BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Ytre vilkår for den kommunale økonomien

Kostnadsnøkkelen (Hustadvika kommunes beregnede utgiftsbehov i forhold til snittet i Norge) er i 2020 beregnet til 1,0470. Her har vi ikke sammenligningstall. Dette betyr at kommunen får 4,7 % med i utgiftsutjevning enn gjennomsnittskommunen. Dette skjer på grunn av demografi, reiseavstand mm.

Tilskudd til ressurskrevende tjenester innebærer toppfinansiering av særlig store utgifter for tjenester til den enkelte bruker. Personer som er eldre enn 67 år er ikke omfattet av ordningen. Fra 2020 til 2021 øker innslagspunktet med kr 50 000 ut over prisjustering. Dette medfører et inntektstap på om lag 1 mill. kroner. For 2020 blir kompensasjonsgraden videreført, det vil si 80 prosent av netto utgifter som ligg over innslagspunktet. Kommunens problem med denne ordningen er at refusjonen stopper ved fylte 67 år. Det er et økende antall personer i denne gruppen som blir betydelig eldre enn dette, og det er gledelig, men kommunen får altså ikke refundert utgiftene tilsvarende.

Økonomiplanen viser at Hustadvika kommune strever med å levere et netto driftsresultat tilsvarende målsettingen som kommunestyret har fastsatt. Målet er et netto driftsresultat på 1,75 % per år.

Netto driftsresultat forventes å bli negativt i 2021 men kommer på plussiden fra 2022 og utover, men utgjør likevel under 1 % av driftsinntektene. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 %.

Regjeringens kommuneopplegg for 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober. I kommuneopplegget anslås realveksten i frie inntekter for kommunene til 1,6 mrd. kroner (dvs. 0,5 %), mens det i kommuneproposisjonen i mai ble signalisert en vekst i intervallet 1,6-2,0 mrd. kroner. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2021 er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 2,7 % (fordelt med 2,2 % som årslønnsvekst og 3,5 % som prisvekst). I realveksten ligger det også inne 100 mill. kr som er begrunnet i satsing på psykisk helse til barn og unge. Kommunens del er 264.000 kr. Rammetilskuddet økes med 100 mill. kr som en engangsbevilgning begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Kommunens del er her 264.000 kr.

I tillegg til realveksten får kommunesektoren et særskilt tillegg i frie inntekter på 1,926 mrd. kr (hvorav 1,181 mrd. gjelder kommunene), som kompensasjon for reell skattesvikt som følge koronakrisen i 2020. Dette tillegget har permanent effekt på inntektsnivået framover.

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2021 settes kraftig opp til 12,15 prosent, som er en økning på 1,05 prosentpoeng. Denne kraftige økningen har sammenheng med et makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. Skatteinntekter omfatter her også eiendomsskatt. Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) anslås å øke med 6,6 % for kommunene samlet, sammenlignet med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskuddet for kommunene foreslås redusert med 1,0 %. Sum frie inntekter anslås etter dette å øke med 3,0 % nominelt.

I kommunedirektørens budsjettframlegg for 2021 er frie inntekter (skatt og rammetilskudd) satt til 819,344 mill. kroner for Hustadvika kommune. Endring i frie inntekter for Hustadvika kommune utgjør en sum tilsvarende deflator. Det vil si at kommunen i 2021 ikke har fått noe ekstra og at frie inntekter er som før.