BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Familiens hus - driftsbudsjett

Rammeområdet består av enhetsleder, barnevernstjeneste, helsestasjon, tiltak for funksjonshemmede og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Helårsvirkning nye tiltak utgjør 6,5 mill. kroner. Dette er nye ressurskrevende tiltak som kom i 2020.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: De fleste tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå. Bruk av ressurser til prosjekt HOPP er ikke lovpålagte. Kommunedirektøren foreslår derfor å kutte ut Hopp-prosjektet og spare til sammen 1,6 millioner kroner. Hvorav 800 000,- i 2021 og 800 000,- i 2022.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt

Rammeområdet rapporterer et forventet merforbruk på 6 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår
å bevilge 2,5 mill. kroner på dette tidspunkt. Rammen er lav i forhold til forventet utgift, men det
legges inn et krav om å redusere forventet merforbruk ved å se på alle mulige innsparinger.

Kommunestyret vedtok ansettelse av ungdomsarbeider i sak 117/20. Midlene ligger på
Samfunnsutvikling og må flyttes til denne rammen. Beløpet utgjør 400 tusen.

I tillegg foreslår kommunedirektøren å gi rammeområdet 0,5 mill. kroner av tildelte Covid 19 midler.
Dette er et skjønn for ekstra utgifter i forbindelse med pandemien.


Hustadvika kommune fortsetter satsingen på HOPP helsefremmende
oppvekst. Fokus på psykisk helse i tråd med konsekvenser av Covid-19
styrkes i arbeidet. Rammen til Familiens hus, avd. helsestasjon styrkes med
800 000 til dette arbeidet i 2021. Midlene tas av de resterende Covid-19
midlene på 5.5 mil som er tenkt avsatt til forebyggende arbeid for barn og
unge, jmf. kommunedirektørens forslag til revidert budsjett. Videreføring av
klinisk ernæringsfysiolog knyttet til satsingen gjenopptas.

Endring ramme

Familiens Hus Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett 78 299 85 703 84 903 84 903
Deflator 2 114
Tiltak:
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. 454
Generelt trekk -864
Fjerne HOPP -800 -800
Helårskostnad nye tiltak 6 500
Ungdomsarbeider til Samfunnsutvikling 400
Forventet merforbruk 2021 2 500
Gjeninnføring av HOPP 800
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 500
Sum tiltak 9 490 -800 0 0
Ny Ramme 89 903 84 903 84 903 84 903
Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021