BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Driftsbudsjettet

Det andre budsjettet og økonomiplan for Hustadvika kommune

Dette er det andre driftsbudsjettet for Hustadvika kommune. Under er det kommentert i forhold til rammeområder vedtatt i gjeldende økonomireglement. Innenfor disse rammene har kommunedirektøren fullmakt til å fordele mellom de enheter som hører hjemme inn under de ulike rammeområder.

Alle rammer er tilført økning tilsvarende den kommunale deflatoren som i 2021 utgjør 2,7 %. Deflatoren er den økning i lønns- og prisstigning som finansdepartementet antar vil komme i dette året.

Nytt i år er at de enkelte rammeområder har fått eget kapittel der både tall og kommentarer vises.

Budsjettrundskriv

Kommunedirektøren sendte 7.07.2020 ut budsjettrundskriv I med beskrivelse av den økonomiske situasjonen. Gjennom budsjettmøter høsten 2020 ville plan for innsparing og rammer for økonomiplanen bli tatt opp. I gjeldende økonomiplan 2020 - 2023 er det samlet over perioden lagt inn en innsparing på 76,9 mill. kroner. I 2020 er det et mål å få en innsparing på 40,1 mill. kroner. Regnskapet for 2020 vil ut på nyåret vise fasit for disse tiltakene. Kommunedirektøren la også fram en framdriftsplan i dette skrivet. Budsjettmøter ble gjennomført sommer og høst 2020. Både driftsrammer og investeringsprosjekter var tema.

Den 17.09.2020 sendte kommunedirektøren ut budsjettrundskriv II. Det er mange forutsetninger fra forrige økonomiplan som er endret. I tillegg til at det har oppstått økte utgifter på flere rammeområder som har krevd midler har det største innsparingstiltaket på institusjoner og omsorgsboliger blitt skjøvet frem i tid. Beslutning på hvordan innsparing på institusjoner og omsorgsleiligheter skal tas ble først tatt i kommunestyrets møte 19.11.2020.

I budsjettrundskriv II fra kommunedirektøren datert 17.09.2020 ble enhetslederne pålagt å legge fram en plan for innsparing i 2021 - 2024. Tiltakene skulle være realistiske og gjennomførbare og frist for innlevering av tiltak ble satt til 23.10.2020. Samlet skulle tiltakene innebære 40,8 mill. kroner i innsparing i 2021. For de øvrige år i økonomiplanperioden utgjør beløpene 13,4, 5,5 og 0,5 mill. kroner. Utover dette er det beregnet at det må kuttes ytterligere 25 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at enhetene i tertialrapporten per 31.08.2020, melder merforbruk for 2020. Foreslåtte tiltak er vurdert og bearbeidet, og innarbeidet i kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2021 - 2024. Det har ikke vært mulig å nå de beregnede krav til kutt.

Det kreves betydelige kutt også fremover i økonomiplanperioden, dvs. i årene 2022 – 2024. Kuttene er større enn de tiltak som er fremkommet i kuttprosessen i 2020. Nødvendige kutt er beregnet til 73 mill. kroner, men regnskapet for 2020 vil avgjøre om beløpet må endres. Samtidig er regnskapet for 2020 veldig påvirket av pandemisituasjonen. Det er kommet ekstra utgifter og ekstra inntekter som har påvirket situasjonen i betydelig grad. Det er komplisert å finne ut av reelle tall. Kommunen er derfor usikker på hva den reelle økonomiske stillingen er i 2020.

Kommunedirektøren har gjennomført et prosjekt som sammen med hovedutvalget jobbet fram et forslag til en strukturell endring for å møte framtidens helse og omsorgstjenester der måltallet blir innarbeidet. Prosjektet leverte rapport i juni 2020 og tiltak ble vedtatt i kommunestyret 19.11.2020. Disse er innarbeidet i forslaget til økonomiplan.

Planlagt endring i budsjett er vist nedenfor i tabeller per rammeområder.

Generelt om vedlikehold

I Hustadvika kommune er det opprettet en enhet for Bygg og eiendom inn under kommunalsjef for samfunnsutvikling. Alle vedlikeholdsutgifter og driftsutgifter til bygg er tatt ut av rammen til enhetene og overført hit. Det betyr at denne enheten vil få ansvar for drift og vedlikehold av alle formålsbygg i kommunen. Kommunedirektøren ønsker med dette få en profesjonell og effektiv drift av kommunens eiendommer. I 2020 har kommunen arbeidet med å få dette på plass. Tidligere ble det bevilget en ekstra post på 5 mill. kroner for vedlikehold. Denne ble tatt ut fra 2020. Kommunedirektøren har ikke funnet rom til å øke posten igjen før i 2024.

Pensjon

I 2020 lyder budsjettert netto inntekt 25 mill. kroner. Forventet inntekt i 2021 blir redusert til 12,5 mill. kroner. Disse opplysningene er hentet fra budsjettskriv fra KLP og SPK.