BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Helse, sosial og omsorg

Hustadvika kommune har ansvar for forsvarlige helse- sosial- og omsorgstjenester til alle innbyggere som trenger det, uavhengig av alder og diagnose. Samfunnet står overfor store demografiske og epidemiologiske utfordringer i årene framover, kanskje spesielt innenfor området helse- sosial og omsorg. Stadig flere komplekse helse- og omsorgstjenester skal ytes i kommunene. Strategiene er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.

Taushetsplikt og personvern må ikke være til hinder for at nødvendige opplysninger deles mellom fagfolk og tjenester innenfor gjeldende lovverk, og med samtykke fra brukeren.

Brukernes behov skal settes i sentrum for utvikling og endring av tjenestene, og Hustadvika kommune må legge til rette for å beholde, rekruttere og utvikle dyktige og kompetente medarbeidere. Hustadvika kommune må likevel ta innover seg at det vil bli en betydelig utfordring å skaffe nok arbeidskraft i årene framover. Innovasjon og velferdsteknologi må derfor få en sentral plass i utviklingen av tjenestetilbudet i kommunen.

Det blir derfor viktig å utvikle tjenester som er helsefremmende, og som tar utgangspunkt i brukerens perspektiv. Erfaringer viser at aktiv deltakelse i utforming av egne mål, øker motivasjon og styrker egenmestring.

Målsetting:

  • Hustadvika kommune skal ha en helse-, sosial- og omsorgstjeneste som legger til rette for aktiv deltakelse fra innbyggerne, og gi helhetlige tjenester av god kvalitet.

  • Innbyggerne skal individuelt få vurdert sine behov for tjenester uavhengig av, bosted, økonomi, kjønn, og etnisk bakgrunn.

Strategiene for å nå målsettingen er å satse på beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet) Den overordnede strategien er å sikre at den enkelte tjenestemottaker i Hustadvika kommune mestrer eget liv mest mulig selvstendig, både fysisk, kognitivt og sosialt i samspill med kommunale tjenester. Vi forplikter oss til å tilpasse miljøet rundt den enkelte bruker og yte tjeneste etter beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet).

Ved å ha ulike tjenestetilbud, vil tilbudet kunne tildeles ut fra hjelpebehov den enkelte bruker har. Tilbudene differensieres ved at tjenestetilbudet strekker seg fra lite til stort hjelpebehov. BEON-prinsippet går i korte trekk ut på at tjenestene gis på best mulig nivå med fokus på brukernes egne ressurser.

Det er viktig å satse på forebyggende og helhetlige tjenester ved å legge til rette for

  • å ivareta egen helse, arbeid og meningsfull aktivitet.
  • en aktiv brukerrolle og samarbeid med pårørende
  • hverdagsmestring
  • frivillig arbeid og kultur
  • Innovasjon
  • kunnskap og kompetanse i tjenestene
  • tverrfaglig samarbeid
  • omsorg og behandling ved alvorlig sykdom og funksjonssvikt