BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Bofellesskap- driftsbudsjettet

I rammen ligger Knausvegen, Holalia, Eidem, Hestehovvegen 38, Mikalmarka og Haukås.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Det foreslås å kutte 1,1 mill. kroner i 2021. 285 000 kr av disse er fra budsjettrundskriv 1 2019, og 571 000 kr er turnusendringer etter forslag fra enhetslederne den 30.09.20. Resterende er 249 000 kr er generelt nedtrekk.

Det er inngått et interkommunalt samarbeid mellom Molde, Sunndal, Kristiansund og Hustadvika for mer systematisk arbeid med vedtak og tildeling av tjenester til målgruppa. På nåværende tidspunkt antar vi at dette arbeidet vil kunne gi økonomisk gevinst som er lagt inn som en besparelse fra 2022.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Rammeområdet rapporterer en prognose på 2,4 mill. kroner i merforbruk. Kommunedirektøren
foreslår å øke rammen med 1,9 mill. kroner. I tillegg foreslås å øke rammen med 0,5 mill. kroner som
skjønnsmessig antas å utgjøre ekstra utgifter i forbindelse med pandemien.


Endringer ramme

Bofellesskap Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Inngående budsjett 100 797 101 978 99 978 97 478
Deflator 2 721
Tiltak:
Innsparing bemanning -285
Innsparingsprosess 2020 -820
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. 594
Generelt trekk -1 029
Effektivisering tjenesteleveransen -2 000 -2 500 -2 500
Forventet merforbruk 2021 1 900
Bevilget Covid-19 midler rev. 1 500
Sum tiltak 860 -2 000 -2 500 -2 500
Ny Ramme 104 378 99 978 97 478 94 978
Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.