BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Kommunedirektøren - driftsbudsjett

Rammeområdet dekker kommunedirektøren og hans fagstab, samt økonomiavdeling, personalavdeling, IKT-avdeling, arkivtjenesten og ansatte på servicetorget. Fagstaben består av informasjonsrådgiver, næringskonsulent, og rådgiver for utviklings- og kvalitetsoppgaver. Det er lagt inn reduksjon stillinger i administrasjonen på samlet 1 mill. kroner i 2021. Rammen inneholder 1 mill. for å dekke ny taksering i henhold til eiendomsskatt.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Rammeområdets lovpålagte oppgaver styres av blant annet av kommuneloven, forvaltningsloven, arkivloven, plan- og bygningsloven og en rekke forskrifter, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Det er gjort omfattende endringer i innholdet på området for 2021. IKT er flyttet hit. IKT vil heretter ligge under kommunedirektørens ansvarsområde. Dette beløpet utgjør samlet 9,5 mill. kroner.

Det er videre lagt inn en reduksjon på en stilling på 1138 tusen kroner i 2021.

I tillegg er det opprettet en ekstra stilling på arkiv. Beløpet utgjør 850 tusen kroner.

Bortfall to lærlinger og statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen i 2020 er tatt ut med samlet 1,5 mill. kroner.

Skatteoppkreverfunksjonen ble flyttet fra kommunene til Skatteetaten fra 1. november 2020. For å sikre at alle ansatte i kommunene blir behandlet likt, foreslår Finansdepartementet at oppgaveoverføringen håndteres som en virksomhetsoverdragelse for alle kommuner. Kommunedirektøren har beregnet at Hustadvika over to år samlet vil bli trukket i rammeoverføring med 2,7 mill. kroner. Våre utgifter til skatteoppkreving har i dag et budsjett på 1,7 mill. kroner. Her ligger altså et tap for kommunen på om lag 1 mill. kroner. I tillegg er det våre to ansatte på skatteinnkreving som også utgjør eiendomsskattekontoret i kommunen. Eiendomsskattekontorets oppgaver er overflyttet til ansatte på økonomiavdelingen.

Kostnader taksering er kostnader på 1 million som påløper i 2021. Rammen blir redusert med tilsvarende beløp i 2022.

Covid-19 midler: Da statsbudsjettet ble lagt fram i oktober, sa regjeringen at det ville komme et tilleggsnummer senere, det vil si et ekstra kapittel til statsbudsjettet. I tilleggsnummeret foreslår regjeringen at kommunesektoren får 7,3 milliarder kroner ekstra i 2021. Kommunene får 6,2 milliarder kroner. 4,4 milliarder skal gis som økt innbyggertilskudd, mens 1,5 milliarder kroner skal fordeles som skjønnsmidler. For Hustadvika kommune utgjør tillegget i innbyggertilskudd 10,9 mill. kroner i 2021. Beløpet er foreløpig lagt til rammen for Kommunedirektøren og skal dekke merutgifter som følge av pandemien første halvår 2021.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I sak 117/2020 vedtok kommunestyret å redusere administrasjon med 650 tusen kroner. I 2021 er rammen til Kommunedirektøren redusert med 250 tusen. Resten av innsparing er lagt til Oppvekst felles. Det gjelder sparte lønnsmidler kommunalsjef i 3 måneder i 2021.

Rammen er ytterligere redusert med 450 tusen fra 2022 for å oppnå vedtatt kutt. Tekst i vedtak:

Administrasjon/politikk:
Det legges opp til en ekstra besparelse på 650`på administrasjon.
Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere hvilke innsparinger som
skal gjennomføres, samt at vi ber om at dagens enhetsledermodell blir
evaluert med mål om innsparing. Posten ekstrautgifter politisk arbeid
reduseres med 1 million.

I kommunestyresak 43/2021 va det foreslått følgende endring:

Her ligger fra før 10,9 mill. kroner i Covid 19 midler. I tillegg kommer nå 6,8 mill. kroner i ekstra
midler fra staten gjennom saldering av statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett.
I utgangspunktet foreslås rammen styrket med disse midlene i påvente av disponering. I denne saken
er 12 mill. kroner foreslått disponert, jfr. kommentarer under og regnearket. I tillegg foreslår
kommunedirektøren skjønnsmessig å tilføre rammen for kommunedirektøren ekstra midler fra Covid
19 midlene med 1 mill. kroner. Dette skyldes utgifter vedr. pandemien på IT, servicekontoret og
ellers generelt på administrasjonen.
Det vil da gjenstå 5,5 mill. kroner på kommunedirektørens ramme som foreslås tildelt ved
utarbeidelsen av revidert budsjett II til høsten. Det er mulig mange områder da må styrkes på grunn
av utgifter og konsekvenser vi i dag ikke ser.

I tillegg ble dette vedtatt:

Hustadvika kommune fortsetter satsingen på HOPP helsefremmende
oppvekst. Fokus på psykisk helse i tråd med konsekvenser av Covid-19
styrkes i arbeidet. Rammen til familiens hus, avd. helsestasjon styrkes med
800 000 til dette arbeidet i 2021. Midlene tas av de resterende Covid-19
midlene på 5.5 mil som er tenkt avsatt til forebyggende arbeid for barn og
unge, jmf. kommunedirektørens forslag til revidert budsjett. Videreføring av
klinisk ernæringsfysiolog knyttet til satsingen gjenopptas.
Det er ønskelig å beholde mer av rammen til vedlikehold av veg, samtidig
som prosjektet Åsvegen gjennomføres. Rammeområde kommunalteknikk
tilføres derfor ytterligere 500 000. Dette finansieres med en reduksjon i
rammeområdet Kommunedirektør på 500.000.


Endringer ramme

Kommunedirektøren Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett 41 514 60 645 47 305 46 885
Deflator 1 120
Tiltak:
Reduksjon stillinger i administrasjon -1 138 -1 002 -420
Bortfall skatteoppkreverfunksjon -1 300
Bortfall 2 ekstra lærlinger -168
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. 262
Generelt trekk -614
Kostnader Eiendomsskatt (taksering 2021) -1 000
Ekstra stilling arkiv. 850
IKT fra samfunnsutvikling 9 481
Ekstrabevilgning Covid-19 2021 10 888 -10 888
Ytterligere kutt administrasjon -250 -450
Kutt i administrasjonen til vei -500
Bevilget Covid-19 midler revidert 1 -5 720
Sum tiltak 11 791 -13 340 -420 0
Ny Ramme 54 425 47 305 46 885 46 885
Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021