Hustadvika kommune

Ansette kvinnelig lege i ledig hjemmel
Smittevern/miljørettet helsevern

Hustadvika har et oppdatert planverk

I løpet av 2020

Har god oversikt over smittesituasjonen

Opprettholde god vaksinasjonsdekning, samt øke influensavaksinasjonsdekningen

Viderefører god tilsynsvirksomhet

Følger opp inneklima ved skoler/barnehager
Bruker spisskompetanse i miljøretta helsevern- konsulenttjenester (kystlab)
Fysioterapi/ergoterapi/friskliv/hverdagsrehabilitering

Gir forebyggende helsetjenester, tidlig innsats og rehabilitering

Videreføre forebyggende tiltak gjennom arbeidet i Frisklivssentralen

Implementert hverdagsmestring i hele Hustadvika kommune

Aktuelle tjenesteområder i Hustadvika har hverdagsmestring som arbeidsmetode
Hjelpemiddelformidling/forvaltning

Bidrar til at innbyggerne i Hustadvika skal kunne ha en aktiv deltakelse i eget liv, ved at de får tilgang på riktige hjelpemiddel til rett tid

Har tilstrekkelig antall relevante hjelpemidler

Har en velfungerende hjelpemiddelformidlings-tjeneste for hele Hustadvika kommune

Samordning av bemanning i avdelingen for å kunne møte utvidet ansvarsområde både i mengde og omfang geografisk
Helseavdeling Hustad fengsel

Likeverdig helse- og omsorgstjenesten til innsatte, som befolkningen forøvrig.

Har nødvendig fagkompetanse

Ansatte har nødvendig videre og etterutdanning

Har nødvendig utdannelse

Utvikling fremover:

En er kjent med at flere velger fastlege i andre kommuner noe som inneværende år har påført oss utgifter rundt ½ mill i gjesteinnbyggerbetaling. Ved å ansette kvinnelig lege tror en flere vil velge fastlege i hjemkommunen.

Fremover vil det være viktig å legge til rette for hverdagsmestring, og spesielt gjelder dette i forbindelse med tidlig utskriving fra sykehus og tilrettelegging av bosituasjon med nødvendige hjelpemidler. Det finnes et bredt spekter med hjelpemidler som gjør hverdagen lettere å mestre og innen velferdsteknologi er det stor utvikling. Fungerer ikke forløpet sammen med hjelpemiddelavdelingen vil det kunne resultere i at pasienter som skal utskrives fra sjukehus blir overliggere på grunn av manglende tilrettelegging i hjemmet med riktige hjelpemiddel.

Bo- og habilitering

Bo- og habilitering yter omsorg, opplæring og tjenester til de med funksjonsnedsettelser i egen bolig.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat
Brukertilfredshet

Gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelse

4,5 av 6
Gi rett tjenester til rett tid

Har kvalifisert helsepersonell i alle stillinger som blir utlyst

100%

Rett kompetanse i forhold til bemanningsplaner og kompetanseplaner

100%
Hverdagsmestring

Ansatte har et rehabiliterende tankesett i sin utøvelse av tjenesten. Unngå hjelperollen og jobbe med "hendene på ryggen". Ansatte har fokus på mestring.

I løpet av 2020
Internkontroll og rutiner

Tatt i bruk internkontrollsystemet

I løpet av 2020
IPLOS/ADL

IPLOS/ADL er til enhver tid oppdatert.

Kvartalsvis eller oftere ved endring i bistandsbehovet
e-læringskurs

Alle nyansatte har gjennomført e-læringskurs.

Gjennomføres før oppstart i kommunen

Utfordringer fremover

Det kan bli vanskelig å få kvalifisert personale i denne tjenesten. Det vil i fremtiden bli færre i yrkesaktive alder, sett i forhold til de som trenger tjenester.

Kommunalteknikk

Vei: enheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier og gangveger (ca 200 km). Det aller meste av sommervedlikehold blir utført i egen regi. Hustadvika har rammeavtaler med entreprenører som benyttes i perioder med kapasitetsproblemer.

Vann: drikkevannet til innbyggerne leveres både fra egne vannverk og fra Eide Vassverk SA.

Avløp: kommunen drifter avløpsledninger, pumpestasjoner og renseanlegg. Kommunen samarbeider med Eide Vassverk SA om deler av ledningsnettet.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat
Vei

Vedlikehold av kommunale veger

I henhold til den kommunale vedlikeholdsplikten i vegloven

Gjennomføre flere oppgaver med eget personell og utstyr.

Få oversikt over innleide tjenester
Vann

Løse utfordringene med å drifte vannsektoren Hustadvika.

Samordne driften innen vannsektoren

Drifte og levere vann i henhold til gjeldende regelverk.

Ingen avvik

Gjennomføre investeringsprosjekt som er politisk vedtatt.

100%

Fortsette arbeidet med lekkasjesøk og utbedring

Kontinuerlig kartlegging og utskifting av dårlige vannledninger
Avløp

Ta stilling til når Hustadvika kommune skal ta over drift av avløp i den delen av Hustadvika som i dag er Eide kommune.

Flytte overvåking av RA og pumpestasjoner i fra Eide vassverk og over på det overvåkingssystem som er i bruk i Fræna i dag

Gjennomføre investeringsprosjekt som er politisk vedtatt

100%

Utfordringer fremover

Den største utfordringen vil være å få samkjørt driften i den nye kommunen. Det vil også bli utfordrende å få nok ressurser bemannings- og utstyrsmessig til å drifte Hustadvika kommune. Dette gjelder først og fremst veg.

Hvordan vi skal drifte av vann og avløp i Hustadvika er en prosess som vi må starte. Vi skal fortsette arbeidet med separering av overvann. Dette vil øke levetid på pumpestasjoner, øke kapasiteten på ledningsanlegget og hindre at pumpestasjoner går i overløp.

Lykkes effektiviseringstiltakene, vil en kunne følge opp lovpålagte oppgaver i henhold til gjeldende regelverk i alle sektorer.

Bygg og eiendom

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat

Vi samler drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg og boliger i enheten Bygg og Eiendom. Hustadvika har en betydelig bygningsmasse, og denne må vedlikeholdes og videreutvikles slik at kommunen kan levere effektive og gode tjenester til innbyggerne. Bygg og Eiendom vil ha ansvar for kjøp og salg av grunn.

Plan, oppmåling og byggesak

Plan: Saksbehandling av private og kommunale reguleringsplaner, samt lager nye kommunale reguleringsplaner. Planavdelingen utfører også alle mindre reguleringsendringer på både kommunale og private reguleringsplaner.

Byggesak: Saksbehandling av byggesaker, fradelingsaker, utslippstillatelser og forurensningssaker. Tilsyn og ulovlighetsoppfølging iht. plan og bygningslov og forurensningslov.

Oppmåling: Gjennomfører kart og oppmålingsforretninger, seksjoneringer, oppdaterer det digitale kartgrunnlaget med eiendomsinformasjon, samt legge inn en rekke ulike typer av temainformasjon (eks. ledningsnett, plansituasjon, verneområder, tiltaksanalyse). Ajourfører matrikkelen som inneholder opplysninger om bygninger, eiendommers eierforhold og adresser.

Fellesoppgaver: Plan oppdaterer tekstdelen i planregisteret og svarer ut meglerpakkene. Oppmåling oppdaterer planbasen i planregisteret og svarer ut meglerpakkene.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat
Planavdelingen

Tilstrekkelig med nødvendig kompetanse

Rekruttere og tilsette i ledig planstilling

Ved full bemanning skal alle reguleringsplaner behandles innenfor lovfestet tidsramme.

Innen 12 uker etter at det foreligger et godkjent planforslag
Byggesaksavdelingen

Alle gamle restanser skal fjernes, slik at alle saker innenfor avdelingens ansvarsområde (som bygningssaker, tilsynssaker, ulovlighetssaker), kan behandles fortløpende iht. gjeldene saksbehandlingsfrister, eventulet raskere ved kapasitet.

I løpet av 2020

Tjenestene skal gjøres mer tilgjengelig for publikum. Dette skal gjøres ved å utnytte ny brukervennlig teknologi, samt sørge for at det oppleves som enkelt å få hjelp enten av via servicekontor eller en saksbehandler.

Utnytte ny brukervennlig teknologi
Oppmålingsavdelingen

Oppmålingsforretninger behandles uten unødig opphold (lovbestemt tidsfrist: 16 uker).

Innen 9 uker

Bygningsinformasjon skal føres i matrikkelen innen tidsfristen på 5 dager. I neste målperiode vil prosentandelen økes fra 90 – 100 %

90% i 2020, med mål om 100% i neste målperiode

Utfordringer fremover

En viktig hovedjobb er å starte med å fjerne gamle restanser på byggesak. Videre må det settes fokus på å få ansatt nye godt kvalifiserte saksbehandlere i ledige stillingshjemler på plan og byggesak.

Lykkes en med nyansettelser og ulike effektiviseringstiltak, vil en kunne følge opp lovpålagte oppgaver (tilsyn, ulovlighetsoppfølging og generell byggesaksbehandling) innenfor gjeldene frister.

Brann og beredskap

Hustadvika brann og redning har som hovedoppgave å sørge for at innbyggerne i kommunen mottar gode tjenester innenfor forebyggende brannvern og utrykning ved brann og ulykker.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat

Hustadvika brann og redning skal etableres. Tjenesten skal ivareta sikkerheten til innbyggerne våre.

100%

Hustadvika brann og redning skal levere sine tjenester innenfor vedtatt budsjett

100%

Utdanning og videreutdanning av mannskapene skal følge utdanningsplanen

100%

Utfordringer fremover

Ser noen utfordringer når det gjelder økonomi, men målet er at Hustadvika brann og redning skal drives innenfor de ressursene som er lagt til grunn i budsjettene. Noen alvorlige og store hendelser kan fort gjøre et slikt mål uoppnåelig. Usikker på hva driften av selve brannstasjonsbygget på Eide vil ha å si for driftsbudsjettet.

Landbruk og miljø

Landbruksenheten driver forvaltning og saksbehandling av produksjonstilskudd og andre økonomiske virkemidler til landbruket og skogbruket som avløserordning, grøftetilskudd, regionalt miljøprogram, spesielle miljøtiltak mm, saksbehandling etter landbrukets særlover – jordlov, skoglov og konsesjonslov, behandling av søknader om finansiering til landbruksutbygging til Innovasjon Norge, viltforvaltning, og administrering av veterinærvakttjenesta. Enheten leier også ut tjenester til Aukra kommune.

KVALITET
Målbeskrivelse Mål Resultat

Utnytte tildelte tilskudd innenfor jordbruk og skogbruk

100%

Sørge for at kommunens bønder får tildelt de rettmessige tilskuddene de har krav på etter jordbruksavtalen.

100%

Bidra til at nasjonal målsetning for jordvern blir overholdt.

Mindre enn 4000 dekar omdisponert landbruksareal på landsbasis

Utfordringer fremover

Kommunene blir hvert år tildelt øremerkede midler innenfor landbruket. Kommunen skal gjennom stimulering og planlegging sørge for at midlene kommunen blir tildelt blir utnyttet.

I 2019 fikk landbruksforetak i Hustadvika kommune utbetalt om lag 91 mill NOK gjennom ordningene produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Dette er tilskudd som kommer som et resultat av landbruksoppgjøret. Kommunens oppgave er å kontrollere og behandle søknadene om tilskudd slik at utbetalingene er rettmessige.

Stortinget vedtok i 2015 at den årlige omdisponeringen av dyrkajord i Norge skal være under 4000 dekar. Kommunen er en viktig bidragsyter for at disse målene kan bli overholdt.

Melkeproduksjonen i Norge skal reduseres med om lag 10% (100 mill liter melk/år) som følge av at eksporten av Jarlsbergost blir avvikla. Det er planlagt en gradvis nedtrapping i 2020 og 2021. Dette vil også få konsekvenser for bonden i Hustadvika.