BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Målstyring og retningsplaner

Målstyring

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens strategiske utviklingsverktøy. Den skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Retningsplaner for kommuneområdene

Intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna fastsetter viktige mål for den nye kommunen. Det er også utarbeidet egne retningsplaner for kommuneområdene Helse, sosial og omsorg, Oppvekst, kultur og kunnskap og Teknisk, miljø og Næring. Disse danner til sammen et godt grunnlag for arbeidet med budsjett- og økonomiplan frem til ny kommuneplan samfunnsdel er vedtatt i løpet av 2020.

I de neste kapitlene kan en lese mer om innholdet og prioriteringene i de tre retningsplanene.

Kommunal planstrategi

I tillegg til budsjettet er planlegging etter plan og bygningsloven det viktigste verktøyet for politikerne til å bestemme hvordan kommunen skal se ut. Kommunen er planmyndighet og gjennom lokalt selvstyre skal politikerne legge til rette for god samfunnsutvikling. Kommunal planstrategi er verktøyet for å velge hva som er viktig å gjøre når, og hvordan.

Kommunedirektøren har startet prosessen med å utarbeide kommunal planstrategi for perioden 2020-2023. Planstrategien legges fram for politisk behandling og vedtak i Hustadvika kommunestyre i løpet av vinteren 2020.

Planstatus på eksisterende planer i både Eide og Fræna, utviklingstrekk, tall, fakta og statistikk vil danne kunnskapsgrunnlaget for administrasjons vurdering av hvilke planer som bør prioriteres i kommende kommunestyreperiode. Deler av de planer som gjelder for de tidligere kommunene Eide og Fræna kan i flere tilfeller videreføres, men må likevel gjennom en revisjon og vedtas i Hustadvika kommunestyre.

Prioriteringer av planer for å nå målene

Forslag til planstrategi er ofte ambisiøs, og det vil være en utfordring å utarbeide alle ønskelige planer i planperioden. Mange av planprosessene er omfattende og vil kreve store ressurser.

Gjennom budsjett- og økonomiplanen prioriterer kommunestyret hvilke planprosesser som få ekstra ressurser i kommende økonomiplanperiode.