BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Kommentarer til investeringsbudsjettet

Kommentarer til prosjekter i investeringsbudsjettet

NB: Teksten er forandret på noen prosjekt på grunn av "Avstemmingssak investeringsbudsjettet" (sak 17/2020). Dette er markert med at navn på prosjekt er satt i kursiv.

Egenkapitalinnskudd KLP Dette innskuddet kommer hvert år, og beløpet som er lagt inn tilsvarer overføringen i 2019. Det er ikke anledning til å finansiere tilskuddet med lån, og beløpet må derfor dekkes inn ved bruk av ubundet investeringsfond.

Datautstyr
Det må et omfattende løft til for å få utstyret i Fræna og Eide kommuner opp på samme nivå. Det må gjennomføres kontinuerlig fornying av utstyr fremover.

Familiens hus. Det foreslås en bevilgning på 6,25 mill. kroner til ombygging av rådhuset på Eide for å tilpasse lokalene til nye tjenester. I tillegg må det utredes behov for utvendig oppgradering.

Startlån. Samlet er det ubrukte lånemidler på denne posten. Det er ikke budsjettert låneopptak igjen før i 2023.

Sentrumstiltak Eide. Dette prosjektet ligger inne i 2019 budsjettet for Eide kommune. Det er behov for ytterligere midler for å fullføre dette og 1 mill. kroner er lagt til i 2020.

I sak 17/20 Avstemming investeringsregnskapet ble det bevilget samlet 3,056 ekstra til prosjektet. Det bevilges kr. 2 406 000,- + kr. 650 000,- ekstra i budsjettet for 2020 grunnet forsinkelse av prosjektet. Bevilgningen for 2020 vil da være kr. 4 056 000.

Nytt regionsenter. Det lå inne 4,5 mill. kroner i økonomiplanen for Fræna kommune i 2020 for å utvikle regionsenteret. Tiltaket er planlagt finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Midlene er avsatt i regnskapene for 2017 og 2018. Det er ikke bindinger fra departementet på hvordan disse midlene blir brukt. Rådmannen foreslår at disse midlene nå blir brukt til utvikling av regionsenteret for nye Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår at det bevilges 4,5 mill. kroner i 2020 til tiltaket og kommer tilbake med forslag til hvordan midlene skal brukes i egen sak.

I sak 17/20 ble det bevilget 964 tusen kroner ekstra. Dette skyldes ubrukt bevilgning i 2019.

Tettstadprogrammet. I økonomiplanen ligger det inne et beløp på 100 tusen til dette formålet i 2020.Utvikling av attraktive og funksjonelle tettsteder er en viktig del av samfunnsutviklingen. Elnesvågen som kommunesenter skal dekke en rekke behov og være et knutepunkt for både handel og tjenesteyting. Gjennom deltagelse i Møre og Romsdal fylkeskommune sitt tettstadprogram, vil kommunen legge til rette for økt kvalitet i de fysiske omgivelsene i Elnesvågen, og stimulere til utvikling av et livskraftig og bærekraftig kommunesenter. Bevilgningen til prosjektet skal gå til analyser og gjennomføring av tiltak, og kan etter søknad utløse statlige tilskudd til tettstedsutvikling. Saken ble behandlet som PS 90/2016 i kommunestyret. Det meste av utgiftene kom i 2018 og 2019, og det er derfor mindre beløp som foreslås bevilget i 2020.

Helse

Nye omsorgsboliger Mikaelmarka. Dette tiltaket er inne i gjeldende økonomiplan for Eide og videreføres inn i Hustadvika. Det er beregnet en økt kostnad på 1 mill. kroner i 2020. Dette er lagt inn i økonomiplanen. Samlet bevilgning for 2019 og 2020 utgjør nå 13,9 mill. kroner.

I sak 17/20 Avstemming inv. budsjettet ble det bevilget ekstra 1,93 mill. kroner til prosjektet. Dette skyldes forsinkelse av prosjektet.

Oppgradering fellesareal Slettatunet. En oppgradering av deler av Slettatunet ble vedtatt av Eide kommunestyre i 2017. Prosjektet var innarbeidet med 4,7 mill. kroner i investeringsbudsjettet for 2019, men det er ikke satt av midler i budsjettet til drift. Prosjektet har vært ute på anbud, og innkommet tilbud ligger 2,6 mill. kroner over budsjett. I budsjettet legges det opp til en omfattende gjennomgang av organisering av pleie og omsorgstjenestene i Hustadvika, og det er planlagt å bruke første halvår 2020 til dette arbeidet. I den sammenheng vurderes det uheldig å gå gi en tilleggsbevilgning og gå videre med dette prosjektet uten å vurdere det helhetlige tilbudet. Det legges derfor opp til at det ikke bevilges ytterligere midler til dette prosjektet nå, og at konkurransen avlyses.

Nye småhus/utleieboliger og utbygging i samsvar med boligsosial handlingsplan. Det er lagt inn forslag om 4 mill. i bevilgning for 2020 og 4 mill. for 2021.Det blir nå utarbeidet en ny boligsosial handlingsplan for Hustadvika kommune. I sak 17/20 Avstemming inv. budsjettet ble det bevilget 2 mill kroner ekstra slik at samlet bevilgning nå for 2020 er på 6 mill. kroner.

Helseplattformen. Det er lagt inn et beløp på investeringsbudsjettet i 2021. Det er tidlig ennå, men vi har satt inn et beløp tilsvarende det som Trondheim kommune har lagt inn i sitt budsjett. Vi har ikke mottatt en formell henvendelse ennå men vet denne vil komme.

Utstyr institusjonstjenesten. Det er meldt inn behov for utskifting og nytt utstyr på 1,3 mill. kroner.

Skole

Jendem skole. Vedtatt totalramme er 81,4 mill. kroner. Siste del av bevilgningen er lagt inn i 2020 og utgjør 10 mill. kroner.

I sak 17/20 ble bevilgning redusert med 7,846 mill. kroner som følge av merforbruk i 2019 men også bevilget 2,5 mill. kroner til uforutsette utgifter. Samlet netto reduksjon: 5,35 mill. kroner.

Jendem skole uteområde. fikk i sak 17/20 bevilget 2,262 mill. kroner på grunn av forsinkelse av prosjektet.

Ny skole - Jendem - kjøp av grunn. I sak 17/20 ble det bevilget på nytt 1,857 mill. kroner for å fullføre prosjektet. Årsaken var forsinkelser i 2019.

Sylte skole I 2019 er det bevilget 1 mill. kroner. I møte 17.10. 2019 vedtok kommunestyret i Hustadvika å bevilge midler til prosjektet. Det er beregnet å koste 69 mill. kroner. I 2020 er det lagt inn 14 mill. kroner, 44 mill. i 2021 og 10 mill. i 2022.

I sak 17/20 ble det bevilget ekstra 634 tusen kroner. Samlet budjett i 2020 14,6 mill. kroner. Årsaken ligger i forsinkelse av prosjektet.


Utbedring Tornes skole For 2019 er det bevilget 2,7 mill. kroner. I møte 17.10.2019 vedtok kommunestyret i Hustadvika å gjennomføre prosjektet. Det er beregnet å koste 15 mill. kroner. I budsjettet er det lagt inn en bevilgning i 2020 på 8,3 mill. kroner i 2020 og 4 mill. kroner i 2022.

I sak 17/2020 bevilget KS 1,4 mill. ekstra til prosjektet. Dette skyldes forsinkelse i prosjektet.

Haukås skole I 2019 påløper mindre beløp. I 2019 er det bevilget 3 mill. kroner. Etter vedtak om skoleutbygging 17.10.2019 og tillegg for gymsal/idrettshall er det nå beregnet et beløp samlet på 232 mill. kroner til ny skole. For årene 2020 - 2022 er det samlet lagt inn henholdsvis 21, 141 og 67 mill. kroner.

Turnhall - Haukås skole. Det er ikke lagt inn beløp til dette prosjektet i budsjettet.

Påkostning Eide barneskole. Det er tidligere lagt inn i økonomiplanen for Eide kommune 25 mill. kroner til dette tiltaket. Det nye kommunestyret har vedtatt en omfattende satsing på 3 andre barneskoler i Hustadvika, og det er ikke rom for å løse alle utfordringer samtidig. Utvikling i elevtallet indikerer også at det ikke vil være behov for et påbygg, men at det er mer aktuelt med en oppgradering/påkostning på eksisterende bygningsmasse. Det foreslås derfor å foreta en nærmere utredning før investeringsbeløp foreslås.

Trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen. Den prosjekterte utbedring av uteområde ved Eidehallen og Eide Ungdomsskole startes opp i 2019. Det er avsatt kr 5 000 000 i 2019 og kr 2 000 000 i 2020. Uteområde ved Eide barneskole og Eide ungdomsskole utvides med hensyn til parkering og trafikksikkerhet. Planforslag-området utvides til også å berøre gamleskoleområdet, området om og ved kunstgressbanen og FV64 avkjøring til Myravegen.

I sak 17/20 bevilget kommunestyret ekstra 3,587 mill. kroner til prosjektet. Dette skyldes forsinkelser.

Kultur

Kulturskole Hustadvika. Det er behov for nye lokaler i Elnesvågen og opprusting av lokalene på Eide. Begge prosjekter har vært inne med bevilgning i investeringsbudsjett tidligere. Prosjektet i Elnesvågen har vært tett knyttet opp mot utredninger av kulturhus, og her medfører kommunens økonomiske utvikling behov for å tenke nytt. I tillegg bør de to prosjektene samkjøres i en felles vurdering med sikte på å utvikle den beste kulturskolen Hustadvika kommune kan etablere. Det foreslås derfor at 2020 benyttes til med detaljert planlegging og prosjektering, og at investeringsbeløp deretter innarbeides i økonomiplanen.

Trollkirka turmål og turknutepunkt. Ble ikke gjennomført i 2019. Hele budsjettet bevilges på nytt. Finansiering vil utgjøre 4 mill. kroner fra tilskudd Kommunaldepartementet til Varholveien og 1,7 mill. kroner fra Gassror IKS.

I sak 17/20 ble bevilgningen redusert med 465 tusen kroner til 5,2 mill. kroner. Dette skyldes bruk av midler i 2019 uten budsjett.

Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. Det er flere prosjekter under planlegging og hvilke som kommer først vil avhenge av fremdrift og mulighet. På disse prosjektene mottar kommunen 30 % finansiering via spillemidler. Resten dekkes av kommunen. Det nevnes her at kommunedelplan for Nåsvatnet ble egengodkjent av Eide kommunestyre den 16.06.2016. I plankartet er det inntegnet tursti på nordsida av Nåsvatnet.

Askvågen. Det er planer for utvikling av området. Det blir også søkt tilskudd fra Nasjonale turistveier og lagt inn i budsjettet et tilskudd på 150 tusen kroner.

I sak 17/20 ble bevilgningen redusert med 119 tusen kroner fordi det var brukt samme beløp uten bevilgning i 2019.

Tak på Eidehallen. Taket på Eidehallen må skiftes. Det var bevilget 2,1 mill. kroner i budsjettet for 2019 som ikke blir brukt. Nytt anslag på budsjett 2020 utgjør 4 mill. kroner.

Kulturtiltak. Det er lagt inn et beløp på 250 tusen kroner til kommunens deltaking i prosjekt som kommer. Det er behov for å ta raske beslutninger i forhold til tilskuddsgivere.

Kirkelig fellesråd. Det er meldt inn behov for et tilskudd til fellesrådet i 2020 for å dekke ny lastebil og dekning udekket (ikke finansiert) i investeringsregnskapet for Eide fellesråd per 31.12.2019.

Gaustad kirkegård. Det ble bevilget 250 tusen kroner til dette prosjektet på grunn av forsinkelse. Total bevilgning er fortsatt 250 tusen kroner.

Teknisk

Klargjøring næringsareal. Det er flere felt det jobbes med, men det største beløpet gjelder rundkjøring i Malmefjorden/Holamyra og Dalemyra. Her er det også budsjettert med tilskudd fra næringslivet og fylkeskommunen med samlet nær 14 mill. kroner. I tillegg kommer forskuttering økte inntekter fra tomter. Under finansiering er det lagt inn inntekter på salg av næringstomter med 1,7 mill. kroner i 2020, 4 mill. kroner i 2021 og 2 mill. kroner i 2022 og 2023.

Tilrettelegging tomter. I henhold til boligbyggeprogrammet. Ny arealplan vil også få betydning. Boligbyggeprogrammet går kun til og med 2020. Det er likevel lagt inn utbygging tomter i 2021 og 2022 med 10 mill. kroner hvert år. Det er samtidig budsjettert med en inntekt på salg boligtomter med 8 mill. kroner i 2020, 5 mil. i 2021, 2 mill. kroner i 2022 og 5 mill. kroner i 2023. Dette ligger på finansiering under "Inntekter salg av anleggsmidler. Ny boligbyggeplan må utarbeides for Hustadvika kommune.

Opprustning kommunal infrastruktur. Tidligere er det bevilget et beløp for å løse prosjekter gjennom året. Dette er foreslått videreført i Hustadvika i økonomiplanperioden med samme beløp for Hustadvika kommune. Under denne posten tas diverse prosjekt løpende.

Investeringer i vann og avløp. I samsvar med vedtatt plan. I 2020 er det et betydelig beløp på vann. Det skyldes et planlagt høydebasseng på nåværende kommunegrense mellom Eide og Fræna og oppgradering av høydebasseng i Skarsetbotnen.

Lastebil. Den gamle lastebilen på VAR området er utslitt. Det er lagt inn et beløp på 2 mill. kroner til ny bil.

Asfaltering og vei. Det foreslås bevilget 2 mill. per år i perioden. Prioritert liste for asfaltering er utarbeidet. I en interpellasjon 20.06.19 fremmet FRP slik forslag:

"Veiene våre i Fræna er langt ifra gode . De fleste trenger vedlikehold. Hustadvika FrP ønsker å ta et kraftftak og foreslår at Fræna kommune får løyve til å bruke inntil 20 millioner fra vår buffer av e-skatt ,til å re-asfaltere/ asfaltere våre veier, før vi blir Hustadvika Kommune.
Vi har fått opplyst at å oppgradere alle våre veier i Fræna kan komme opp mot 100 mill. og med summene vi har i DRUT til rådighet , tar det mange, mange år å få dem ferdigstilt. Derfor mener vi i Hustadvika FrP at vi i 2019 bruker inntil 20 millioner vår "e-skatt buffer" og gir tilbake til felleskapet / til våre innbyggere , ta et krafttak før vi slår oss sammen med Eide og danner Hustadvika Kommune, ved å oppgradere veiene våre ved å re-asfaltering / asfaltering . Flere steder er veiene rett og slett farlige på vinterstid"

Kommunedirektøren ser ikke at det er rom for å øke budsjettet til dette tiltaket slik som ønsket.

Avlastningsvei Elnesvågen - sentrum sør. Det er beregnet å koste 15 mill. å bygge denne veien. Veien vil åpne for å bygge ut areal til bolgformål og annet på sørsiden av fylkesveien.

Vareleveringsveien. Det ble bevilget 7 mill. kroner til denne veien i 2019 men i revidert II ble beløpet redusert til 1 mill. kroner og 6 mill. forutsatt bevilget på nytt i 2020. Den 12.12.2019 vedtok kommunestyret å ta denne posten ut av budsjettet. Ny bevilgning på dette punkt er kroner 0,-.

Utfasing oljefyr Eide ungdomsskole. 700 tusen kroner er lagt inn i år 2020 til dette formål. Slike oljefyrer er ulovlige fra 2020.

Ny Brannstasjon - Eidem. Det er lagt inn 1 mill. kroner til planlegging og prosjektering i 2020.

Utvidelse av gravplass. Det er nødvendig å utvide gravplassene på Tornes og Hustad. I økonomiplanen er det lagt inn 5 mill. kroner hver til prosjektene. Tornes foreslås gjennomført i 2020 og Hustad i 2022. På Tornes er det plass til 600 graver, men foreløpig vil kun gjøres klart for 300. Hustad gravsted trenger minimum 8 dekar. Utgjør ca. 600 graver totalt.

Ny tankbil - brann. Det er behov for en ny bil. Det er lagt inn et beløp på 3,9 mill. kroner i 2020.

Ombygging brannstasjon Eide. Det må gjøres endringer i forhold til ren og skitten sone. Prosjektet er beregnet å utgjøre 250 tusen kroner.

Reservetøy brann. Det er behov for et ekstra sett med tøy. Beregnet beløp er lagt inn med 300 tusen kroner.

Nytt kommunikasjonsutstyr - 110 sentral - brann. Det er meldt behov for slikt utstyr.

Svenøyhuset - ny bevilgning sak 17/20 i KS. Ikke ferdig i 2019.

Barnehage

Barnehagen i Bud. Dette prosjektet kom ikke i gang i 2019. Det ble da bevilget 5 mill. kroner til formålet. Det er lagt inn 10 mill. kroner i 2020 for å gjennomføre tiltaket.

I sak 17/20 ble det bevilget ekstra 4,758 for å fullføre prosjektet. Dette skyldes forsinkelse i prosjektet.

Andre forhold som nevnes her.
Finansiering: Det er lagt inn beregnet refusjon merverdiavgift, tilskudd, tippemidler, salg av tomter m.m. fra økonomiplanene til Eide og Fræna. Øvrige investeringsutgifter dekkes av låneopptak. I 2020 utgjør beregnet låneopptaket samlet 162,8 mill. kroner. Låneopptaket ble endret som følge av kommunestyrets vedtak 12.12.2019. Vareleveringsveien ble tatt ut av budsjettet med 6 mill. kroner og salg av tomt til Salmon Evolution ble tatt inn med 50 mill. kroner. Samlet utgjør dette en reduksjon i låneopptaket på 54,8 mill. kroner og mva. refusjon reduseres med 1,2 mill. kroner. Nytt låneopptak for 2020 utgjør etter dette 108 mill. kroner.

For hver ny million kommunen investerer vil det påløpe ca. 50 000,- i økte årlige driftsutgifter til renter og avdrag. Renter utgjør ca. 15 000,- av dette. Dette er beregnet ut fra en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 32 år og 3% rente.

Salg av tomt - Salomon Evolution AS. Dette legges inn i budsjettet når avklaring kommer. Ved behandling av økonomiplanen for 2020 - 2023 vedtok kommunestyret å legge inn 50 mill. kroner på denne posten. Beløpet brukes til å redusere låneopptaket.