BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Investeringsbudsjett - talloppsett 2020 - 2023

Skjema 2A - Finansiering

Tallene er oppdatert med sak 17/2020 om Avstemming investeringsregnskapet 2020 - 2. april 2020

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Investering i varige driftsmidler (2B) 248 951 265 500 124 250 33 250
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler 3 000 3 000 3 000 3 000
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter 251 951 268 500 127 250 36 250
Kompensasjons for merverdiavgift -37 836 -45 900 -19 250 -2 050
Tilskudd fra andre -28 550 -150 -75 -75
Salg av varige driftsmidler -61 700 -9 000 -7 000 -7 000
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån
Bruk av lån -112 365 -210 450 -97 925 -24 125
Sum investerings inntekter -240 451 -265 500 -124 250 -33 250
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån 5 000 5 000 5 000 5 000
Mottatte avdrag på videreutlån -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Netto utgifter videreutlån - - - -
Overføring fra drift
Netto avsetninger bundne investeringsfond
Netto avsetninger ubundne investeringsfond -11 500 -3 000 -3 000 -3 000
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetning -11 500 -3 000 -3 000 -3 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) - - - -

Skjema 2B - prosjektene

Tallene er oppdatert med sak 17/2020 om Avstemming investeringsregnskapet 2020 - 2. april 2020

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Diverse investeringer
Datautstyr 3 000 3 000 3 000 3 000
Familiens hus - Eide 6 250 -
Startlån - Husbanken - - - 5 000
Sentrumstiltak - Eide 4 056
Nytt regionsenter Hustadvika kommune 5 464 -
Tettstadprogrammet - PS 90/2016 100 - - -
SUM DIVERSE 18 870 3 000 3 000 8 000
Helse
Nye omsorgsboliger Mikalmarka 9 830 - - -
Slettatunet - - - -
Nye småhus - utleieboliger - Eidem og Setbakken 6 000 4 000 - -
Helseplattformen - 30 000
Utstyr institusjonstjenesten 1 300 - - -
SUM HELSE 17 130 34 000 -
Skole
Prosjektering og utbygging Jendem skole 4 650 - - -
Jendem skole - uteområde 2 262
Ny skole Jendem - kjøp av grunn 1 857
Sylte skole 14 634 44 000 10 000 -
Utbedring Tornes skole 9 707 - 4 000 -
Haukås skole 21 000 141 000 67 000 -
Turnhall - Haukås skole - - - -
Eide barneskole - påkostning - - - -
Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen 5 587 - - -
SUM SKOLE 69 697 185 000 81 000 -
Kultur
KULTURSKOLE - Hustadvika 2 000 - - -
Trollkirka turmål og turknutepunkt 5 235 - -
Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. 500 500 250 250
Askvågen 181 - - -
Tak på Eidehallen 4 000 - - -
Kulturtiltak 250
Gaustad kirkegård 250
Kirken - tilskudd investeringer 900
SUM KULTUR 13 315 500 250 250
Teknisk
Klargjøring næringsareal 34 600 - - -
Tilrettelegging boligtomter 5 800 18 000 10 000 -
Opprusting kommunal infrastruktur 5 000 5 000 5 000 5 000
Vatn 34 500 7 000 7 000 7 000
Avløp 13 000 11 000 11 000 11 000
Lastebil - selvkost + vei 2 000
Asfaltering og vei 2 000 2 000 2 000 2 000
Avlastningsvei Elnesvågen - sentrum sør 15 000 - - -
Vareleveringsveien 0 - - -
Utfasing oljefyr - Eide ungdomsskole 700
Ny brannstasjon 1 000 - - -
Utvidelse av gravplass Tornes 5 000 - - -
Utvidelse av gravplass Hustad - - 5 000 -
Ny tankbil - brann 3 900 - - -
Ombygging brannstasjon Eide 250 - - -
Reservetøy - brann 300 - - -
Nytt kommunikasjonsutstyr 110 sentral - brann 130 - - -
Svenøyhuset 2 000
SUM TEKNISK 125 180 43 000 40 000 25 000
Barnehage
Barnehagen i Bud 14 758 - - -
SUM BARNEHAGE 14 758 - - -
T O T A L T 248 950 265 500 124 250 33 250