BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Endringer i rammer fra 2019 - 2023

Politisk styring
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 7 186 6 009 6 009 6 009
Deflator 223
Driftstiltak
Innsparing færre utvalg, politikere, ordfører -1 500
Reserverte tilleggsbevilgninger 0
Merforbruk 2019 100
Sum tiltak -1 400 0 0 0
Ramme Politisk styring 6 009 6 009 6 009 6 009
Kommunedirektør
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 43 303 40 961 40 093 38 091
Deflator 1 342
Driftstiltak
Merforbruk 2019 1 300
Innsparing GassROR -100
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 -3 571 -2 002 -420
Overføring til private - kutt i ramme -100
Tap på krav - innsparing - kutt - dekkes av enhetene -300
Reduksjon kopimaskin -45
Bortfall skatteoppkreverfunksjon -1 000 -700
Etabl, bolig vanskeligstilte - inn i rammetilskudd fra 2020 300
Bortfall 2 ekstra lærlinger -168 -168
Sum tiltak -3 684 -868 -2 002 -420
Ramme Kommunedirektør 40 961 40 093 38 091 37 671
Samfunnsutvikling
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 38 133 31 581 31 243 30 743
Deflator 964
Driftstiltak
Økt kostnader folkehelse 359
Prosjektadministrasjon 1 842
Lønnskostnader på investeringsprosjekter -1 842
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 -1 963 -138
Tapt inntekt folkehelsekoordintortilskudd 120
Kommuneplan 500 -500
Digitaliseringsstrategi 200 -200
Vakant stilling biblioteket -100
Tilskudd Hustadvikahallen -6 800
Frivllighetssentraler tilskudd inn i rammetilskudd 200
Bygdebok - trekk i ramme -200
Innsparing overtid -32
Merforbruk 2019 400 0 0 0
Sum tiltak -7 516 -338 -500 0
Ramme Samfunnsutvikling 31781 31 243 30 743 30 743
Familiens Hus
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 67 568 76 773 76 773 76 773
Deflator 2 095
Driftstiltak
Lønn leder Familiens hus 1 000
Merforbruk i 2019 5 158
Bortall øremerket tilskudd helsestasjon/skolehelsetj. 2 423
Innsparing overtid -471
Redusert kostnad barnevern jfr budsjettskriv 1 -1 000
Sum tiltak 7 110 0 0 0
Ramme Familiens hus 76 773 76 773 76 773 76 773
Oppvekst felles
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 88 821 100 624 99 896 99 896
Deflator 2 770
Driftstiltak
Innsparing private barnehager (telledato, vedtakstimer) -1 923 -728
Innlemming øremerket tilskudd økt lærertetthet/tidlig innsats 2 333
Merforbruk 2019 9 498
Innsparing overtid -75
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 -800
Sum tiltak 9 033 -728 0 0
Ramme Oppvekst felles 100 624 99 896 99 896 99 896
Kommunale barnehager
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 56 653 55 326 55 326 55 326
Deflator 1 754
Driftstiltak
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 -3 438
Fjærning trær 2019 -70
Innsparing overtid -33
Forventet merforbruk i 2019 460
Sum tiltak -3 081 0 0 0
Ramme Kommunale barnehager 55 326 55 326 55 326 55 326
Skoler
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 177 145 180 302 180 302 178 302
Deflator 5 491
Driftstiltak
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 -2 898
Reduser stilling Malme skole -250
Legge ned Malme skole, innsparing 0 -1 000 -1 000
Forventet merforbruk i 2019 3 410
Elev til Tøndergård -300
Redusert assistentressurs Hustad -422
Innstallere vannmålere Eide -24
SFO ferieordning for Eide -200
Innsparing skoleskyss Eide (Farlig vei) -300
Innsparing assistent Eide barneskole -500
Økte skyssutgifter fra Vevang til Lyngstad 180
Reduskjon stillinger Lyngstad og Vevang -477
Reduserte utgifter elev(er) -523
Innsparing overtid -30
Innsparing skoleskyss - kun en skole (Aureosen) -162
Ekstra parallell FUSK 0 -1 000
Sum tiltak -2496 0 -2 000 -1 000
Ramme skoler 180140 180 302 178 302 177 302
Helse og velferd felles
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 28 172 28 761 28 761 28 761
Deflator 873
Driftstiltak
Ekstra stilling forvaltningskontoret 820
Forventet mindreforbruk -50
Reduksjon merkantil stilling -576
Redusert oppfølging av ungdom 0
Innsparing mestringsenheten -28
Sum tiltak 166 0 0 0
Ramme Helse og velferd felles 29211, 28 761 28 761 28 761
Forebygging, helse og rehabilitering
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 26 490 27 402 27 402 27 402
Deflator 821
Driftstiltak
Økt kostnad legevaktsamarbeid Nye Molde, Sunndal og Aukra 600
Hjemmetrener holdes vakant -611
Redusere 50% fysioterapistilling -368
Forventet merforbruk 2019 470
Sum tiltak 91 0 0 0
Ramme Forebygging, helse og rehabilitering 27 402 27 402 27 402 27 402
Hjemmebaserte tjenester
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 35 276 37 197 33 263 33 263
Deflator 1 094
Driftstiltak
Hverdagsrehbilitering reduserte kostnader -600 -600
Velferdsteknologi (2/3 av 5 millioner) 0 -3 334
Samlokalisering av hjemmetjensten -200
Innsparing overtid -179
Forventet merforbruk 1 806
Sum tiltak 827 -3 934 0 0
Ramme Hjemmebaserte tjenster 37 197 33 263 33 263 33 263
Institusjoner og omsorgsleiligheter
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 110 925 117148 96994 94994
Deflator 3 471
Driftstiltak
Installasjon vannmåler -12
Merforbruk 2019 3 107
Ekstra kostnader pasientvarslingssystem 159
Økt inntekt utleie 2 nye pasientrom -155 -154
Innsparing overtid -347
Nedleggelse av en avdeling med Fræna sykehjem - ikke vedtatt i KS
Strukturelle endringer for å møte fremtidens helse og omsorgstjenester -20 000 -2 000
Sum tiltak 304 -22 602 -2 000 0
Ramme Institusjoner og omsorgsleiligheter 117148 96994 94994 94994
Bofellesskap
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 96 356 103 182 100 397 97 897
Deflator 3 014
Driftstiltak
Merforbruk 2019 6 177
Innsparing overtid -516
Innsparing bemanning budsjettrundskriv 1 2019 -1 849 -285
Innsparingsprosess 2020 gruppe 2 -2 500 -2 500
Sum tiltak 3 812 -2 785 -2 500 0
Ramme Bofellesskap 103 182 100 397 97 897 97 897
NAV
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 13 968 16021 15571 15121
Deflator 433
Nedtrekk ramme - vedtak i KS -900
Driftstiltak
Merforbruk 2019 7 000
Sak i kommunestyret - aktivitetstilbud under 30 år -480 -450 -450
Redusere merforbruket fra 2019 -4 000
Sum tiltak 2 520 -450 -450 0
Ramme NAV 16021 15571 15121 15121
Kommunalteknikk
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett -4 181 -5 182 -5 182 -5 182
Deflator -130
Driftstiltak
Innsparing overtid -44
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 -1 527
Merforbruk 2019 700 0 0 0
Sum tiltak -871 0 0 0
Ramme Kommunalteknikk -5 182 -5 182 -5 182 -5 182
Bygg og eiendom
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 35 617 33 195 38 195 38 195
Deflator 1 104
Vedlikehold Vevang skole 50, miljøtiltak +100 og vedlikehold Aureosen -400 -250
Driftstiltak
Vedlikehold Jendem barenhage 200
Merforbruk 2019 1 314
Renhold kirken -40
Vedlikeholdpost -5 000 5 000
Sum tiltak -3776 5 000 0 0
Ramme Bygg og eiendom 32945 38 195 38 195 38 195
Plan og byggesak
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 3 953 4 069 3 455 3 455
Deflator 123
Driftstiltak
Ekstern saksbehandlingsressurs 200 -200
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 -207 -414
Sum tiltak -7 -614 0 0
Ramme Plan og byggesak 4 069 3 455 3 455 3 455
Brann og redning
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 8 407 8 430 8 430 8 330
Deflator 261
Driftstiltak
Eide feiing -40
Utgift Molde kommune - brannsamarbeid. Sagt opp avtalen? 0
RIUA 32
NIUA nedtrekk - Eide kommune -57
Innsparing overtid -273
Conteinerleie 100 -100
Sum tiltak -238 0 -100 0
Ramme Brann og redning 8 430 8 430 8 330 8 330
Landbruk og miljø
Tiltak Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inngående budsjett 2 950 3 341 3 141 3 141
Deflator 91
Driftstiltak
Økt inntekter refusjon vann og avløp -200
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 -693
Landbruksplan 200 -200
Viltsøk 300
Sum tiltak 300 -200 0 -693
Ramme Landbruk og miljø 3 341 3 141 3 141 2 448