BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

KS - konsult, Kostra og Telemarksforskning

Mer og mindreutgift 2019

Denne plansjen viser mer-/mindreutgift for Hustadvika kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet samlet per tjenesteområde. Vi ser her at når vi tar hensyn til både geografisk plassering, befolkning osv, samt til vårt inntektsnivå bruker vi 76 mill. kroner mer enn landsgjennomsnittet. Med andre ord, mer enn vi har råd til utfra løpende inntekter hvert år. Vi ser også at administrasjon, barnehage, grunnskole og pleie og omsorg er det områdene der det er størst merforbruk.

Netto driftsutgifter per innbygger 2019

Denne plansjen under, viser mye det samme som plansjen over, men her vises også utgiftene per innbygger. Likevel slik at når vi oppsummerer for hele kommunen blir resultatet det samme som over.

Et eksempel fra pleie og omsorg: Myndighetene mener vi etter kriterier og vekter i inntektssystemet skal bruke 21 308 per innbygger. Vi bruker 23 207 kroner. Landsgjennomsnittet i Norge er at kommunene bruker 19 575 per innbygger på pleie og omsorg.