BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Plan- og styringssystem

Plan- og styringssystemet skal ivareta de folkevalgtes ansvar for strategisk styring og prioriteringer, og kommunedirektørens ansvar for å iverksette politiske vedtak og styringssignaler.

Plansystemet i Hustadvika

Plansystemet for Hustadvika kommune skal bygges opp med bakgrunn i plan- og bygningslovens system med kobling til økonomiplanleggingen etter kommuneloven. Vi utarbeider et årsbudsjett og en økonomiplan som samtidig fungerer som handlingsdel.

I tillegg til de ordinære plantypene etter plan- og bygningsloven, har både Eide og Fræna praktisert en utstrakt bruk av temaplaner innenfor de ulike sektorene. I arbeidet med etableringen av Hustadvika kommune og oppstart av ny kommuneplans samfunnsdel, er det naturlig å avstemme de to kommunenes plansystem og legge grunnlag for et nytt framtidsrettet plansystem.

Nytt kvalitetssystem for Hustadvika kommune

Kommunedirektøren har startet arbeidet med å innføre et helhetlig kvalitetssystem i Hustadvika kommune. Oppbygging og innføring av dette kvalitetssystemet er et omfattende arbeid som vil bli organisert som et prosjekt. Ledelsesoppfølging vil være et sentralt element i prosjektet og da spesielt i forhold til spørsmål som:

 • Hvordan utvikle ledelsesprinsipper med fokus på forbedring og effektivisering?
 • Hvordan skal vi få internkontroll og ledelsen inn i hverdagen?
 • Hvordan unngå at internkontroll bare blir for "spesielt intresserte"?
 • Hvordan få internkontroll og styring til å bli lederen sin beste venn?
 • Hvordan skal vi implementere kvalitetssystemet for Hustadvika kommune?

Compilo ble valgt som leverandør og følgende hovedprodukter er innkjøpt:

 • Modul «Dokumenthåndtering». All kvalitetsdokumentasjon er samlet og sikrer at kommunen har oppdaterte lovpålagte prosedyrer og dokumentasjon lett tilgjengelig for ansatte og leder.
 • Modul «Avvikshåndtering». Avvik som oppstår rapporteres, behandles og lukkes på lavest mulig nivå i organisasjonen, alt på enkleste mulig måte.
 • Modul «ROS-analyser». ROS-analysen bygger på grensesnitt hvor det er lagt vekt på visuell grafikk, enkelhet og veiledende tilnærming.

Kvalitetsprosjektet vil bli organisert i 3 nivå:

Nivå 1: Styringsgruppe som består av kommunedirektørens lederteam.
Nivå 2: Prosjektgruppe bestående av leder fra hver kvalitetsgruppe (sektorområde) samt ansattrepresentanter og prosjektleder.
Nivå 3: Kvalitetsgrupper for alle fagområder (6 grupper).

For å lykkes med arbeidet med kvalitetssystemet er det avgjørende at det er samhandling og forpliktelser i kommunen på alle nivå i organisasjonen. Blant annet må ansvars- og myndighetsstrukturen være på plass.

Høsten 2019 har det blir gjennomført lederopplæring, og et tema har vært «Internkontroll og innføring av kvalitetssystemet Compilo». Målet for opplæringen er å gi lederne:

 • innsikt i begrepet internkontroll
 • kjennskap til kommunens mål for kvalitetsarbeid og internkontroll
 • mulighet til å delta i arbeidet med internkontroll og kvalitetsarbeid i egen virksomhet.

Det vil være egen opplæring i kvalitetssystemet Compilo gjennom prosjektet. Videre vil det i prosjektet bli utarbeidet en «kvalitetshåndbok» som skal være til hjelp til innhold og prosess i kvalitetsarbeidet i Hustadvika kommune. Oppstart er tidligst januar 2020.