BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Kommunedirektøren

Rammeområdet dekker kommunedirektøren og hans fagstab, samt økonomiavdeling, personalavdeling, IKT-avdeling, arkivtjenesten og ansatte på servicetorget.

Fagstaben består av informasjonsrådgiver, næringskonsulent, og rådgiver for utviklings- og kvalitetsoppgaver.

Informasjonsrådgiveren har ansvar for kommunens informasjonsarbeid utad og i forhold til ansatte. Informasjonsrådgiveren er også rådgiver ovenfor alle i organisasjonen når det gjelder formidling av informasjon. Eksempel på oppgaver er hjemmeside, kommunens Facebook-profil, intranett for ansatte og kommuneavis til innbyggerne.

Hovedoppgavene til næringskonsulenten er kommunens kontakt ut mot næringslivet, tilrettelegging av næringsområder og salg av næringstomter, formidling og forvaltning av kommunalt næringsfond, kommunens kontaktperson i havne- og farvannssaker, i tillegg til generell saksbehandling for kommunedirektøren.

Rådgiver for utviklings- og kvalitetsoppgaver bistår ledelsen i å innføre og videreutvikle kommunens nye kvalitetssystem. Systemet skal sikre at innbyggerne i kommunen opplever forutsigbarhet og trygghet ved at tjenestene de mottar er i samsvar med myndighetskrav, vedtak, retningslinjer og definert kvalitet.

Utviklingsoppgaver

Næringsutvikling

Satsingen de siste årene med tilrettelegging av næringsareal har båret frukter. For å underbygge viktigheten av klargjorte næringsområder ønsker en å trekke frem eksempel fra gamle Fræna kommune som historisk gjennom kommuneplanen har pekt på mange områder for næring, med forskjellig funksjon og lokasjon; eks. sjønære, bynære, områder for storhandel, forretning, industri/lager. Men, for ikke å binde opp mye kapital, ble det tidligere ventet med opparbeidelse til interessenter meldte seg. Erfaringer fra denne perioden har vært at potensielle etablerere dropper ut i påvente av at tomtefeltene blir klargjort.

På grunn av at vi siste årene har hatt godt med klargjorte tomteareal til industri ble det i Hustadvika kommune i 2020 solgt hele 20 industritomter; fordelt med 15 i gamle Fræna kommune og 5 i gamle Eide kommune, samlet om lag 250 da. Etableringene her spenner fra gigantsatsinger som Salmon Evolution, via Hustadvika Biokraft til nyetablerte entreprenørfirma til eksisterende virksomheter som ønsker å opparbeide seg ordnede bygnings- og tomteforhold. Dette har ført til behov for tilrettelegging/ byggemodning av ytterligere industriareal på Varhol, ved Eide sentrum og i Harøysund. I tillegg er det stor pågang etter tomter til storhandel nær kommunesenteret og i Malmefjorden, men her er det behov for reguleringsmessig avklaring og i Malmefjorden er det rekkefølgebestemmelse om at nytt planfritt kryss eller rundkjøring må på plass før nye tomter kan åpnes. Kommunen har også vært aktiv med markedsføring av næringstomter og Hustadvika kommune som attraktiv sted for å etablere bedrift både gjennom annonsering og redaksjonelt mediestoff.

Hustadvika kommune har også en unik mulighet til å videreutvikle reiselivsnæringen gjennom bl.a. det ikonet som Nasjonal turistveg Atlanterhavsvegen representerer og flere gode attraksjoner som Trollkirka, Bud, Bergtatte opplevelser, Skaret m.m.. Likevel opplever vi at potensialet i disse mulighetene på langt nær er utnyttet. Målsetningen må være å stoppe trafikken, foredle og legge til rette opplevelsestilbud og gi turisten gode grunner til å bli i Hustadvika kommune flere dager og legge igjen penger både på overnattingsstedene våre, på attraksjonene og i hos handelsstanden. I første omgang er kommunen i gang med masterplan for reiseliv og i neste omgang må de tiltak som denne peker ut materialiseres.

Tettstedsutvikling:

Utvikling av attraktive og funksjonelle tettsteder er en viktig del av samfunnsutviklingen. Hustadvika kommunesenter skal dekke en rekke behov og være et knutepunkt for både handel og tjenesteyting. Gjennom deltagelse i Møre og Romsdal fylkeskommune sitt tettstadprogram, vil kommunen legge til rette for økt kvalitet i de fysiske omgivelsene i Elnesvågen, og stimulere til utvikling av et livskraftig og bærekraftig kommunesenter.

Boligutvikling:

Kommunen skal legge til rette for boligutviklingen i hele kommunen. Kommunen skal ivareta bærekraftig utvikling og bidra til en boligstrukturen som underbygger framtidig befolkningsvekst og sammensetning. Boligstrukturen skal underbygge gode oppvekstsvilkår og god folkehelse. Det settes av flere millioner i investeringsbudsjettet til grunnkjøp, prosjektering og utbygging.

Økonomiavdelingen

Økonomi har 7 årsverk. Avdelingen er ansvarlige for budsjett, regnskap, innfordring og økonomirapportering. I tillegg har avdelingen ansvar for innkjøp og eiendomsskatt.

De viktigste utfordringene i 2021 er god økonomistyring, taksering i forhold til eiendomsskatt og utarbeiding av rutinebeskrivelser.

Personalavdelingen

Enheten består av fem ansatte hvor tre i hovedsak arbeider med lønn og to med personal- og organisasjonsutvikling.

De viktigste utfordringene i 2021 vil være å få alle ledere og ansatte til å ta i bruk de digitale løsningene som ligger bl.a i personalmodulene i Visma samt bruke kvalitetssystemet Compilo. Lønn- og personal vil også utøve viktig lederstøtte i enhetene forbindelse med de økonomiske utfordringene vi står ovenfor i kommunen.

IKT-avdeling

IKT avdelingen har 4 årsverk og en lærling. Avdelingen er ansvarlig for drift og utviklingsarbeidet på de digitale løsningene kommunene benytter seg av, i samarbeid med fagmiljøene.

De viktigste oppgavene for 2021 blir å sluttføre kommunesammenslåingen. Vi må også møte stadig nye utfordringer på IKT-sikkerhet. Bevisstgjøring av brukere, og å ha ressurser til å følge med i ett stadig skiftende situasjonsbilde er utfordrende.

Servicetorget

Servicetorget har 5 ansatte i 5 årsverk. Servicetorget er kommunens førstelinje, både ved fysisk oppmøte på rådhuset og telefonkontakt. Servicetorget er også politisk møtesekretariat for kommunens politiske råd og utvalg og har ansvaret for valggjennomføring. I tillegg har servicetorget også ansvar for blant annet startlån, tilskudd, bostøtte, ledsagerbevis, salgs- og skjenkebevillinger og borgerlige vielser.

Den viktigste utfordringene i 2021 er stortingsvalget som krever ekstra av servicetorgets ressurser.

Arkivtjenesten

Arkivtjenesten består av 3 personer. Arkivlederen innehar det faglige ansvaret for kommunens samlede arkivforvaltning.

Arkivtjenestens løpende oppgave er å ivareta dokumentasjonen som kommer inn til og blir sendt ut av kommunen. Det skal sikres god flyt av dokumentasjon til rette vedkommende til rett tid. Et hovedfokus er å ivareta dokumentasjon på innbyggere og virksomheters rettigheter samt dokumentere kommunens myndighetsutøvelse gjennom god arkivforvaltning.

Av andre oppgaver som arkivtjenesten håndterer er innsynsforespørsler i kommunens arkiv samt å bidra med opplæring og veiledning til brukere av arkivsystemet Elements. Gjennom digitalisering effektiviseres kommunens arkivforvaltning og saksbehandling generelt. SvarInn og SvarUt har en utstrakt bruk i kommunen. I tillegg oppfordres det til bruk av eDialog for sikker kommunikasjon med kommunen fra innbyggere og virksomheter. Det arbeides også med ivaretakelse av kommunene eldre og avslutta arkiv fra tiden før kommunesammenslåing.

Oppfølging av kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika ble vedtatt av kommunestyret den 17. september 2020. Den skal følges opp i budsjett- og økonomiplanen som handlingsdelen til kommuneplanen.

Hovedfokus for rammeområdet i kommende økonomiplanperiode:

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DETSLIK GJØR VI DET

Hustadvika kommune har et ressursbasert næringsliv som er miljøvennlig og tilpasset kommunens egenart

Næringsutvikling med fokus på fiskeri og havbruk, landbruk, reiseliv og mineralressurser, gjennom utarbeidelsen av plan for næringsliv (oppstart i løpet av 2021, jf. kommunal planstrategi 2020-2023)

Administrasjonen i Hustadvika kommune er åpen og tilgjengelig for innbyggerne

Gode digitale løsninger videreutvikles, vi gir god og tilstrekkelig veiledning til innbyggerne, det er tilstrekkelig åpent for publikum på hverdager, saksbehandlingen er rask og av høy kvalitet, og utvikle samskapingsarenaer

Hustadvika kommune har et attraktivt og levende kommunesenter

Følge opp tettstedsprogrammet sine anbefalinger for utvikling av et kommunesenter for innbyggerne i hele kommunen

Hustadvika kommune sine ansatte er den viktigste ressursen for å tilby gode tjenester til innbyggerne

Gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor

Hustadvika kommune sine ansatte har kunnskap og kompetanse som møter fremtidens krav

Arbeide for heltidsstillinger

Hustadvika kommune har en profesjonell forvaltning som levere effektive og gode løsninger med høy kvalitet og god ressursutnyttelse

Jobber med digitalisering og effektivisering av virksomheten, for å få effektiv og god tjenestekvalitet ved bruk av ny digital teknologi, gjennom fokus på:

  • kvalitetsstyring, identifisere og utvikle strategiske grep innen utviklingsarbeid som kan styrke Hustadvika kommune til å bli en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv arbeidsgiver
  • effektivisere og forbedre kommunens arkivforvaltning
  • førstelinjetjeneste for Hustadvika kommune sine innbyggere har god kompetense om de kommunale tjenestene, og formidle dette på en god måte uavhengig av kontakpunkt inn til kommunen (besøk, telefon, hjemmeside, e-post, chat)

Hustadvika kommune bruker verdiplattformen IDAR

De ansatte er imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull i jobben sin og i møte med innbyggerne

Hustadvika kommune har god beredskap mot kriser og uønskede hendelser

Kontinuerlig/systematisk forebyggende arbeid mot skader, ulykker og kriminalitet, gjennom oppdaterte beredskapsplaner og ROS-analyser

Hustadvika kommune har en god økonomi som sikrer et godt og stabilt velferdstilbud

Et driftsnivå som er tilpasset inntektsrammene og en sunn økonomiforvaltning, gjennom gode rutiner for økonomistyring, rapportering og budsjett

Hustadvika kommune bidrar i utviklingen av regionen

Samarbeid med nabokommuner om utvikling av effektive og brukervennlige tjenester, og innsats for å løse viktige regionale fellesoppgaver