BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Forebygging helse og rehabilitering - driftsbudsjett

Inn her kommer legevakt, kommuneoverlegen, hverdagsrehabilitering, fysioterapi mm.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

Det er ikke andre endringer i rammen utover korrigering for arbeidsgiveravgift 3 termin 2020.I sak 117/2020 - i møte 17.12.2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 punkt 10 vedtok kommunestyret å legge inn reservering av kutt fysioterapi med 400 tusen i 2021.

Tekst i vedtak:

Forebyggende arbeid blir viktig, derfor strykes foreslått nedtrekk i fysioterapitjenesten og 400 000 tas inn i budsjettet igjen med og legges til
hverdagsrehabilitering.

I Kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:
Rammeområdet rapporterer et merforbruk på 1 mill. kroner, men har ikke lagt inn noen prognose.
Kommunedirektøren anses dette området for å være der de største merutgiftene vil komme til syne i
forbindelse med Covid 19. Dette rammeområdet har store utgifter relatert til pandemien. Økt stilling
til kommuneoverlege, ekstra utgifter til vaksinasjonspersonell, testpersonell, smittesporere, og leie
av lokaler til testing og vaksinering.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 4 mill. kroner på dette tidspunkt fra Covid 19 midlene.
I henhold til budsjettvedtaket i 2020 ble det gitt støtte til å øke rammen til Helse og Velferd med
600 000 for styrking av forebyggende tjenester, f.eks. ergoterapeut. Disse midlene ble i
detaljbudsjettet budsjettert på fellesområdet til kommunalsjef. Disse midlene må overføres fra
fellesområdet til kommunalsjef til forebygging, helse og rehabilitering. Ved denne omposteringen er
man i gang med å innfri vedtaket med å styrke den forebyggende tjenesten. For 2021 overføres
midler tilsvarende halvårsvirkning, dvs. 300 tusen kroner, resten overføres i 2022.

Endringer ramme

Forebygging, helse og rehabilitering Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett 26 769 27 767 27 767 27 767
Deflator 722
Tiltak:
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. 158
Generelt trekk -282
Reversere kutt fysioterapi 400
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 4 000
Bevilging forebyggende tjenester fra felles 300
Sum tiltak 4 576 0 0 0
Ny Ramme 32 067 27 767 27 767 27 767
Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.