BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett

Her under ligger Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eide sjukeheim, Bøtunet omsorgssenter, Farstad omsorgssenter, Auretunet, Kjøkken, og Lundhaugen omsorgssenter.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Her blir det foreslått å legge ned en institusjon i sak i formannskapet 60/2020. Det gir en innsparing i 2021 på 8. mill. kroner. I 2022 er det lagt inn 9,4 mill. kroner. I tillegg kommer et generelt kutt på 2 mill. kroner fra 2022.

Tidligere har en nattevaktsressurs fra Eide sykehjem vært ute i hjemmetjenesten. For å få en sømløs nattjeneste for hele Hustadvika kommune har enhetslederen på Eide sykehjem og hjemmetjenesten blitt enig om å overføre denne ressursen til hjemmetjenesten. Kommunedirektøren støtter denne omleggingen.

I 2020 var kjøkkentjenesten en del av rammeområdet "Helse og velferd felles". Denne tjenesten er lokalisert ved institusjon og omsorgssentrene, og kommunedirektøren vurderer det som fornuftig å flytte kostanden til dette rammeområdet.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Denne enheten har lagt inn en prognose på 0,5 mill. kroner i merforbruk, men kommunedirektøren
vurderer rammeområdet samlet slik at rammen skal holde.

Kommunedirektøren foreslår likevel å bevilge 0,5 mill. kroner for å denne å ekstra belastning i
forbindelse med Covid 19. Dette skal dekke ekstra utgifter i forbindelse med daglig drift,
smittebeskyttelse og andre ulemper i forbindelse med pandemien.


Endringer ramme

Institusjoner og omsorgsleiligheter Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett 115 941 118 621 107 221 107 221
Deflator 3 130
Tiltak:
Strukturelle endringer for å møte fremtidens helse og omsorgstjenester -8 000 -9 400
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. 577
Generelt trekk -1 196 -2 000
Nattevakter til hjemmebaserte tjenester -1 374
Kjøkkentjenesten fra Helse felles 9 543
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 500
Sum tiltak 50 -11 400 0 0
Ny Ramme 119 121 107 221 107 221 107 221
Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.