BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Kommunebarometeret Eide kommune

Kommentarer til kommunebarometeret i Eide - tekst fra Kommunal rapport:

Eide havner på en 306. plass i den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene er omtrent som de økonomiske forutsetningene tilsier. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 373. plass. Samlet sett er nøkkeltallene til Eide relativt sett langt svakere enn normalen i Kommune-Norge.

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent av matematikklærerne og 57 prosent av engelsklærerne oppfylte i 2018 kompetansekravene. En betydelig andel av lærerne i barneskolen som underviser i norsk, engelsk og matte i kommunen, oppfyller ikke de nye kompetansekravene, ifølge statistikken. På ungdomsskolen oppfyller de fleste lærerne i matematikk, engelsk og norsk i Eide nye krav til fordypning.

Nasjonalt har 74,5 prosent av ansatte i pleie og omsorg fagutdanning. Andelen økte jevnt fram til 2014, men har siden vært ganske stabil.

Av dem som bor på sykehjem, har 81,6 prosent omfattende pleiebehov landet sett under ett, per 2018. Andelen øker klart over tid. Det indikerer at innsatsen fortsatt dreies over mot hjemmebasert omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn før for å få sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen har gode tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste som bor på sykehjem ha omfattende bistandsbehov. I Eide er nærmest alle som bor på sykehjem i denne kategorien. Det kan synes som om omsorgen i veldig stor grad er hjemmebasert.

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på sykehjem har en grad av demens. Antallet skjermede plasser for demente på sykehjem nasjonalt ligger på omtrent halvparten av dette nivået. Snittet per 2018 ligger på 39,7 prosent. Kommunen har knapt noen skjermede plasser, ifølge statistikken. Er den riktig? I Eide tilsvarer antall plasser i skjermet enhet for demente 0 prosent av antallet over 80 som faktisk bor på sykehjem. Det siste året har dekningsgraden hva gjelder demensplasser blitt vesentlig lavere. Er det riktig? Det kan for eksempel skyldes at langt flere over 80 er på sykehjem nå enn før, eller at det er færre plasser i skjermet enhet enn før.

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, og har aldri vært lavere. Andelen saker i Eide som tar mer enn 3 måneder å behandle er middels. Kan kommunen bli bedre? Sett de fire siste årene under ett, ligger kommunen langt etter de beste.

Bemanningen i de kommunale barnehagene i Eide er klart lavere enn i de beste kommunene. Som regel er bemanningen lavere jo større kommunen blir. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var bemanningen omtrent uendret i fjor.

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå 82,8 prosent. Det er den høyeste andelen som er målt. I Eide går alle barn med minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Det er meget bra. Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde.
I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste årene. Eide slipper ut 6038 kilo klimagasser per innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Kommunens utslipp er omtrent på landsgjennomsnittet.

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en del kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. Denne utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjonen. Nasjonalt ble korrigert netto driftsresultat på 1,6 prosent i 2018. For dette nøkkeltallet kan det være viktigere å se på kommunens eget resultat, enn hvordan man klarer seg mot resten av landet.

Målt mot de fleste andre var korrigert netto driftsresultat svakt i fjor, i et år hvor det igjen ble langt høyere skatteinntekter nasjonalt enn antatt. Eide har et korrigert resultat på -3,2 prosent. Målt over de siste fire årene har driften gått klart i minus. Kommunen bør ikke fortsette med slike tall over tid. Eide har litt penger på disposisjonsfond, men det er ganske lite om det blir behov for å håndtere en økonomisk krise.

Netto renteeksponert gjeld i kommunen er omtrent dobbelt så høy som landsgjennomsnittet, målt mot brutto
driftsinntekter. Investeringsnivået har vært ganske lavt i Eide de fire siste årene.