BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Driftsbudsjett - kommentarer

Det første budsjettet og økonomiplan for Hustadvika kommune

Dette er det første driftsbudsjettet til Hustadvika kommune. På mange måter har arbeidet med å sette opp budsjettet betydd å bygge en ny kommune. Under er det kommentert i forhold til rammeområder vedtatt i gjeldende økonomireglement. Innenfor disse rammene har kommunedirektøren fullmakt til å fordele mellom de enheter som hører hjemme inn under de ulike rammeområder.

Alle rammer er tilført økning tilsvarende den kommunale deflatoren som i 2020 utgjør 3,1 %. Deflatoren er den økning i lønns- og prisstigning som finansdepartementet antar vil komme i dette året.

Innsparingsprosess 2022

I budsjettrundskriv I fra administrasjonsjefen datert 30.06.2019 ble enhetslederne pålagt å legge fram en plan for innsparing i 2020. Tiltakene skulle være realistiske og gjennomførbare og gi hekårsvirkning fra 1.7.2020.

Samlet skulle tiltakene innebære 25 mill. kroner i innsparing. Utover høsten ble innsparingsbehovet betydelig endret. I møte 7.11. presenterte kommunedirektøren en utfordring i budsjettarbeidet på 51 mill. kroner som økte til 61 mill. kroner i 2023.

Det kreves betydelige kutt også fremover i økonomiplanperioden, dvs. i årene 2021 – 2023. Kuttene er større enn de tiltak som er fremkommet i kuttprosessen i 2019. Kommunedirektøren har derfor foreslått at det gjennomføres et prosjekt som sammen med hovedutvalget jobber fram et forslag til en strukturell endring for å møte framtidens helse og omsorgstjenester der måltallet blir innarbeidet. Prosjektet må også vurdere de funn som framkom i forbindelse med PWC - rapporten i dette arbeidet. Arbeidet ferdigstilles til sommeren 2020. Minimumsbeløp for innsparing på årsbasis vil være 20 mill. kroner. Dette er lagt inn i forslaget til økonomiplan og i forslag til vedtak punkt 8.

Kommunedirektøren foreslår altså å bruke 2020 for å komme fram til reelle tiltak for å redusere driftsnivået ytterligere i økonomiplanperioden.

Oppnådde resultat er vist nedenfor i tabeller per rammeområder.

Feil i sykepenger

Engangsutgifter på 4 mill. kroner som følge av feil i Fræna kommunes krav til NAV for sykepenger mm. er ført i 2019 regnskapet og kommer frem som merforbruk dette året. For 2020 er dette korrigert i rammene slik at institusjoner og bofelleskap er trukket med tilsvarende beløp.

Generelt om vedlikehold

I Hustadvika kommune er det opprettet en enhet for Bygg og eiendom inn under kommunalsjef for samfunnsutvikling. Alle vedlikeholdsutgifter og driftsutgifter til bygg er tatt ut av rammen til enhetene og overført hit. Det betyr at denne enheten vil få ansvar for drift og vedlikehols av alle formålsbygg i kommunen. Kommunedirektøren ønskerl med dette få en profesjonell og effektiv drift av kommunens eiendommer.

Politisk styring

Her ligger lønn til ordfører, varordfører, samt møtehonorar og utgifter til alle politiske utvalg i kommunen. Også revisjon og kontrollutvalg ligger her. Det er lagt inn en anslått innsparing på 1,5 mill. som følge av sammenslåing av to kommuner. Det vel bli færre utvalg og færre møter. Det blir kun en ordførerstilling og en varaordfører.

Kommunedirektøren

Under dette rammeområde vil kommunedirektøren, økonomi og personal og organisasjon ligge. I rammeområdet er det lagt inn et merforbruk i Eide på administrasjon på 1,3 mill. kroner. Det er lagt inn reduskjon stillinger i administrasjonen på samlet 3,5 mill. kroner i 2020. I 2021 utgjør reduksjonen ytterligere 1,3 mill. kroner og i 2022 og 2023 er det samlet redusert med 1 mill. kroner.

Det er ellers gjort omfattende endringer i innholdet på området bl.a. er sørviskontorets midler flyttet hit.

I statsbudsjettet står følgende: "Regjeringen foreslår å flytte skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Formålet med tiltaket er å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, styrke rettssikkerheten og likebehandlingen, gi forenkling for skattytere og mer effektiv ressursbruk. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

For å sikre at alle ansatte i kommunene blir behandlet likt, foreslår Finansdepartementet at oppgaveoverføringen håndteres som en virksomhetsoverdragelse for alle kommuner.

Overføringen av skatteoppkrevingen til Skatteetaten innebærer en forventet besparelse på 370 millioner kroner årlig."

Kommunedirektøren har beregnet at Hustadvika over to år samlet vil bli trukket i rammeoverføring med 2,7 mill. kroner. Våre utgifter til skatteoppkreving har i da budsjett på 1,7 mill. kroner. Her ligger altså et tap for kommunen på om lag 1 mill. kroner. I tillegg er det våre to ansatte på skatteinnkreving som også utgjør eiendomsskattekontoret i kommunen.

Samfunnsutvikling

Under dette rammeområdet ligger kultur, IKT, prosjektorganisasjonen, folkehelse og kommuneplan. Det er lagt inn ekstra 0,7 mill. kroner i 2020 og 2021 for å utarbeide kommuneplan (500 tusen) og digitaliseringsstrategi (200 tusen). Disse beløpene blir trekt inn igjen i henholdsvis 2022 og 2021.

Det er videre lagt inn en reduksjon på en stilling samt innsparing utgifter IKT på i overkant av 2 mill. kroner i 2020 og 2021. Det er også lagt inn en økning for merforbruk IKT Eide med 300 tusen i 2020. Tapt inntekt som følge av kun ett tilskudd til folkehelsekoordinator på 120 tusen er lagt til rammen på området.

På kulturområdet har vi trukket ut kulturskole og flyttet til egen enhet. Kultur er trukket for 7 mill. som gjelder engangsbevilgning til Brynhallen og det er lagt til 200 tusen som økning tilskudd.

Kommunedirektøren forslår videre å ta ut bevilgning til bygdebok fra og med 2020. Det utgjør 400 tusen. Sett i lys av øvrige oppgaver og tiltak i kulturenheten, framstår bygdeboka som et meget kostbart tiltak. Ifølge Bygdeboknemnda gjenstår det minst 4 bøker for Eide kommune og 5 bøker for Fræna kommune. Kommunestyret vedtok i sak 59/2019 punkt 11, å legge inn en bevilgning på 200 tusen kroner til dette tiltaket. dette er gjennomført i dette dokumentet.

Jfr notat fra bygdeboknemnda koster hver bok kr 1 600 000 mill. Totalkostnaden for de gjenværende 9 bøkene vil ha en kostnadsramme på kr 14.4 millioner, med dagens lønns- og kostnadsnivå. Man antar at man bruker 2,5 – 3 år pr bok, totalt 20 – 22 år. Inntjeningen pr bok er meget dårlig. For Bygdeboka i Fræna har opplaget vært på 500 bøker.

Kommunedirektøren foreslår økning tilskudd frivillige organisasjoner med 350 tusen kroner. Det er videre lagt inn en økning som følge av forventet merforbruk i 2019 på 100 tusen.

Frivilligsentralen har tidligere mottatt et tilskudd på 200 tusen. I statsbudsjettet er nå tilskuddet lagt inn med særskilt fordeling og utgjør 427 tusen kroner. Kommunedirektøren foreslår å videreføre beløpet på 200 tusen til dette formålet.

Det er nå inngått ny avtale med kirkelig fellesråd. Denne betyr at tilskuddet til kirken blir økt med 110 tusen. Dette skyldes i stor grad tekniske ting og endring i rutine. Samlet blir ikke tilskuddet til kirken økt.

Vakant stilling biblioteket blir tatt bort. dette utgjør 100 tusen kroner.

Familiens hus

Denne enheten blir tilført midler fra ulike enheter i de to gamle kommunene. Her nevnes kun at barnevern, helsestasjon og BPA tiltak kommer inn under dette. Som nytt tiltak kommer 1 mill. kroner for å dekke lederlønn på denne nye enheten.

Tilskudd helsestasjon og skolehelsetjeneste faller bort og er nå innbakt i rammetilskuddet. Dette kommer inn med 2,4 mill. kroner. I 2019 er det forventet et merforbruk på dette området med 5,2 mill. kroner. Mye av dette ligger på barnevern. Dette beløpet ligger inn i rammen.

Oppvekst felles (kommunalsjef oppvekst, kultur og kunnskap), Bjørnsund leirskole, Hustadvika opplæringssenter, Hustadvika kulturskole

Inn her kommer tilskudd til private barnehager, Bjørnsund leirskole, Hustadvika opplæringssenter, kjøp skoleplasser andre kommuner mm.

Øremerket tilskudd på 2,3 mill. kroner er nå innbakt i rammetilskuddet. Dette er tilført rammen . Det er forventet et merforbruk på 9,7 mill. kroner i 2019, dette er tilført rammen.

Kommunale barnehager

Under dette rammeområdet ligger alle de sju kommunale barnehagene i kommunen. Barnehagene det gjelder er Bud barnehage, Jendem barnehage, Svanviken barnehage, Lyngstad og Vevang barnehage, Eide barnehage, Tornes barnehage og Hustad barnehage.

På rammene er det trekt ut vedlikehold av byggene og ført over til enhet Bygg og eiendom. Det er lagt inn en økning på grunn av forventet merforbruk på en enhet på 460 tusen og det er lagt inn en samlet kutt i rammen (innsparingsprosess) på 3,5 mill. kroner.

Skole

Her under dette rammeområdet ligger følgende skoler: Jendem skule, Sylte og Malme skule, Haukås skole, Tornes skule, Eide barneskole, Lyngstad skole, Bud skule, Hustad skole, Fræna u-skule og Eide ungdomsskole. Eide skolene er trukket for vedlikeholdspostene i budsjettet, samt strøm og lignende. På Sylte og Malme skule er det lagt inn en innsparing fra 2022 på 1 mill. og ytterligere 1 mill. fra 2023. Dette skyldes at det er planlagt en skole fra dette tidspunkt. Malme skole legges ned fra høsten 2022.

På Jendem skole er det lagt inn en økning i rammen på 700 tusen for å dekke opp merforbruk. Det samme gjelder Hustad skole med 400 tusen i merforbruk.

Prosess innsparing i 2020 har medført trekk i rammen på samlet 3,5 mill. kroner på området.

I sak 59/2019 økonomiplanen 2020 - 2023 vedtok kommunestyret 12.12.2019 å legge inn et nedtrekk i rammen på skole på 562 tusen kroner. Dette gjelder innsparing skysskostnader og drift av bygget som følge av nytt skolebygg. Dette er innarbeidet i dette dokumentet.

Helse og velferd - felles

Her ligger kommunalsjefen og rådgiver plassert. I tillegg er forvaltningskontoret, flyktningetjenesten, kjøkkentjenesten og mestringsenheten inne i rammen. Det er lagt inn 820 tusen til en ny stilling for å ta inn oppgaver på forvaltningskontoret fra tidligere Eide kommune.

Rammen er trukket med 100 tusen som følge av forventet mindreforbruk i 2019.

Flyktningetjenesten vil muligens få anmodning om å ta imot 19 nye flyktninger i 2020.

Forebygging, helse og rehabilitering

Inn her kommer legevakt, kommuneoverlegen, hverdagsrehabilitering, fysioterapi mm. Det er lagt inn en økning i rammen på 600 tusen som følge av legevaktsamarbeid med Nye Molde, Sunndal og Aukra. Det er også lagt inn et tillegg for forventet merforbruk i 2019 på 470 tusen på denne rammen.

Hjemmetjeneste

Under denne rammen er hjemmetjesten plassert. Det er lagt inn et tillegg i rammen på 2,3 mill. kroner som følge av merforbruk i 2019. I rammen er det foreslått trukket 0,6 mill. kroner i 2020 og 0,6 mill. kroner i 2021 som følge av innføring av prosjekt "Hverdagsrehabilitering". I tillegg er det trukket ut 3,3 mill. kroner i 2021 som følge av innføring velferdsteknologi.

Institusjoner og omsorgsleiligheter

Her under ligger Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eide sjukeheim, Bøtunet omsorgssenter, Farstad omsorgssenter, Auretunet, Kjøkken, og Lundhaugen omsorgssenter.

Forventet merforruk i 2019 utgjør samlet 2,8 mill. kroner.

Det er lagt inn en økning til lisensutgifter på 160 tusen til pasientvarslingssystem.

Bofelleskap

Her under ligger Knausenveien, Holalia, Eidem; Hesthovveien, Mikalmarka og Haukås.

Forventet merforbruk i 2019 utgjør samlet 6,1 mill. kroner.

NAV

Det er et stort merforbruk på denne enheten for 2019. Det utgjør samlet 7 mill. kroner. I tillegg er det lagt inn innsparing som følge av nedlegging aktivitetstilbud under 30 år. egen sak blir fremmet. Det er trukket 480 tusen i 2020, 450 i 2021 og 450 tusen i 2022 som følge av dette.

I tillegg er det trukket 4 mill. i rammen slik at netto økning er satt til 3 mill. kroner. Ved kommunestyrebehandling 12.12.2019 ble det vedtatt å trekke rammen med ytterligere 900 tusen kroner som følge av bruk av statlige tiltak.

Kommunalteknikk

På denne enheten ligger selvkostområdene og i tillegg kommer vei og gatelys. Selvkostområdene budsjetteres med en inntekt fordi motpost for belastning selvkostregnskapet i kommunens regnskap blir inntektsført her. Det gjelder selvkost sin andel av Avskrivninger (avdrag), renteutgifter, andel av regnskap, IKT, budsjett osv.

I rammen er det lagt inn 700 tusen i forventet merforbruk og også en innsparing etter prosess 2020 på 1,5 mill. kroner.

Bygg og eiendom

På denne enheten ligger alt av utgifter til drift av formålsbygg (skoler, sykehjem osv), også vedlikehold. Det er hentet budsjettposter fra andre enheter for samlet 9 mill. kroner. I rammen ligger også alt av husleieinntekter. Det er også lagt til en forventet merforbruk i rammen på 1,3 mill. kroner. Rammen er ytterligere økt med 200 tusen som følge av overtakelse av barnehagen på Jendem.

Generell vedlikeholdspost på 5 mill. kroner er kuttet i 2020 for å saldere budsjettet. Posten er lagt inn igjen i 2021.

Plan og byggesak

Innsparing som følge av prosess for 2020 utgjør 200 tusen i 2020 og 414 tusen i 2021.

Brann og redning.

Det er lagt inn en økning på 100 tusen til containerleie i 2020 og dette beløpet blir trukket ut igjen i 2022.

Landbruk og miljø

Det er lagt inn 200 tusen kroner i tillegg på rammen i 2020 for å utarbeide ny landbruksplan, denne blir trukket ut igjen i 2021. I tillegg er det lagt inn økning i rammen fra 2020 for å dekke inn utgifter til viltsøk i Hustadvika kommune.

Innsparing etter prosess 2020 utgjør 200 tusen kroner i 2020 og 690 tusen fra 2023.

INNTEKTER

Rammetilskudd

Rammetilskudd inkl. skatteutjevningsmidler utgjør 455 mill. kroner for 2020. I 2019 utgjør disse 427 mill. kroner.

Skatteinntekter

Skatteinntektene er forventet å bli 349 mill. kroner i 2020. I 2019 utgjør disse 347 mill. kroner.

Eiendomsskatteinntekter

Nye regler for 2020 medfører redusert eiendomsskatt. Det gjelder bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk (maskinskatten) og at reduksjonssatsen på formuesverdier (hus og hytter) nå er økt til 30 %.

For å oppveie tapte inntekter som følge av dette foreslår kommunedirektøren at eiendomsskatten økes til 4 promille på hus og hytter fra 2020 i den nye kommunen. Økningen motsvares i stor grad av reduksjon eiendomsskatt som følge av økning i reduksjonsfaktoren.

Økningen i eiendomsskatt som følge av økning i promillen utgjør 3,5 mill. kroner, men samlet blir eiendomsskatten redusert med 1,6 mill. kroner fra 2019 til 2020.


Tilskudd fra andre

Tilskudd fra andre er lagt inn med samlet 28,4 mill. kroner i 2020 mot 27,4 mill. kroner i 2019. Dette er refusjon renter fra Husbanken på ulike ordninger, tilskudd ressurskrevende brukere osv.

Ressurskrevende brukere:

  • Innslagspunktet foreslås økt til 1 361 000 kroner i statbudsjettet. Dette er en økning ut over det som følger av anslått lønnsvekst for 2019 på 50 000 kroner.
  • Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent.
  • Fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over er beregnet til 677 000 kroner.
  • Ved fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede regnes barn født i 2001 eller tidligere som over 16 år.
  • Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes om refusjon for utgifter til personer født i 1952 eller senere.

Manglende kompensasjon i forhold til lønns- og prisstigning er lagt inn i budsjettet.

Bruk og avsetting til fond.

Eide kommune har et udekket merforbruk fra 2018 som må dekkes i 2020. Det utgjør 5,1 mill. kroner og foreslås inndekket ved bruk av fond.

Innsparingsprosessen 2020

I Budsjettrundskriv 1 - Økonomiplan 2020 - 2023 - Hustadvika kommune satte kommunedirektøren i gang budsjettprosessen for 2020. I dette arbeidet stod "Prosess innsparing 2020" sentralt. Samlet viste utfordringen for 2020 per juni 2019 at følgende sum måtte hentes inn:

Innsparingsprosess 2020 - per 30.06.2019 - budsjettrundskriv I

Hustadvika kommune - utfordringer
Utfordringer i økonomiplanperioden - totalsum År 2020 - 2023
Avdrag, avkastning, eiendomsskatt mm 17 000
Hente inn merforbruk fra 2018 21 000
Oppnå netto dr. res. På 2 % 22 000
Sum utfordring 60 000
  • Avdrag vil øke som følge av økt lånebelastning og endrede og strengere regler for minimumsavdrag. Finansplasseringer forventes å gi lavere avkastning tilsvarende 2 mill. kroner i 2020. Dette skyldes at Eide kommune sine plasseringer er redusert betydelig. I oktober/november ble ytterligere 10 mill. kroner hentet tilbake. Eiendomsskatten er redusert med 4 mill. kroner som følge av at reduksjonsfaktoren på takster på hus og hytter er økt med 10 % fra 20 til 30 prosent. dette reduserer grunnlaget for eiendomsskatt. I tillegg har noen klagesaker medført reduserte takster som reduserer forventet inntekt.
  • Merforbruket i 2018 utgjorde 21 mill. kroner og måtte hentes inn.
  • Innen 15.10.2019 skulle samlet 25 mill. kroner av de 60 mill. kroner hentes inn.
  • I rundskrivet ble det også påpekt at hvis også regnskapet i 2019 skulle gå med merforbruk må dette dekkes inn i økonomiplanperioden

Tallene viser altså at kommunene brukte 21 mill. kroner mer enn vi hadde i tildelt økonomisk ramme i 2018. Økonomirapportene for 2019 varsler nå om et betydelig forverret situasjon. merforbruket i 2019 som skulle være redusert til null, er nå forventet å utgjøre om lag 40 mill. kroner. Ca. 14 mill. kroner i Eide kommune og om lag 26 mill. kroner i Fræna kommune. Sluttsummen er ukjent på dette tidspunkt.

Innsparingsprosessen etter budsjettrundskriv 1 viser seg å gi innsparinger på i overkant av målet om 25 mill. kroner. Resultatet i 2019 viser at dette ikke er tilstrekkelig og kommunedirektøren har derfor satt i verk ytterligere en innsparingsprosess for å kutte budsjettene i økonomiplanperioden med om lag 40 mill. kroner.

Kommunedirektøren vil på dialogmøte 7. november presentere disse kuttene.