BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Renter og avdrag

Rentenivået og avdrag i økonomiplanperioden

Rentemarkedet
Kommuner og fylkeskommuner har låneporteføljer normalt bestående av lån med både fast og flytende
rente. Sammensetningen styres overordnet av finansreglementet. Finansreglementet skal legge føringer for risikonivået i finansforvaltningen, vanligvis med mål om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnadene.
Det er vanlig å skille renter mellom «korte» og «lange» renter. Korte renter vil si renter opptil 2 år, mens
lange renter regnes fra 2 år og oppover.


Budsjettrente 2021 - 2024

Hvilken budsjettrente vil være riktig å legge til grunn de kommende årene? Det er vanlig å ta utgangspunkt i Norges Banks renteprognoser, samt renteforventningene i rentemarkedet. Norges Banks prognoser fremkommer av rentebanen, mens renteforventningene i markedet kan leses av FRA-rentene. Norges Banks styringsrente Er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi. Styringsrenten er renten som bankene får på sine innskudd i Norges bank opp til et fastsatt beløp – en kvote.

Konklusjon
KLP anbefaler budsjettrente for perioden 2021 – 2024 på henholdsvis 0,94 %, 1,06 %, 1,31 % og 1,41 % i økonomiplanperioden 2021 - 2024.

Kommunedirektøren har lagt inn følgende rentesatser for Hustadvika kommune:

2021: 1,5 %

2022: 1,75 %

2023: 2,0 %

2024: 2,0 %

Dette avviker som en ser noe fra KLPs anbefaling, men kommunedirektøren har tatt hensyn til sammensettingen av de konkrete lån som finnes i kommunen og de inngåtte swap avtaler, og mener dette skal være et realistisk budsjett. Kommunedirektøren vil påpeke at kommunens budsjetterte rentesats er meget lav.

Pengemarkedsrentene endrer seg løpende og vil kunne endre seg betydelig dersom det kommer ny informasjon som endrer sannsynlighetene for renteøkning eller rentereduksjon fra Norges Bank, enten i løpet av denne høsten eller fra 2021 og framover.

Vi kan dele opp budsjettrenten i følgende bestanddeler:

  1. Norges Banks styringsrente
  2. Nibor-påslaget, som er differensen mellom styringsrenten og 3mnd Nibor
  3. Kredittmarginen, som er kapitalmarkedets påslag over 3 mnd Nibor
  4. Andel fast rente

Når det gjelder avdrag er det lagt inn minimumsavdrag i perioden - som tidligere. Det betyr at Hustadvika kommune ikke betaler noe ekstra i avdrag utover det som er lovpålagt. Samtidig er reglene for hvordan minimumsavdraget beregnes innskjerpet. Dette medførte en merutgift på om lag 5 mill. kroner for Hustadvika kommune i 2020 og denne regelendringen får også følger for denne økonomiplanen.

Det ble i kommunestyresak 43/2021 vedtatt å øke budsjettet på avdrag med 4,6 mill. Nytt budsjett for avdrag er 53,1 mill.