BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Samlet kutt, økning i rammer for 2021

Tabell som viser samlet tillegg og kutt i rammen for 2021.

Kommentarer til den enkelte rammeområde finnes under Driftsbudsjett.

Rev. Budsjett 2020 Deflator Kutt i ramme Økning ramme Intern flytting Sum endringer Forslag ny ramme
Politisk styring 5 922 159 -831 1 834 1 162 7 084
Kommunedirektøren 41 514 1 120 -3 220 12 000 9 481 19 381 60 895
Samfunnsutvikling 31 157 841 -2 040 176 -9 481 -10 504 20 653
Familiens hus 78 299 2 114 -1 664 6 954 7 404 85 703
Oppvekst felles 104 098 2 810 -6 762 2 341 -1 611 102 487
Kommunale barnehager 56 047 1 513 -3 548 320 -1 715 54 332
Skoler 176 877 4 775 -7 171 1 061 -1 335 175 542
Helse og velferd felles 31 236 843 -242 2 252 -9 543 -6 690 24 546
Forebygging helse og rehabilitering 26 769 722 -282 158 598 27 367
Hjemmebaserte tjenester 47 937 1 294 -1 118 2 045 1 374 3 595 51 532
Institusjoner og omsorgsleiligheter* 115 941 3 130 -9 196 577 8 169 2 680 118 621
Bofellesskap 100 797 2 721 -2 134 594 1 181 101 978
NAV 15 651 422 -607 90 -95 15 556
Kommunalteknikk -5 062 -137 -143 0 -280 -5 342
Bygg og eiendom 33 724 910 -655 1 228 1 483 35 207
Plan og byggesak 4 475 120 -739 220 -399 4 076
Brann og beredskap 8 235 222 -95 1 048 1 175 9 410
Landbruk og miljø 3 264 88 -608 18 -502 2 762
Fellesutgifter pensjon -25 000 0 0 12 500 12 500 -12 500
SUM 851 881 23 667 -41 055 45 416 0 28 028 879 909

Det er gjennom budsjettprosessen utarbeidet et samlet trekk i rammen på 40,6 mill. kroner. Dette er foreslått for å gi rom for nødvendige investeringer, forberede satsning på pleie og omsorg i det mellomlange og lange bildet og oppfylle måltallet i forhold til størrelsen på disposisjonsfondet. Trekk i rammen er i stor grad komet frem som konkrete kutt og effektiviseringer. Likevel slik at 9 mill. kroner av kuttet er et generelt trekk i rammen. Dette kuttet må også bli konkretisert snarest mulig inn i budsjettåret.

Kommunedirektøren vil følge opp alle kutt og innsparinger utover året.

Samtidig som det er gjort betydelig kutt i rammen er rammene økt samlet med 45 mill. kroner utover den kommunale deflatoren. Det er ulike grunner til dette. Det er kommet til flere tiltak som krever betydelig ressurser i 2020 og helårsvirkningen slår ut i budsjettet for 2021. Samlet utgjør beløpet om lag 8 mill. kroner. Det er likevel slik at mye av dette blir dekt gjennom tilskuddet for ressurskrevende brukere. Slik at nettovirkningen for Hustadvika kommune er betydelig mindre. I desember får ventelig kommunesektoren bevilget en ny Korona pakke gjeldende for 1. halvår 2021. Denne utgjør 10,8 mill. kroner for Hustadvika kommune og ligger inne i økningen i ramme. For det tredje har pensjonsutgiftene økt med 12,5 mill. kroner i 2021 i forhold til 2020. Dette skyldes at regelendringer fikk stor positiv innvirkning på pensjonsutgiftene i 2020. I 2021 er vi tilbake på «normalt» nivå.

Oppsummert kan vi derfor konkludere med at det ligger betydelig kutt i rammene for 2021 for Hustadvika kommune i utkastet til økonomiplan for 2021 – 2024.