BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Landbruk og miljø - driftsbudsjett

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: De fleste tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Det ble lagt inn 200 tusen kroner i tillegg på rammen i 2020 for å utarbeide ny landbruksplan, denne blir trukket ut igjen i 2021. Ny landbruksplan er ikke utarbeidet. I tillegg er det lagt inn en reduksjon på 100 tusen kroner i rammen fra 2021 på utgifter til viltsøk i Hustadvika kommune.

En stilling er redusert med 40 %. Dette gir en innsparing på 280 tusen fra 2021.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

Endringer ramme

Landbruk og miljø Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett 3 264 2 762 2 762 2 342
Deflator 88
Tiltak:
Innsparing budsjettrundskriv 1 2019 -280 -420
Landbruksplan -200
Viltsøk -100
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. 18
Generelt trekk -28
Sum tiltak -590 0 -420 0
Ny Ramme 2 762 2 762 2 342 2 342