BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Renter og avdrag

Rentenivået og avdrag i økonomiplanperioden

Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 % på møte 19. september 2019. Denne gangen var det stor usikkerhet i forkant av møte om Norges Bank ville sette opp renten eller la den bli værende på 1,25 %. Norges Bank begrunner økningen med særlig 3 faktorer:

  • Boligprisene fortsetter å vokse over trend
  • Kronekursen er svakere enn forutsatt
  • Kortsiktig oppgang i norsk økonomi

Norges Bank varsler samtidig at dagens rentenivå mest sannsynlig blir værende rundt dette nivået en god stund fremover. Dette er en viktig premiss for budsjettrenter fram til 2023. Rentemarkedet tror imidlertid ikke helt på en slik premiss og forventer i stedet en framtidig reduksjon i styringsrenten og dermed en fallende Nibor 3 mnd i løpet av 2020.

Pengemarkedsrentene endrer seg løpende og vil kunne endre seg betydelig dersom det kommer ny informasjon som endrer sannsynlighetene for renteøkning eller rentereduksjon fra Norges Bank, enten i løpet av denne høsten eller fra 2020 og framover.

Vi kan dele opp budsjettrenten i følgende bestanddeler:

  1. Norges Banks styringsrente
  2. Nibor-påslaget, som er differensen mellom styringsrenten og 3mnd Nibor
  3. Kredittmarginen, som er kapitalmarkedets påslag over 3 mnd Nibor
  4. Andel fast rente

Kommunalbankens anbefaling til kommunene er å bruke markedsprisene på framtidig Nibor 3mnd som utgangspunkt for budsjetteringen. Kommunedirektøren har lagt seg på denne anbefaling ved utarbeiding av økonomiplanen. Rentesatsen går frem av tabellen under. Som kredittmargin benytter vi Kommunalbankens marginpåslag for Nibor-lån. Kommunedirektøren har på denne bakgrunn lagt inn en budsjettrente i økonomiplanperioden slik:

2020: 2,4 %

2021: 2,28 %

2022: 2,20 %

2023: 2,15 %

Når det gjelder avdrag er det lagt inn minimumsavdrag i perioden - som tidligere. Det betyr at Hustadvika kommune ikke betaler noe ekstra i avdrag utover det som er lovpålagt. Samtidig er reglene for hvordan minimumsavdraget beregnes innskjerpet. Dette har medført en merutgift på om lag 5 mill. kroner for Hustadvika kommune i 2020 og denne regelendringen får også følger for årene etter i perioden.