BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Ytre vilkår for den kommunale økonomien

Kostnadsnøkkelen (Hustadvika kommunes beregnede utgiftsbehov i forhold til snittet i Norge) er i 2020 beregnet til 1,0470. Her har vi ikke sammenligningstall. Dette betyr at kommunen får 4,7 % med i utgiftsutjevning enn gjennomsnittskommunen. Dette skjer på grunn av demografi, reiseavstand mm.

Tilskudd til ressurskrevende tjenester innebærer toppfinansiering av særlig store utgifter for tjenester til den enkelte bruker. Personer som er eldre enn 67 år er ikke omfattet av ordningen. Fra 2019 til 2020 økte innslagspunktet med kr 50 000 ut over prisjustering. Dette medfører et inntektstap på om lag 1 mill. kroner. For 2020 blir kompensasjonsgraden videreført, det vil si 80 prosent av netto utgifter som ligg over innslagspunktet. Kommunens problem med denne ordningen er at refusjonen stopper ved fylte 67 år. Det er et økende antall personer i denne gruppen som blir betydelig eldre enn dette, og det er gledelig, men kommunen får altså ikke refundert utgiftene tilsvarende.

Økonomiplanen viser at Fræna kommune strever med å levere et netto driftsresultat tilsvarende målsettingen i Intensjonsavtalen. Målet i avtalen var et netto driftsresultat på 2 %. Slik situasjonen nå er vil målet være å balansere budsjettet i null. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 %. Kommunedirektøren foreslår at Hustadvika kommune velger 1,75 % som sitt økonomiske mål, jfr. saksframlegget.

I forslaget til budsjett for 2020 som nå fremmes til politisk behandling, oppnås det et budsjettert netto driftsresultat på 0 %. For 2021 er det forventet et positivt resultat på 0,42 %. I 2023 er det forventet et resultat på 0,58 %. Måltallet for kommunen er foreslått til 1,75 %. Dette betyr et resultat på om lag 21 mill. kroner. Kommunedirektøren ser alvorlig på dette avviket.