BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Driftsbudsjettet - talloppsett 2020 - 2023

Skjema 1A - Inntektsrammen

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Rammetilskudd -455 253 -455 253 -455 253 -455 253
Inntekts- og formueskatt -348 927 -348 927 -348 927 -348 927
Eiendomsskatt -59 456 -58 262 -57 017 -55 116
Andre generelle driftsinntekter -33 758 -28 358 -28 358 -28 358
Sum generelle driftsinntekter -897 394 -890 800 -889 555 -887 654
Sum bevilgninger drift (1B) 840379 820308 810756 808643
Avskrivinger 40 000 40 000 40 000 40 000
Sum netto drifsutgifter 880379 860308 850756 848643
Brutto driftsresultat -17015 -30492 -38799 -39011
Renteinntekter -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Utbytter
Gevinst finansielle omløpsmidler -4 500 -4 500 -4 500 -4 500
Renteutgifter 30969 33170 33034 31656
Avdrag på lån 37810 41634 47648 50396
Netto finansutgifter 61279 67304 73182 74552
Motpost avskriviner -40 000 -40 000 -40 000 -40 000
Netto driftsresultat 4264 -3188 -5617 -4459
Overføring til investering - - - -
Avsetning/bruk bundne fond - - - -
Avsetning/bruk disposisjonsfond -9363 3189 5618 4460
Dekning tidligere års merforbruk 5 100 - - -
Som disponering/dekning netto driftsresultat -4263 3189 5618 4460
Fremført til inndekkning senere år - - - -

Skjema 1B - Rammeområdene

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Politisk styring 6 009 6 009 6 009 6 009
Kommunedirektøren 40 961 40 093 38 091 37 671
Samfunnsutvikling 31 781 31 443 30 943 30 943
Familiens hus 76 773 76 773 76 773 76 773
Oppvekst felles 100 624 99 896 99 896 99 896
Kommunale barnehager 55 326 55 326 55 326 55 326
Skoler 180 140 180 140 178 140 177 140
Helse og velferd felles 29 211 29 211 29 211 29 211
Forebygging helse og rehabilitering 27 402 27 402 27 402 27 402
Hjemmebaserte tjenester 37 197 33 263 33 263 33 263
Institusjoner og omsorgsleiligheter 117 148 96 994 94 994 94 994
Bofellesskap 103 182 100 397 97 897 97 897
NAV 16 021 15 571 15 121 15 121
Kommunalteknikk -5 182 -5 182 -5 182 -5 182
Bygg og eiendom 32 945 37 945 37 945 37 945
Plan og byggesak 4 069 3 455 3 455 3 455
Brann og beredskap 8 430 8 430 8 330 8 330
Landbruk og miljø 3 341 3 141 3 141 2 448
Fellesutgifter pensjon -25 000 -20 000 -20 000 -20 000
SUM Skjema 1B 840 379 820 308 810 756 808 643