BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Plan- og styringssystem

Hensikt med planlegging er å sette retning for utvikling av kommunen.

Plan- og styringssystemet skal ivareta de folkevalgtes ansvar for strategisk styring og prioriteringer, og kommunedirektørens ansvar for å iverksette politiske vedtak og styringssignaler.

Plansystemet i Hustadvika

Plansystemet for Hustadvika kommune er bygd opp med bakgrunn i plan- og bygningslovens system med kobling til økonomiplanleggingen etter kommuneloven. Vi utarbeider et årsbudsjett og en økonomiplan som samtidig fungerer som handlingsdelen til kommuneplanen.

Kommuneplan

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for Hustadvika kommune. Den peker ut den langsiktige utviklingen i Hustadvika og angår derfor alle som bor, jobber og lever her.

I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen ha en samlet kommuneplan med en samfunnsdel og en arealdel (§ 11-1).

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og som organisasjon.

Kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet den 17. september 2020 (PS 70/2020), med de forslag som kom frem og vedtatt i møtet.

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk og angi hovedtrekkene i arealdisponeringen. Arealdelens juridisk bindende dokumenter er plankart og planbestemmelser.

Kommuneplanen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge til grunn retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende årene eller mer, og revideres årlig. Budsjett og økonomiplan utgjør handlingsdelen for Hustadvikas kommuneplan.

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi skal utarbeides hvert fjerde år og innen utgangen av det første året etter konstituering av nytt kommunestyre.

For Hustadvika kommune sin del ble den vedtatt for første gang den 2. april 2020 (PS 20/2020). Planstrategien er en politisk prioritering av planbehovet i denne kommunestyreperioden. Planstrategien er et retningsgivende verktøy for kommunens prioritering av planoppgaver. Planene som prioriteres, skal inneholde konkrete tiltak som innarbeides ved årlig rullering av Hustadvika kommunes budsjett- økonomiplan med handlingsdel.

Nytt helhetlig kvalitetssystem for Hustadvika kommune

Kommunedirektøren er i gang med å innføre et helhetlig kvalitetssystem i Hustadvika kommune. Et omfattende arbeid som er organisert som et prosjekt som går over 4 år.

Prosjektet er inndelt i følgende faser:

  • Fase 1: Etablering og innsiktsfase (2019)
  • Fase 2: Prosjektgjennomføring (2020)
  • Fase 3: Drift (2021)
  • Fase 4: Evaluering (2022)

I fase 1 ble det utarbeidet et overordnet målbilde som tydeliggjør de ulike fasene i prosjektet

Kvalitetssystemet er tatt i bruk i organisasjonen og er i rute i henhold til prosjektplan.

For å lykkes i dette arbeidet er det avgjørende at det er samhandling og forpliktelser i kommunen på alle nivå i organisasjonen. Ledelsesoppfølging er derfor et sentralt element i prosjektet.