BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Kommunale barnehager - driftsbudsjett

Under dette rammeområdet ligger alle de sju kommunale barnehagene i kommunen. Barnehagene det gjelder er Bud barnehage, Jendem barnehage, Svanviken barnehage, Lyngstad og Vevang barnehage, Eide barnehage, Tornes barnehage og Hustad barnehage.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Rammeområdet ble tilført 1 mill. kroner som følge av tapte inntekter i 2020. Rammen for 2021 reduseres tilsvarende.

Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med 2 mill. kroner som følge av færre barn.


Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Rammeområdet rapporterer et forventet merforbruk på 1,4 mill. kroner. I tillegg kommer vedtak om
sommeråpne barnehager. Dette vil koste 350 tusen kroner. Kommunedirektøren foreslår å bevilge
ekstra utgifter til sommeråpne barnehager med 350 tusen kroner. Rammen er ellers noe lav i forhold
til forventet utgift, men utgiftene forventes å bli lavere til høsten som følge av lavere barnetall og
derav lavere bemanning. Rammeområdet består av 7 enheter og kommunedirektøren mener
enheter som ikke har merforbruk kan være med å dekke inn merforbruk fra andre med merforbruk.
Kommunedirektøren foreslår å gi rammeområdet 0,5 mill. kroner av tildelte Covid 19 midler. Dette er
et skjønn for ekstra utgifter i forbindelse med pandemien. Flere av barnehagene melder om ekstra
utgifter i forbindelse med pandemien og gjennom denne bevilgningen mener kommunedirektøren
dette blir dekt inn.

Endringer ramme

Kommunale barnehager Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett 56 047 54 332 54 332 54 332
Deflator 1 513
Tiltak:
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. 320
Generelt trekk -548
Tapt foreldrebetaling 2020 -1 000
Redusert kostnader på grunn av færre barn -2 000
Sommeråpne barnehager 350
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 500
Sum tiltak -2 378 0 0 0
Ny Ramme 55 182 54 332 54 332 54 332
Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.