BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Spesifikasjon av endring i rammer - presentasjon i formannskapet 21.11.2019

Innsparing teknisk drift og administrasjon - konsekvens

•Digitalisering og effektivisering – to kommuner blir en!

•Nye rutiner innføres

•Tar ut gevinst

•Fordeler arbeid på færre ansatte

•Innsparing 8,5 stilling i 2020

År 2020 2021 2022 2023
Stillinger -8,5 -9,5 -11,5 -13,5
Beløp - 15 000 - 9 000 - 10 000 - 11 000

Barnehage og skole reduksjon stillinger - konsekvens

Kommunen er i ferd med å foreta en reduksjon på 8 stillinger i de kommunale barnehagene. Full økonomisk virkning i 2020.

Skole: Det er foreslått et nedtrekk på skoleområdet på kr 3,2 mill. I den grad dette beløpet omgjøres til assistentstillinger vil dette utgjøre minimum 4 årsverk. Dette med virkning fra 2020.

Bjørnsund leirskole: Økt resultatkrav på kr 100.000.

Kulturskolen: Generelt nedtrekk på kr 100.000.

Opplæringssenteret: Nedtrekk på kr 600.000 i forbindelse med at Fræna videregående skole har overtatt ansvaret for norskopplæringen.

Samlet reduksjon 12 stillinger.

I kroner utgjør nedtrekket 12,3 mill. kroner.

Helse og velferd - reduskjon stillinger - konsekvens

•Går vi ned med 11 langtidsplasser, har vi fortsatt 70 igjen. 47 langtidsplasser som ikke er tilrettelagt for demente, og 23 tilrettelagt for pasienter med demens. (ikke vedtatt i møte 12.12.2019 - KS).

•Vanskeligere å få langtidsplass i institusjon. (Lovverk / rettigheter)

•Mer utfordringer for hjemmetjenesten

•Samordingseffekt i boliger, og dersom det må til endringer i vedtak, skal verge/partsrepresentant til den enkelte bruker involveres.

•Det bli mindre tid til administrasjon for teamlederne, og desto mer arbeid på leder. Må uansett samordne praksis mellom kommuner.

•De ansatte får ansvar for flere brukere.

•Følgepersonell til Aspekt er fjernet.

•Reduksjon stilling. Svekker hjemmerehabiliteringsteam. Andre tjenestesteder må inn for å yte tjenesten, kulturendring må til.

•Reduksjon sekretærstilling på rådhuset. Mye av sekretæren sitt arbeid må overføres til lønns- og personalavdelingen. Resten av arbeidsoppgaver må fordeles til andre.

•I 2020 reduseres antall stillinger med 13,5

•I 2020 reduseres rammene med 15,1 mill. kroner

Ytterligere innsparing i 2021 - 2023 - kommunedirektørens forslag - fra saksframlegget

Kommunedirektøren foreslår derfor at det gjennomføres et prosjekt som skal lede frem til oppbygging og organisering av fremtidens helse og omsorgstjenester for Hustadvika kommune. Prosjektet gjennomføres med politisk eierskap i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg. I arbeidet skal de funn som fremkommer i PwC-rapporten vurderes som et sentralt bidrag i faktagrunnlaget. Arbeidet skal ferdigstilles til sommeren 2020, og presenteres som hovedtema på dialogmøte/budsjettmøte med kommunestyret og tillitsvalgte høsten 2020. Resultatet av prosjektet skal være en årlig kostnadsreduksjon på 20 mill. Kroner, og dette er innarbeidet i økonomiplan for 2021-2023 og i forslag til vedtak punkt 7. Kommunedirektøren foreslår altså å bruke 2020 for å komme fram til reelle tiltak for å redusere driftsnivået videre i økonomiplanperioden. Dette for å sikre en god prosess med forankring og medvirkning fra både politikere, ansatte og tillitsvalgte, uten å forskuttere utfallet av arbeidet nå.