BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Kort fortalt

Frie inntekter (skatt, rammetilskudd etc.)

Denne oversikten viser frie inntekter lagt inn i budsjettet for 2021. I tillegg til dette vil kommunen få øremerkede tilskudd, salgsinntekter, inntekter fra pasienter, beboere osv.

Handlingsregelen

Hustadvika kommunestyret har vedtatt 3 handlingsregler. Kommunen skal ha et positivt netto driftsresultat på 1,75% av driftsinntektene. Kommunen skal ha et disposisjonsfond som er minst 5% av driftsinntektene og kommunen skal ikke ha mer enn 100% gjeld (korrigert for selvkost og ubrukte lånemidler). Handlingsreglene vil hvis de er oppfylt, medføre en solid og god økonomi, som kan møte utfordringer og uforutsette hendelser.

Handlingsreglene Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Netto driftsresultat i % av inntekter 0,12 % -0,78 % 0,83 % 0,69 % 0,78 %
Disp fond i prosent av utg. 4,13 % 2,89 % 3,72 % 4,41 % 5,19 %
Gjeld i % av driftsinntekter u selvkost 103,81 % 97,46 % 107,90 % 105,28 % 103,09 %
For økonomiplanperioden oppfyller Hustadvika kommune ikke kravet om et netto driftsresultat på 1,75 %. Men disposisjonsfondet vil bli bygd opp igjen i løpet av perioden med de forutsetninger som ligger inne og oppfyller kravet i 2024. Kommunen har mer gjeld enn hva som ligger i handlingsregelen i årene 2022, 2023 og 2024.

Netto driftsresultat

Denne oversikten viser utvikling i netto driftsresultat for Hustadvika fra 2017 - 2024. For 2017-2019 er det vedtatt regnskap som er grunnlaget. For 2020 er det revidert budsjett for 2020, mens resten av planen er lik budsjett og økonomiplanen.

Disposisjonsfond

Denne oversikten viser utviklingen i disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter for Hustadvika fra 2020 til 2024. For 2020 er det revidert budsjett som er grunnlaget, mens resten er budsjett og økonomiplanen.

Gjeld

Denne oversikten viser utviklingen i gjeld i prosent av driftsinntekter korrigert for selvkostinvesteringer for Hustadvika fra 2020 til 2024. For 2020 er det revidert budsjett som er grunnlaget, mens resten er budsjett og økonomiplanen.

Fordeling av kommunens budsjett

Denne oversikten viser hvordan pengene er fordelt på sektorer i budsjettet for 2020-2021. Tabellen er korrigert i forhold til ekstrabevilgning Covid-19 midler på administrasjon.

Utvikling i kostnadsnivå

I grafen over ser vi utvikling i kostnadsnivå på de forskjellige områdene i Eide og Fræna kommune i perioden 2016 til 2019. Det er regnskapene som er grunnlag i årene 16-19. Mens det er revidert budsjett som er grunnlaget i 2020 og budsjett og økonomiplan som er grunnlaget for årene 2021-2024. Har gått ut fra samme deflator som 2021 i årene 2022,2023 og 2024

Vekstanslag 2020 - 2021 - verden

Plansjen under viser vekstanslag i verden for 2020 og 2021. Hustadvika kommune er også avhengig av de økonomiske utsiktene. Dette er avgjørende for vår totale økonomi i årene som kommer og gjør utslag i rammeoverføringer og skatteinntekter for kommunen. Avkastning på våre langsiktig plasserte finansielle midler (om lag 114 mill. kroner) er også direkte påvirket av dette. Som plansjen viser er det gode muligheter for et godt år i 2021, men tiden vil vise.