BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Organisering og styring

Politisk organisering

Hustadvika kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen.

Kommunestyret i Hustadvika består av 37 representanter, og det er 8 politiske partier representert i kommunestyret. Disse er:

Valgresultat

Parti Antall representanter
Senterpartiet 16
Arbeiderpartiet 7
Høyre 5
Fremskrittspartiet 4
Kristelig folkeparti 2
Miljøpartiet de grønne 1
Venstre 1
Sosialistisk venstreparti 1

Politisk organisasjonskart

Hustadvika kommune har formannskapsmodellen som styringsform, der en i tillegg til formannskapet har tre hovedutvalg:

  • Helse, sosial og omsorg
  • Oppvekst, kultur og kunnskap
  • Teknisk, miljø og næring

Administrativ organisering

Intensjonsavtalen sier følgende om administrativ organisering: «Det skal være samsvar mellom overordnet politisk og administrativ organisering.»

Med bakgrunn i ny kommunelov heter øverste administrative leder kommunedirektør. Hustadvika kommune er administrativ organisert i en tonivåmodell med to formelle beslutningsnivåer - kommunedirektør og enhetsledere.

Navn og kommunevåpen

I intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna står det at fellesnemnda skal beslutte navnet på den nye kommunen og utformingen av kommunevåpen. En arbeidsgruppe ble satt ned, og det ble satt i gang en prosess med bred involvering. Først ut var navn på den nye kommunen. Det var viktig å få navnet på plass innen søknad om kommunesammenslåingen skulle sendes til departementet (juni 2017). Deretter ble arbeidet med kommunevåpen satt i gang.

Det var en todelt konkurranse:

  1. Navn: Alle innbyggere inviteres til å delta. Involvere lag og organisasjoner. Bør involvere noen med geografisk og historisk kompetanse.
  2. Kommunevåpen: Invitere alle 6. klassingene (12 åringer) til å være med å tegne nytt våpenskjold. Konkurransen også åpen for andre. Lokale kunstnere oppfordres til å delta. Det velges «finalister» fra både skole, innbyggere, kunstnere.

Kommunenavn

Navnet på den nye kommunen var på plass våren 2017. Navnet viser til det kjente havstykket som ligger utenfor Hustadvika.

Kommunevåpen

Utforming av kommunevåpenet var resultat av en konkurranse, der mer enn 165 forslag kom inn!

Kommunevåpenet for Hustadvika kommune har fått tittelen «Plogen og fisken» og representerer to viktige næringsveier for kommunen: jordbruk og fiske. Kommunevåpenet er gitt et enkelt og moderne uttrykk – og det er poeten Øystein Hauge og kunstneren Madlen Behrendt som har stått for idé og utforming av det heraldiske uttrykket for Hustadvika kommune.