BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Kort fortalt

Frie inntekter (skatt, rammetilskudd etc.)

Denne oversikten viser frie inntekter lagt inn i budsjettet for 2020. I tillegg til dette vil kommunen få øremerkede tilskudd, egne inntekter fra pasienter, beboere osv.

Netto driftsresultat 2016 - 2023

Denne oversikten viser utvikling i netto driftsresultat for Hustadvika fra 2017 - 2023. For året 2019 utgjør tallet et skjønn for årsresultatet i 2019 og for resten av perioden vises budsjettall i økonomiplanperioden.

Fordeling mellom rammeområder

Denne oversikten viser hvordan pengene er fordelt på sektorer i budsjettet for 2020.

Overordnede tall

Oversikt over hovedtall for Eide og Fræna de siste årene

Utvikling i kostnadsnivå

I grafen over ser vi utvikling i kostnadsnivå på de forskjellige områdene i Eide og Fræna kommune i perioden 2016 til 2019. Det er prognosen rapportert fra enhetslederne som er grunnlaget for 2019.

Disposisjonsfond 2019 - 2023

Disposisjonsfondet (hele tusen) 2019 2020 2021 2022 2023
Saldo 1.1. 73 183 61 708 7 845 11 034 16 652
Tilførsel/bruk av - Budsjett -11 475 -53 863 3 189 5 618 4 460
Forventet saldo 31.12. 61 708 7 845 11 034 16 652 21 112

Utvikling gjeld Hustadvika kommune - 2018 - 2023

2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 050 373 1 108 333 1 221 058 1 289 722 1 458 750 1 509 240
90 266 148 285 107 974 210 450 97 925 24 125
-32 306 -35 560 -39 310 -41 422 -47 436 -50 183
1 108 333 1 221 058 1 289 722 1 458 750 1 509 240 1 483 181